Fakultná konferencia Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ďalej len „ŠVOČ“) NHF EU v Bratislave je vrcholným podujatím súťažného charakteru, na ktorom sa prezentujú prihlásené vedecké a odborné práce študentov NHF EU v Bratislave. Účelom konferencie je rozvíjať vedeckú aktivitu študentov v oblasti vymedzenej štúdiom na NHF EU a umožniť im prezentáciu výsledkov na ďalších vedeckých fórach. 

V spolupráci s občianskym združením EuroPolicy organizujeme workshop venovaný téme zmeny klímy. Workshop je určený pre študentov / študentky a mladých ľudí vo veku do 30 rokov. Podujatie sa uskutoční 12. apríla 2022 online formou.

Cieľom workshopu je nájsť inovatívne riečenie na zlepšenie adaptácie miest a ich obyvateľov na negatívne prejavy zmeny klímy, ako sú vlny horúčav, záplavy z prívalových zrážok a dlhé obdobia sucha. Mestá sú zvlášť ohrozené zmenou klímy, keďže majú vysokú hustotu obyvateľstva, vysoký podiel zastavaného územia, nepriepustných, spevnených povrchov, vysokú koncentráciu hospodárskej činnosti a infraštruktúry bez dostatočného množstva zelene a biodiverzity. Projekty na podporu adaptačných opatrení by mali zvýšiť klimatickú odolnosť miest a pomôcť samosprávam a obyvateľom čeliť výzvam, ktoré prináša meniaca sa klíma.

Dekanka Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 10. marca 2022 o 10,00 hod. sa na Ekonomickej univerzite v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava uskutoční inauguračná prednáška doc. Ing. Martina Lábaja, PhD., docenta na funkčnom mieste profesora Katedry hospodárskej politiky NHF EU v Bratislave na tému „Automatizácia a globálne hodnotové reťazce: význam spracovateľského priemyslu pre ekonomický rozvoj“. Inauguračná prednáška je verejná a uskutoční sa online formou prostredníctvom platformy MS Teams.

 

Pre účasť na inauguračnej prednáške kliknite dňa 10. marca 2022  o 10,00 hod. na tento odkaz