Vážení uchádzači o štúdium na EU v Bratislave, pozvánky na prijímacie konanie vám sú odoslané aj na vaše e-mailové adresy, ktoré ste si zadali pri podávaní prihlášky. V pozvánke sú podrobne uvedené všetky pokyny ku konaniu a priebehu prijímacej skúšky.

Ak do 18.5.2021 neobdržíte pozvánku zaslanú na vašu e-mailovú adresu (vrátane SPAM zložky), kontaktujte nás na e-mailovej adrese:

Viac info tu.

Volebná komisia pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu NHF EU v Bratislave týmto v súlade s čl. 1 bod 9 Zásad volieb NHF EU v Bratislave do Akademického senátu NHF EU v Bratislave za zamestnaneckú a študentskú časť a čl. 1 bod 19 (Dodatok č. 1/2021) vyhlasuje doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS NHF EU v Bratislave a zverejňuje pravidlá, termín a spôsob uskutočnenia volieb.

Milé študentky, milí študenti,

v prípade, že máte záujem o študijný pobyt na Univerzite v Pávii s možnosťou získania dvojitého diplomu, tak si prosím vyplňte a podpíšte prihlášku (prihláška) a spolu s motivačným listom a dokladom o znalosti anglického jazyka zašlite naskenované e-mailom na:

Výzva je určená študentom, ktorí budú v nasledujúcom akademickom roku študovať v prvom ročníku program Medzinárodné financie (resp. International Finance v AJ). Všetky prílohy je potrebné doručiť najneskôr do 14.5.2021. O ďalšom priebehu Vás budeme informovať.

Bližšie informácie nájdete aj na stránke: https://nhf.euba.sk/studium/dvojite-a-spolocne-diplomy#university-of-pavia-taliansko

Prihláška na vyplnenie (v prihláške uvádzate aktuálne údaje - t.j. študijný program a ročník, ktorý študujete v aktuálnom akademickom roku).

Povinnými prílohami k prihláške sú:

  • Motivačný list v anglickom jazyku
  • Doklad o znalosti anglického jazyka (certifikát, vysvedčenie o štátnej skúške a pod.)

Pre súčasných študentov 1. ročníka inžinierskeho štúdia bude otvorený AIS v termíne od 30. 3. do 8. 4. 2021 na vytvorenie 

ZÁPISNÉHO LISTU ŠTUDENTA. 

Zápisný list študenta obsahuje povinné predmety, povinne voliteľné predmety a výberové predmety. Po vytvorení zápisného listu zo všetkých povinných predmetov si môže študent vybrať z množiny ponúkaných povinne voliteľných a výberových predmetov pre daný študijný program. 

Pre súčasných študentov 2. ročníka bakalárskeho štúdia bude otvorený AIS v termíne od 30. 3. do 8. 4. 2021 na vytvorenie 

ZÁPISNÉHO LISTU ŠTUDENTA. 

Zápisný list študenta obsahuje povinné predmety, povinne voliteľné predmety a výberové predmety. Po vytvorení zápisného listu zo všetkých povinných predmetov si môže študent vybrať z množiny ponúkaných povinne voliteľných a výberových predmetov pre daný študijný program. 

Milé študentky, milí študenti NHF,

chcete v akademickom roku 2021/2022 študovať na jednej z prestížnych partnerských univerzít v zahraničí a nestihli ste prvú výzvu? Teraz máte ďalšiu príležitosť v rámci programu Erasmus+. Otvárame dodatočnú výzvu na podávanie prihlášok na Erasmus+ štúdium v akademickom roku 2021/2022. Termín na podanie prihlášky je najneskôr 12. apríl 2021 (do polnoci).

Pozor ponuka univerzít je už obmedzená a tak si musíte vyberať len z univerzít s voľnými kapacitami na ďalší akademický rok v priloženom súbore.

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

Deadline na podávanie prihlášok: 12.4.2021 do 24:00.

Predpokladaný termín výberového konania (online pohovorov cez MS Teams): 14.4.2021 od 9:00. (o presnom harmonograme budete informovaní)