Do 12.12.2016

Možnosť návrhu vlastnej témy záverečnej práce študentom/ študentkou

  1. študent si môže navrhnúť vlastnú tému záverečnej práce;
  2. študent sa môže  pri návrhu vlastnej témy záverečnej práce poradiť so študijným poradcom (tútorom), resp. potenciálnym školiteľom, a to na tej katedre, ktorá garantuje príslušný študijný program;
  3. príslušné katedry spôsob nahlasovania vlastných tém záverečných prác študentmi dajú na vedomie študentom obvyklým spôsobom (napr. na internetovej stránke katedry, na vývesnej tabuli v priestoroch katedry a pod.);
  4. študenti nahlasujú vlastné témy záverečných prác na sekretariáty katedier, ktoré garantujú príslušný študijný program, a to podľa doteraz zaužívaných pravidiel (napr. prostredníctvom mailu, písomnej žiadosti atď.);

Žiadosť je potrebné poslať na mail  alebo priniesť osobne na sekretariát Katedry financií.

Bratislava 21. októbra (TASR) - Súčasťou cesty k trhovej ekonomike po roku 1989 bola okrem reštriktívnej menovej, fiškálnej a mzdovej politiky aj rýchla vlastnícka transformácia väčšiny štátnych podnikov na subjekty vlastnené súkromnými osobami. V SR prebehla kupónová privatizácia v dvoch etapách. Prvá začala pred 25 rokmi ešte v rámci Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR).

"Súkromný sektor sa mal stať čo najskôr motorom inovácií, zvýšenia výkonnosti firiem, zamestnanosti, štrukturálnych a adaptačných zmien a rastu celej ekonomiky,“ vysvetlil pre TASR profesor financií z Ekonomickej univerzity v Bratislave Pavol Ochotnický.

Na Katedre financií sa od júla 2016 rieši projekt s podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja "Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem", v kooperácií s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a Prešovskej univerzity v Prešove. Projekt na báze syntézy najnovších teoretických poznatkov uvedených škôl ako aj na báze doterajšieho výskumu riešiteľov projektu rozvinie a empiricky otestuje modelový aparát pre vysvetlenie zdrojov konkurencieschopnosti národných ekonomík, ich rastu, zdrojov konkureniceschopnosti firiem a ich prežitia v globalizovanej ekonomickej súťaži.  Vedúcim projektu je Prof. Ing. Pavol Ochotnický, CSc. a projektovým manažérom je Ing. Juraj Válek, PhD.