Víťazom 5. ročníka súťaže Economicus, ktorú každoročne organizuje Nadácia VÚB sa stali mladí vedci Martin Lábaj, Miroslava Havettová-Luchavová a Jesus Crespo Cuaresma z Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Víťazná práca pod názvom„Perspektívy príjmovej konvergencie v Európe: zhodnotenie úlohy dynamiky vývoja ľudského kapitálu“ bola publikovanú v renomovanom zahraničnom karentovanom časopise Economic Systems.

Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja NHF EU v Bratislave v spolupráci s Medzinárodným vedeckým časopisom Region Direct zorganizovala v Tatranskej Lomnici v dňoch 29. januára – 1. februára 2014 v poradí už 4. ročník Zimného seminára regionálnej vedy.

Vážení uchádzači o štúdium,

veľmi nás teší Váš záujem o štúdium na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave v študijnom programe EKONÓMIA A PRÁVO. Študijný program Ekonómia a Právo predstavuje novinku v oblasti vzdelávacích služieb v SR. Obdobné bakalárske študijné programy možno nájsť na renomovaných zahraničných univerzitách, napr. Universität St. Gallen vo Švajčiarsku, alebo aj Wirtschaftsuniversität Wien v Rakúsku.

Dňa 27. novembra 2013 sa v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia pod názvom „Národohospodársky význam automobilového priemyslu na Slovensku“. Hlavným cieľom konferencie bola prezentácia štúdie a diskusia k výsledkom výskumu o význame automobilového priemyslu na Slovensku, ktorú pripravila Katedra hospodárskej politiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave pre Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky.

Dňa 27. novembra 2013 sa na pôde NHF EU v Bratislave uskutočnila prednáška Mgr. Radovana Ďuranu (INESS), na tému „Aktuálne otázky rozpočtu verejnej správy na roky 2014 – 2016“. Prednášku zorganizovala Katedra financií v rámci predmetu Verejné rozpočty pri príležitosti 60. výročia založenia NHF.

Katedra financií Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave usporiadala v dňoch 25. a 26. novembra 2013 pri príležitosti 60. výročia založenia fakulty v poradí už XV. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom „FINANCIE A RIZIKO“. Konferencia sa konala pod záštitou podpredsedu vlády a ministra financií SR Petra Kažimíra.

Dňa 21. novembra 2013 sa konalo pri príležitosti 60. výročia založenia Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave slávnostné rozšírené zasadnutie Vedeckej rady Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Počas slávnostného ceremoniálu vystúpili minister školstva, vedy, výskumu a športu SR doc. PhDr. Dušan ČAPLOVIČ, DrSc., rektor EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf SIVÁK, PhD. a dekan Národohospodárskej fakulty prof. Ing. Ján Lisý, PhD.

Dňa 18. novembra 2013 na Katedre hospodárskej politiky v rámci cyklu seminárov „Economic Analysis & Policy Group (EAPG)“ vystúpili Martin Darmo a Barbora Šedová z Ministerstva životného prostredia SR s témou „ Illegal Dumping“.

Dňa 14. novembra 2013 guvernér Národnej banky Slovenska Jozef Makúch udelil prvú cenu Mgr. Marekovi Káčerovi, PhD. z Katedry financií NHF EU v Bratislave za najlepšiu dizertačnú prácu v oblasti ekonómie na tému „Predikcie finančných kríz s využitím metód finančnej ekonometrie“. Školiteľom dizertačnej práce bol prof. Ing. Pavol Ochotnický, CSc..

Pri príležitosti 60. výročia založenia Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave sa dňa 8. novembra 2013 uskutočnil v priestoroch Národnej banky Slovenska už štvrtý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry ekonomickej teórie pod názvom „Ekonomická teória a ekonomická realita 2013“. Konferencia sa konala pod záštitou guvernéra Národnej banky Slovenska doc. Ing. Jozefa Makúcha, PhD., hosť. prof. a rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD.