Vážené študentky, vážení študenti, milé kolegyne, milí kolegovia, milí priatelia,

v rámci Týždňa vedy a techniky 2023 vás pozývame na prednášku na tému Poistný trh v Slovenskej republike: nové riziká a výzvy. Prednášajúcim je Ing. Vladimír Bakeš, PhD., predseda predstavenstva a generálny riaditeľ KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group.

Prednáška sa koná 23.11.2023 o 13:30 v miestnosti D113, NHF, budova V1.

Tešíme sa na vašu účasť. 

 kpoi_tvat_2023.png

 

Študentka Emma Doležalová (2. ročník, Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo) získala pod vedením školiteľa z KPOI Ing. Mgr. Branislava Slobodníka, LL.M s prácou na tému Efekt inflácie na poistný trh v krízovom období 2. miesto na fakultnom kole ŠVOČ. Autorka v práci skúmala koľko podpoistených nehnuteľností sa nachádza v portfóliu vybranej poisťovne a o koľko percent aktuálna hodnota nehnuteľnosti líši od hodnoty poistnej sumy určenej v poistnej zmluve. Práca sa snaží poukázať na dôležitosť aktualizácie poistnej sumy nehnuteľnosti v poistnej zmluve najmä v období vysokej miery inflácie. Výsledkom práce je zistenie, že na slovenskom poistnom trhu pretrváva dlhodobo problém podpoistenia, a to najmä najväčšia podpoistenosť je v Bratislavskom kraji a najmenšia podpoistenosť v Banskobystrickom kraji.

K úspechu blahoželáme!

V rámci sérii prednášok k téme Finančné inovácie a digitalizácia Vás srdečne pozývame na prenášku na témou: "V ktorých projektoch data science zabodovalo? Príď sa presvedčiť, že AI je budúcnosť." Prednáška sa bude konať dňa 26.04.2023 o 17:00 h v miestnosti D114. Prednášajúcim je Ing. Lukáš Csóka, MBA, Head Data Science Bratislava, Swiss Re.

Tešíme sa na vašu účasť.

 

teaser swissre ai pages to jpg 0001 1

V rámci riešenia projektu ERASMUS+ EQAFIT - Enhanced Quality Assurance in the Financial Training sa uskutočnil dňa 22.11.2022 v miestnost 2B.50 na Národohospodárskej fakulte EUBA workshop s názvom "Perspektívy odborného vzdelávania a prípravy v oblasti financií, bankovníctva a poisťovníctva", na ktorom sa zúčastnili viacerí zástupcovia poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy v sektore finančných služieb, zástupcovia praxe zo sektora bakovníctva a poisťovníctva, ako aj študenti kurzov OVP.

Dovoľujeme si Vás v rámci riešenia projektu ERASMUS+ EQAFIT - Enhanced Quality Assurance in the Financial Training pozvať na workshop s názvom "Perspektívy odborného vzdelávania a prípravy v oblasti financií, bankovníctva a poisťovníctva", ktorý sa uskutoční 22.11.2022 v miestnost 2B.50 (pozor, zmena miestnosti! 2. poschodie budova - dekanát Národohospodárskej fakulty).

Viac informácií v priloženom súbore.

Pre účasť je potrebné vyplniť registráciu.

workshop eqafit me sk

Katedra poisťovníctva oslavuje v roku 2018 dvadsiate výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti zorganizovala Katedra poisťovníctva workshop s témou Obraz poisťovníctva v očiach verejnosti: úloha univerzít a praxe s cieľom osláviť tento jedinečný míľník z hľadiska rozvoja vzdelávania a vedy v oblasti poisťovníctva a diskutovať minulý vývoj i budúce ciele a výzvy z hľadiska akadémie i praxe.

V novembri v rámci Týždňa vedy a techniky sme už tradične organizovali vedecký seminár Katedry poisťovníctva.
Tentokrát sme nazreli na faktory, ktoré ovplyvňujú záujem spotrebiteľov o životné poistenie, o ktorých prednášal náš úspešný absolvent Ing. Marek Baxa. Vedúca katedry prof. Erika Pastoráková predstavila plánované aktivity katedry na najbližšie obdobie.

Tešíme sa na budúci ročník :)

 

 

Dňa 12.10.2017 sa v priestoroch Refinery Gallery v Bratislave konal ďalší ročník SIBAF Fóra 2017, na ktoré bola pozvaná aj vedúca katedry poisťovníctva prof. Ing. E. Pastoráková, PhD., aby vystúpila v rámci diskusného bloku na tému Výučba poisťovníctva na vysokých školách.

E. Pastoráková spolu s našim minuloročným absolventom Ing. M. Baxom úspešne prezentovali aktivity i výskum realizovaný na Katedre poisťovníctva a rozšírili tak povedomie praxe o prístupoch k výučbe poisťovníctva na Katedre poisťovníctva.

Bc. Zuzana Drobková , študentka druhého stupňa študijneho programu Poisťovníctvo sa umiestnila s prácou na tému Možnosti poistenia kybernetických rizík v SR treťom mieste na fakultnej konferencii ŠVOČ NHF 2016/17. Vedúcou práce bola Ing. Z. Brokešová, PhD. Práca mapuje dopyt spoločností po krytí kybernetických rizík a porovnáva ho s aktuálnou ponukou kybernetického poisteniav SR. Gratulujeme!

V dňoch 03.04.2017 až 05.04.2017 navštívil Katedru poisťovníctva Prof. Russell Gerrard, Associate professor and Associate dean for undergraduate studies na Cass Business School, City University, London. Prof. Gerrard prezentoval výsledky svojej výskumnej činnosti na Vedeckom seminári Katedry poisťovníctva. Jeho prednášky zameriavajúcej sa na investovanie dôchodkových úspor a matematické modelovanie ich optimalizácie sa zúčastnili zamestnanci a PhD. študenti z NHF a FHI EU v Bratislave. Prednáška vzbudila veľkú diskusiu o téme, ktorá je veľmi aktuálna aj na Slovensku, nakoľko výška dôchodkových úspor je významne determinovaná práve výberom optimálnej investičnej stratégie v druhom a treťom pilieri. Okrem toho prof. Gerrard prednášal aj pre študentov o náhodných procesoch a stochastickom modelovaní. Prednášky sa zúčastnilo viac ako 50 študentov študijného programu Poisťovníctvo a študijného programu Aktuárstvo EU v Bratislave.

Ďakujeme za účasť všetkým zúčastneným a dúfam, ze vás tieto prednášky obohatili rovnako ako nás.