Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

VLČKOVÁ, Viera, doc. RNDr., CSc.
VLČKOVÁ, Viera, doc. RNDr., CSc.
Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja
externý spolupracovník
...

 

 

Matlovič R., Vlčková V., Matlovičová K. (2015):Religiosity in Slovakia After the Social Change in 1989. chapter 53, pp 1031-1045. In. : Brunn S. D.  (Ed.):  The Changing World Religion Map. Sacred Places, Identities, Practices and Politics. 2015, XLVII, 3926 p., Springer. ISBN 978-94-017-9375-9, e-book: ISBN: 978-94-017-9376-6, http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-94-017-9376-6_53 

VLČKOVÁ, V. - IVANIČKOVÁ, A. Ľudský kapitál v znalostnej ekonomike. In REDIPE, 2011. ISBN 978-80-225-3239-6

VLČKOVÁ, V. - IVANIČKOVÁ, A. Obyvateľstvo a urbánna dimenzia formovania ľudského kapitálu . Bratislava: EKONÓM 2009. 164 s.ISBN 978-80-225-2852-8

BUČEK, M. a kol. Analýza podnikateľského prostredia a bariér absorpčnej schopnosti regiónov. Bratislava: EKONÓM, 2008. 315 s. ISBN 978-80-225-2358-5

Kolektív autorov. Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti; gestor projektu: Milan Šikula. Bratislava: Ekonomický ústav SAV: VEDA, 2008.274 s. ISBN 978-80-7144-168-7

VLČKOVÁ, V. - IVANIČKOVÁ, A. The religious revival in Slovakia – contemporary situation of religion. In Space – society – economy, No 7: Religion in the Time of Change. Lódź: Wyd. Universitet of Lódź, 2005. ISSN 1733-3180

Kolektív autorov. ENCYCLOPAEDIA BELIANA. Slovenská všeobecná encyklopédia v 12. zväzkoch. Druhý zväzok „Bell-Czy“. Bratislava: Encyklopedický ústav SAV, Vydavateľstvo SAV, 2001. 686 s. ISBN 80-224-0671-6

Kolektív autorov. ENCYCLOPAEDIA BELIANA. Slovenská všeobecná encyklopédia v 12 zväzkoch. Prvý zväzok „A-Bell“. Bratislava: Encyklopedický ústav SAV, Vydavateľstvo SAV , 1999. 696 s. ISBN 80-224-0554-x

VLČKOVÁ, V. Vplyv transformácie na priestorové a štrukturálné zmeny potravinárského priemyslu na Slovensku. ES –EU 1996, Bratislava: EKONÓM, 1996. 163 s. ISBN 80-225-0746-6

VLČKOVÁ, V.Geografické aspekty výsledkov volieb do SNR a Národnej rady SR (1990,1992,1994). Bratislava: Elita, 1995. 75 s. ISBN 80-85323-91-5

Členstvo v zahraničných vedeckých inštitúcicách

 • International Geographical Union

Členstvo v domácich vedeckých inštitúcicách

 • Vedecká rada FAJ EU BA
 • Odborová komisia vedného odboru 3.3.5. Verejná správa a regionálny rozvoj
 • Spoločná odborová komisia vedného odboru 13-09-9 Demografia
 • Slovenská spoločnosť pre regionálnu vedu a politiku

Oblasti výskumu

 • Ľudské zdroje
 • Demografické aspekty Slovenska
 • Kreatívna ekonomika

Riešené projekty

 • KRENAR - Kreatívna ekonomika – národohospodárke a regionálne podmienky a stimuly (APVV)
 • Inovatívne koncepty a prístupy v rozvoji územných samosprávnych celkov v podmienkach znalostnej ekonomiky“ (VEGA)
 • Regionálna politika Európskej únie a implikácia na regionálne disparity Slovenska (VEGA)
 • Regionálna dimenzia poznatkovej ekonomiky (APVV)
 • Ľudské zdroje ako predpoklad konkurencieschopnosti regiónov (VEGA)
 • Možnosti využitia inštitútu verejno-súkromného partnerstva pri realizácii regionálnej politiky územnej samosprávy (VEGA)
 • CZ/SR spolupráca: Nástroje vplývajúce na lokalizáciu priamych zahraničných investícií (APVV)
 • Decentralizácia verejnej správy v podmienkach fragmentovanej sídelnej štruktúry SR (VEGA)
 • Analýza podnikateľského prostredia a bariér absorpčnej schopnosti regiónov. Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja NHF EU Bratislava, časť: Analýza a zhodnotenie stavu živnostenského podnikania v regiónoch SR(ŠPVV)

Jazyky

 • Anglický jazyk,
 • Ruský jazyk

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?