Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

TKÁČOVÁ, Dana, doc. Ing., PhD.
TKÁČOVÁ, Dana, doc. Ing., PhD.
Oddelenie bankovníctva a finančných trhov
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
docent
3C.08
+421 2 6729 1391
...
nhf.euba.sk/zamestnanec/userprofile/tkacova-dana

ZS 2019/2020:

Utorok: 12:40-13:25

Streda: 12:40-13:25

 

Vyučované predmety

 • Finančné trhy a bankovníctvo
 • Dejiny peňažníctva
 • Operácie komerčných bánk
 • Bankovníctvo
 • Investičné bankovníctvo
 • Špeciálny seminár z bankovníctva 

Gestor predmetov

 • Účtovníctvo bánk
 • Finančný trh a bankovníctvo
 • Dejiny peňažníctva
 • Platobný styk
 • Bankový manažment a marketing
 • Riadenie úverového portfólia

Monografie a učebnice
1. SIVÁK, Rudolf - HORVÁTOVÁ, Eva - MÚČKOVÁ, Viktória - TKÁČOVÁ, Daniela. Hypotekárne bankovníctvo : finančné nástroje na podporu bytovej výstavby na Slovensku. Bratislava : Sprint vfra, 2007. 322 s. ISBN 978-80-89085-85-9.
2. HORVÁTOVÁ, Eva - TKÁČOVÁ, Daniela - MÚČKOVÁ, Viktória - BELÁS, Jaroslav - KORAUŠ, Anton - MAKÚCH, Miroslav. Operácie komerčných bánk. 1. časť. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. 159 s. ISBN 978-80-225-2386-8.
3. HORVÁTOVÁ, Eva - TKÁČOVÁ, Daniela - MÚČKOVÁ, Viktória - BELÁS, Jaroslav - KORAUŠ, Anton - MAKÚCH, Miroslav. Operácie komerčných bánk. 1. časť. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. 159 s. ISBN 978-80-225-2386-8.
4. CHOVANCOVÁ, Božena - MALACKÁ, Viera - TKÁČOVÁ, Daniela - DEMJAN, Valér - KUŠNÍR, Peter. Investičné a hypotekárne bankovníctvo. I. Investičné bankovníctvo. Bratislava : Iura Edition, 2008. 251 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-223-8.
5. TKÁČOVÁ, Daniela - BELÁS, Jaroslav - HORVÁTOVÁ, Eva - CHOVANCOVÁ, Božena - MALACKÁ, Viera. Finančné trhy a bankovníctvo. Žilina : GEORG Žilina, 2009. 268 s. ISBN 978-80-89401-01-7.
5. TKÁČOVÁ, Daniela. História bankovníctva v Slovenskej a Českej republike od roku 1918. In Management komerčných bánk, bankových obchodov a operácií. - Žilina : GEORG Žilina, 2010. ISBN 978-80-89401-18-5, s. 435-471.
6. HORVÁTOVÁ, Eva - TKÁČOVÁ, Daniela - BELÁS, Jaroslav - KORAUŠ, Anton. Operácie komerčných bánk. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 304 s. [20,11 AH]. ISBN 978-80-225-2928-0.
7. TKÁČOVÁ, Daniela - BELÁS, Jaroslav - HORVÁTOVÁ, Eva - CHOVANCOVÁ, Božena - MALACKÁ, Viera. Finančné trhy a bankovníctvo. Recenzovali: Jana Kotlebová, Ján Tencer. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2017. 310 s. ISBN 978-80-7552-528-4.


Vedecké a odborné články
1. TKÁČOVÁ, Daniela. Šesťdesiat rokov od menovej reformy v Československu. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2013. ISSN 1336-1732, Marec 2013, roč. 6, č. 1, s. 109-115. ITMS 26240120032.
2. TKÁČOVÁ, Daniela - ŠPEŤKO, Peter. Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva - ich vznik, podstata a zavedenie. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2013. ISSN 1336-5711, 2013, č. december, s. 1-8 online. ITMS 26240120032
3. TKÁČOVÁ, Daniela - ŠPEŤKO, Peter. Harmonizácia IFRS a US GAAP. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2013. ISSN 1336-5711, 2013, č. december, s. 1-6 online. ITMS 26240120032.
4. TKÁČOVÁ, Daniela. Mincovne na Slovensku. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2013. ISSN 1336-5711, 2013, č. december, s. 1-7 online. ITMS 26240120032.
5. TKÁČOVÁ, Daniela. Ochrana vkladov - jeden z pilierov bankovej únie. In Dlhová kríza v eurozóne - analýza súvislostí a hľadanie riešení : zborník vedeckých statí riešiteľov projektov VEGA 2014 [elektronický zdroj]. - Bratislava : EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4027-8, [9 s.] [CD-ROM]. VEGA 1/0648/12.
6. TKÁČOVÁ, Daniela. Zlyhané úvery v komerčných bankách na Slovensku. In Dlhová kríza v eurozóne - analýza súvislostí a hľadanie riešení : zborník vedeckých statí riešiteľov projektov VEGA 2014 [elektronický zdroj]. - Bratislava : EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4027-8, s. 90-97 [CD-ROM]. VEGA 1/0648

Domáce a zahraničné konferencie
1. TKÁČOVÁ, Daniela - CHOVANCOVÁ, Božena. Problémy finančnej exklúzie v rámci krajín EÚ a na Slovensku. In Determinanty ekonomického rastu v SR v období technologických zmien : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. [elektronický zdroj]. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2008. ISBN 978-80-225-2620-3.
2. CHOVANCOVÁ, Božena - KABILOVA, Nilufar - TKÁČOVÁ, Daniela. Zavedie aj Severná Amerika novú menu? In FOR FIN 2008 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a finančníkov z teórie a praxe k vedeckým projektom: VEGA č. 1/3835/06, VEGA č. 1/0487/08, KEGA č. 3/5122/07, VEGA č. 1/0477/08. - Bratislava : Katedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU, 2008. ISBN 978-80-225-2573-2, s. 100-107. KEGA 6 490 3/5122/07.
3. TKÁČOVÁ, Daniela. Projektové financovanie - jeden zo spôsobov financovania investične náročných podnikateľských činností. In Analýzy, trendy, perspektívy (ekonomika, financie, manažment) : medzinárodná vedecká konferencia. - Trenčianske Teplice : MEVDF, 2008. ISBN 978-80-89401-02-4, s. 72-74.
4. TKÁČOVÁ, Daniela. Biela kniha o finančných službách na roky 2005-2010. In Mena, bankovníctvo, finančné trhy : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie pod redakciou doc. Ing. Evy Horvátovej, CSc. k vedeckým projektom: VEGA 1/3835/06, VEGA 1/2563/05, VEGA 1/2552/05, KEGA 3/5122/07, Rozvojový projekt - Využívanie IT ako prostriedku pre e-vzdelávanie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2422-3, s. 390-396.
5. TKÁČOVÁ, Daniela. Outsourcing a jeho miesto v bankovníctve. In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané pod záštitou děkanky doc. Dr. Drahomíry Pavelkové [elektronický zdroj]. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. ISBN 978-80-7318-798-9.
6. TKÁČOVÁ, Daniela. Slovenský bankový sektor v kontexte ekonomickej krízy. In Financie a riziko : zborník príspevkov z XIII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 28. novembra 2011 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave pod záštitou rektora EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3278-5, s. 428-438. ITMS 26240120032.
7. TKÁČOVÁ, Daniela - BRATKOVÁ, Nina. Slovak banking sector in terms of global economic imbalances. In How does the central and eastern Europe cope up with the global financial crisis? : conference proceedings : 7th international conference on currency, banking and international finance : 27 and 28 September 2012 in Bratislava, Slovak Republic [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3494-9, [S. 1-11]. ITMS 26240120032.
8. TKÁČOVÁ, Daniela. Ďalší krok pri riešení krízy v Európskej únii - banková únia. In Ekonomická teória a ekonomická realita : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pri príležitosti 40. výročia vedeckej spolupráce medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : 9. november 2012 Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3476-5, s. [1-8]. ITMS 26240120032.
9, CHOVANCOVÁ, Božena - TKÁČOVÁ, Daniela. The relation of stock markets and real economy. - Registrovaný: Web of Science. In Finance and the performance of firms in science, education and practice : proceedings of the 6th International scientific conference. Zlín, Czech Republic, April 25-26, 2013. - Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2013. ISBN 978-80-7454-246-6, s. 281-289 [0,7 AH]. ITMS 26240120032, VEGA 1/0329/11.
10. TKÁČOVÁ, Daniela - BRATKOVÁ, Nina. Basel III a finančná kríza. In Finančná a dlhová kríza a jej odraz na finančnom a realitnom trhu : elektronický recenzovaný zborník vedeckých statí zostavený v súvislosti s riešením vedeckých projektov PMVP I-13-102-00 a PMVP I-13-104-00 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3745-2, s. [1-10] CD-ROM. ITMS 26240120032.
11. TKÁČOVÁ, Daniela - BRATKOVÁ, Nina. Basel III a stabilita bankového sektora. In Globálna hospodárska a finančná kríza - quo vadis? : elektronický recenzovaný zborník : vedecký seminár Katedry bankovníctva a medzinárodných financií : 4. júla 2013, Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fin Star, 2013. ISBN 978-80-970244-9-9, [S. 1-7]. ITMS 26240120032.
12. TKÁČOVÁ, Daniela - BRATKOVÁ, Nina. Slovak banking sector in terms of the financial crisis. - Registrovaný : Web of Science. In How does central and eastern Europe cope up with the global financial crisis? : proceedings of the 7th international conference on currency, banking and international finance : 27 and 28 september 2012, Bratislava, Slovak republic. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3527-4, s. 345-355. ITMS 26240120032.
13. TKÁČOVÁ, Daniela. Non-performing loans and their impact on selected indicators of commercial banks in Slovakia. In Challenges for financial sector of CEE countries in overcoming problems of economic integration in the EU. International conference on currency, banking and international finance. Challenges for financial sector of CEE countries in overcoming problems of economic integration in the EU : proceedings of the 9th international conference on currency, banking and international finance : 20 and 21 september 2016, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4362-0, pp. 262-270.

 1. Vplyv bankovníctva a finančných trhov na formovanie globálnej ekonomickej rovnováhy. Zodpovedná riešiteľka. VEGA 267
 2.  VEGA 220 1/0487/08  VEGA 16 „Globalizácia versus regulácia bankovníctva  a finančného trhu“  - spoluriešiteľka.
 3. Chovancová, B., Tkáčová, D. Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion, Tender, koordinátor Reseau Financement Alternatif (RFA), záverečná správa pre RFA december 2007
 4. Chovancová, B., Tkáčová, D.: Mutual learning on financial inclusion, VP/2007/012/97, koordinátor Reseau Financement Alternatif (RFA Vypracovanie čiastkového projektu pre Slovensko, január 2008
 5.  KEGA 3/5122/07 Investičné a hypotekárne bankovníctvo – spoluriešiteľka

Doplňujúce informácie:

-          Spolugestorka  1. stupňa štúdia – Financie, bankovníctvo, investovanie.

-          Členka Odborovej komisie NHF.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?