Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

SIVÁK, Rudolf, Dr. h. c. prof. Ing., PhD.
SIVÁK, Rudolf, Dr. h. c. prof. Ing., PhD.
Oddelenie podnikateľských financií
Katedra financií
prorektor pre rozvoj univerzity
profesor
E3.11
+421 2 6729 5361
...
CVprofSIVAK.pdf

Zameranie pedagogickej a výskumnej činnosti: 

Oblasť: Teória a politika podnikateľských financií, Riziká a neistoty vo financiách a bankovníctve

2001 – doteraz      garant vedného odboru Financie na III. stupni štúdia, predseda komisie na obhajoby dizertačných prác v tomto

                              odbore, garant študijného odboru Financie, bankovníctvo a investovanie II. stupeň

2001 – doteraz      garant pre menovanie docentov a profesorov pre odbor Financie, bankovníctvo a investovanie

Vyučované predmety

 • Kapitálová štruktúra podnikateľských subjektov
 • Riziko a neistota vo financiách
 • Teória a politika podnikateľských subjektov
 • Riadenie rizík vo financiách

Gestor predmetov

 • Kapitálová štruktúra podnikateľských subjektov
 • Riziko a neistota vo financiách
 • Teória a politika podnikateľských subjektov
 • Financie
 • Riadenie rizík vo financiách

 

Prehľad vybranej publikačnej činnosti:
Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 14

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 7

Vedecké práce v zahraničných a v domácich karentovaných časopisoch 17, z toho 11 v zahraničí

Vedecké práce v zahraničných a domácich nekarentovaných časopisoch 48

Skriptá a učebné texty 7

Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS 22

Citácie v domácich publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS 13

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 25

Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 87

Recenzie v domácich a zahraničných publikáciách 13

 

Riešené projekty za posledných 10 rokov:

2008 – 2010           Projekt VEGA - Analýza spoločensko-ekonomických efektov inovácií a ich financovanie v podnikateľských subjektoch v SR, zodpovedný riešiteľ

2010 – 2015           Projekt - Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí, odborný garant aktivity 1.3 Vybudovanie laboratória pre finančné analýzy

2011 – 2013           Projekt – VEGA „Modely finančných kríz“, zodpovedný riešiteľ

2014 – 2016           Projekt – VEGA „Riadenie kapitálu a rizík v podmienkach makroekonomických šokov“, zodpovedný riešiteľ

2016 – 2018           Projekt APVV „Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem“, riešiteľ

2017 – 2019           Projekt VEGA „Úverový cyklus, kreditné riziko a jeho determinanty v krajinách strednej a východnej Európy“, zodpovedný riešiteľ

Jazyky

 • Anglický jazyk,
 • Ruský jazyk

Ocenenia v SR:

 • Cena literárneho fondu za publikačnú činnosť v rokoch 2005 – 2015, zlatá medaila SOPK 2015, pamätné medaily viacerých univerzít v SR a v zahraničí, Zlatý biatec za rok 2015 za osobný prínos k ekonomickej vede a pedagogickú činnosť, Osobnosť Bratislavy 2016, Veľká medaila Svätého Gorazda za mimoriadny prínos v rozvoji Vysokého školstva na Slovensku a v zahraničí 2017.

Medzinárodné ocenenia:

 • 2013 – štátne vyznamenanie udelené prezidentom Poľskej republiky „Kryż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej“ za rozvoj spolupráce medzi Poľskom a Slovenskou republikou v oblasti vysokoškolského vzdelávania a výskumu

Školiteľ doktorandov:

 • Počet doktorandov, ktorí ukončili štúdium PhD. – 8
 • Počet doktorandov, ktorým je v súčasnosti školiteľom - 2

Člen viacerých komisií na hodnotenie činnosti ekonomických subjektov v Slovenskej republike - Podnikateľ roka, Krištáľové krídlo (do roku 2017), Zlatá minca

Člen  viacerých vedeckých rád univerzít a vysokých škôl v Slovenskej a v Českej republike (VR EU v Bratislave, VR NHF EU v Bratislave,  VR VŠE v Prahe, VR TnUAD v Trenčíne, VR SAV, člen Európskej akadémie vied a umení, člen Rady programu podpora výskumu a vývoja v podnikoch a podpora spolupráce s výskumnými organizáciami Agentúry na podporu výskumu a vývoja)

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?