Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

SCHWARZOVÁ, Mária, Ing., PhD.
SCHWARZOVÁ, Mária, Ing., PhD.
Oddelenie bankovníctva a finančných trhov
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
odborný asistent
3C.30
+421 2 6729 1392
...
nhf.euba.sk/zamestnanec/userprofile/schwarzova-maria

ZS 2018/2019:

Štvrtok: 15:00-16:00

Vyučované predmety

  • Účtovníctvo bánk
  • Operácie komerčných bánk
  • Bankovníctvo

1. SCHWARZOVÁ, Mária. Účtovníctvo bánk. Bratislava : Iura Edition, 2009. 270 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-288-7.
2. KLIMIKOVÁ, Mária - SCHWARZOVÁ, Mária - VOVK, Martin - TAŠKOVÁ, Jana - SABOLOVÁ, Anna. Bankový manažment a marketing. 1. vyd. Bratislava : IRIS, 2012. 363 s. ISBN 978-80-89238-63-7.
3. SCHWARZOVÁ, Mária. Medzinárodné štandardy finančného vykazovania bánk v praxi. Recenzovala: Zuzana Letková. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 187 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-611-5.
4. SCHWARZOVÁ, Mária. Analysis of selected Basel III and IFRS requirements in the area of provisioning. - Registrovaný : Web of Science. In How does central and eastern Europe cope up with the global financial crisis? : proceedings of the 7th international conference on currency, banking and international finance : 27 and 28 september 2012, Bratislava, Slovak republic. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3527-4, s. 325-334. VEGA 1/0329/11.
5. SCHWARZOVÁ, Mária. Vykazovanie vybraných derivátových finančných nástrojov podľa medzinárodných štandardov finančného vykazovania. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2015. ISSN 1336-5711, 2015, č. 4, s. 1-11.
6. SCHWARZOVÁ, Mária. Princípy hodnotenia vnútorného kapitálu komerčných bánk EU (ICCAP). In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2016. ISSN 1336-5711, 2016, roč. 13, č. 4, s. 1-11 online.
7. SCHWARZOVÁ, Mária - MALACKÁ, Viera. Derivative trades between Slovak and foreign banks. In Challenges for financial sector of CEE countries in overcoming problems of economic integration in the EU. International conference on currency, banking and international finance. Challenges for financial sector of CEE countries in overcoming problems of economic integration in the EU : proceedings of the 9th international conference on currency, banking and international finance : 20 and 21 september 2016, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4362-0, pp. 240-246.

Výskumná činnosť je zameraná na oblasť uplatňovania a vyhodnocovania medzinárodných štandardov finančného vykazovania bánk v bankovej praxi.

Odborná prax

Do 31.10.1998 – Slovenská kreditná banka: funkcia: riaditeľ odboru účtovníctva a platobného styku.

Od 1.11.1998 – 31.12.2001 Hypovereinsbank a.s. Mníchov funkcia: riaditeľka účtovníctva.

Od 1.1.2002 – OTP banka Slovensko a.s. Funkcia: vedúca oddelenia metodiky banky, účtovníctva a daní.

Iné celoštátne funkcie

  • predsedníčka asociácie bánk pre účtovníctvo bánk
  • predsedníčka pre zavedenie medzinárodných účtovných štandardov do bánk
  • guvernérom NBS menovaná do akreditačnej komisie pre vzdelávanie pri IBV NBS

Znalosť jazykov

  • aktívne – nemecky
  • pasívne - anglicky

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?