Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

RIEVAJOVÁ, Eva, prof. Ing., PhD.
RIEVAJOVÁ, Eva, prof. Ing., PhD.
Katedra sociálneho rozvoja a práce
profesor
4B09
+421 2 6729 1451
...

Konzultácie

Pondelok                            11:00 - 12:30

 

 

Vyučované predmety:

 Systémy sociálneho zabezpečenia

Trh práce a politika zamestnanosti

Ekonómia trhu práce

Seminár k záverečnej práci

Sociálne zabezpečenie

Politika zamestnanosti

Sociálna teória a politika

 

Garantka predmetov:

 Systémy sociálneho zabezpečenia

Trh práce a politika zamestnanosti

Ekonómia trhu práce

Sociálne zabezpečenie

Politika zamestnanosti

Sociálna teória a politika

Najvýznamnejšie publikácie za posledných 5 rokov:

 

ADC               BEDNÁROVÁ, Michaela - KLIMKO, Roman - RIEVAJOVÁ, Eva. From Environmental Reporting to Environmental Performance. In Sustainability. - Basel : MDPI. ISSN 2071-1050, 2019, vol. 11, no. 9, pp. [1-12].

AFD   RIEVAJOVÁ, Eva - TREBICHALSKÁ, Miriama. Vplyv životných podmienok na pracovnú mobilitu v rámci parnerstva EURES-T Beskydy. - Registrovaný: Web of Science. In Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest. Medzinárodná vedecká konferencia. Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest : zborník odborných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 22. novembra 2018, Hotel Krym, (Trenčianske Teplice, Slovenská republika). - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2019. ISBN 978-80-8075-837-0.

ADF   RIEVAJOVÁ, Eva - TREBICHALSKÁ, Miriama. Súčasný stav a vývoj sociálneho dialógu v kontexte meniacich sa požiadaviek na pracovnú silu. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2019. ISSN 2453-6148, 2019, roč. 5, č. 1.

RIEVAJOVÁ, Eva - KOVÁROVÁ, Alžbeta - PŘÍVARA, Andrej. Measuring the Income and Payroll Tax Burden with Emphasis on the Effective Marginal Tax Rate. - Registrovaný: Web of Science. In Business and Economic Horizons. - Praha : Prague Development Center. ISSN 1804-5006, 2018, vol. 14, no. 5

ADD               HUSÁKOVÁ, Mária - RIEVAJOVÁ, Eva - SIKA, Peter - ŠIPIKALOVÁ, Silvia. The Reverse Mortgage as a Financial Tool for Increasing the Living Standard of Seniors in the Slovak Republic. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 0013-3035, 2018, roč. 66, č. 6.

AFC   RIEVAJOVÁ, Eva - KLIMKO, Roman. Regional Disparities in the Slovak Republic. In Economic and Social Development : Legal Challenges of Modern World. International Scientific Conference. Economic and Social Development : Book of Proceedings : 31th International Scientific Conference on Economic and Social Development - Legal Challenges of Modern World : Split, [Croatia], 7-8 June 2018. - Varazdin ; Split : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency : Faculty of Law, University of Split : University of Split, 2018. ISSN 1849-7535,  online.

ADE               RIEVAJOVÁ, Eva - KLIMKO, Roman. Regionálne diferencie na trhu práce v Slovenskej republike. In Grant Journal : vědecký časopis. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISSN 1805-0638, 2018, roč. 7, č. 1, s. 79-80 online.

AED               RIEVAJOVÁ, Eva - PŘÍVARA, Andrej. Flexibilita ako nástroj fungovania trhu práce v kontexte s potrebou ochrany zamestnancov. In Trh práce a sociálna ekonomika - špecifické otázky a problémy : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4503-7, s. 60-69 CD-ROM

AFC   PŘÍVARA, Andrej - RIEVAJOVÁ, Eva - DZIURA, Boris. Unemployment Aspects of Regional Development (The Cases of the Czech and Slovak Republics). - Registrovaný: Web of Science. In Actual Economy: European Discourse on Global Challenges [ACE-2017]. International Conference. Advanced Science Letters. - Valencia : American Scientific Publishers. ISSN 1936-7317, 2018, vol. 24, no. 9

ADF   RIEVAJOVÁ, Eva - KOVÁROVÁ, Alžbeta. Daňové a odvodové zaťaženie – vplyv na trh práce. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2018. ISSN 2453-6148, 2018, roč. 4, č. 1-2, s. 85-97 online. ITMS 26240120032.

AAB               SIKA, Peter - ANTALOVÁ, Mária - NOVÁKOVÁ, Michaela - PONGRÁCZ, Eva - RIEVAJOVÁ, Eva - ŠIPIKALOVÁ, Silvia. Sociálna politika. Recenzenti: Vojtěch Krebs, Jaroslava Szüdi. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 342 s. [24,4 AH]. VEGA 1/0002/16, VEGA 1/0001/16. ISBN 978-80-225-4544-0.

AAB               RIEVAJOVÁ, Eva - KAVEC, Ján - KLIMKO, Roman - KORIMOVÁ, Gabriela - MIHÁLY, Géza - NOVÁKOVÁ, Michaela - ORBÁNOVÁ, Darina - PČOLINSKÁ, Lenka - PONGRÁCZ, Eva - PŘÍVARA, Andrej - SIKA, Peter - VELICHOVÁ, Ľudmila - VIDOVÁ, Jarmila. Súčasnosť a nové výzvy na trhu práce v meniacich sa sociálno-ekonomických podmienkach [elektronický zdroj]. Recenzenti: Jana Štofková, Ján Košta. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 163 s.[10,1 AH]. ISBN 978-80-225-4552-5.

AFA   RIEVAJOVÁ, Eva - SIKA, Peter. Slovenský dôchodkový systém v zmenených sociálno-ekonomických podmienkach. In Sociální politika 2018. Mezinárodní workshop. Sociální politika 2018: hodnoty, vize, trendy : sborník odborných a vědeckých textů z mezinárodního workshopu Sociální politika 2018. - Praha : Katedra hospodářské a sociální politiky NF VŠE v Praze : Nakladatelství Oeconomica, 2018. ISBN 978-80-245-2291-3, CD-ROM.

AFC   KLIMKO, Roman - RIEVAJOVÁ, Eva. Youth and the Labour Markets in the European Union. In Economic and Social Development - Building Resilient Society. International Scientific Conference. Economic and Social Development - Building Resilient Society : Book of Proceedings of 36th International Scientific Conference, Zagreb, Croatia, 14-15 December 2018. - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2018. ISSN 1849-7535

AFC   RIEVAJOVÁ, Eva - KLIMKO, Roman. Gender Discrimination in the Slovak Labour Market. In Economic and Social Policy. International Scientific Conference. Economic and Social Policy : Proceedings of the International Scientific Conference, September 4-6, 2018, Čeladná, Czech Republic. - Ostrava : Vysoká škola sociálně správní, 2018. ISSN 2571-1776, pp. 327-338.

ADM   RIEVAJOVÁ, Eva - KOVÁROVÁ, Alžbeta - PŘÍVARA, Andrej. Measuring the Income and Payroll Tax Burden with Emphasis on the Effective Marginal Tax Rate. - Registrovaný: Web of Science. In Business and Economic Horizons. - Praha : Prague Development Center. ISSN 1804-5006, 2018, vol. 14, no. 5,  online.

ADE               RIEVAJOVÁ, Eva - PŘÍVARA, Andrej. Náklady na prevod remitencií z Veľkej Británie v kontexte ostatnej finančnej krízy. In Grant Journal : vědecký časopis. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2017. ISSN 1805-0638, 2017, roč. 6, č. 2,  online.

AFC   RIEVAJOVÁ, Eva - KLIMKO, Roman. Differences by gender on the Slovak labour market. In Proceedings of the 34th International academic conference. International academic conference. Proceedings of the 34th International academic conference : Florence, Italy, 13-16 September 2017. - Prague : International institut of social and economic sciences, 2017. ISBN 978-80-87927-43-4. ISSN 2336-5617, pp. 232-241  online.

ADE               RIEVAJOVÁ, Eva. Dôchodkové zabezpečenie v kontexte modernizácie dôchodkových systémov. In Grant Journal : vědecký časopis. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2017. ISSN 1805-0638, 2017, roč. 6, č. 1, online.

AFC   RIEVAJOVÁ, Eva - PŘÍVARA, Andrej. Flexibility as an important tool for solving problems of labor markets. In Economic and social development. International scientific conference. Economic and social development : book of proceedings : 20th International scientific conference on economic and social development : Prague, 27-28 april 2017. - Varazdin ; Koprivnica ; Warsaw : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency : University North : Faculty of Management University of Warsaw, 2017. ISSN 1849-7535, online.

ACB               RIEVAJOVÁ, Eva - PONGRÁCZ, Eva - SIKA, Peter - ŠIPIKALOVÁ, Silvia. Sociálne zabezpečenie. Recenzenti: Anna Schultzová, Jozef Hudák. 2. preprac. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. online. ISBN 978-80-225-4381-1.

ACB               RIEVAJOVÁ, Eva - PONGRÁCZOVÁ, Eva - KLIMKO, Roman. Trh práce a politika zamestnanosti. Recenzenti: Mária Janušová, Božena Igliarová. 2. preprac. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016.  ISBN 978-80-225-4356-9.

AFB   RIEVAJOVÁ, Eva - PŘÍVARA, Andrej. Labor market and migration of skilled workers abroad. - Registrovaný: Web of Science. In Globalization and its socio-economic consequences. International scientific conference. Globalization and its socio-economic consequences : proceedings : 16th international scientific conference : 5th – 6th october 2016, Rajecke Teplice, Slovak Republic : part I. - V.. - Žilina : University of Žilina, 2016. ISBN 978-80-8154-191-9 CD-ROM.

ADE               RIEVAJOVÁ, Eva - ZADRAŽIL, Petr. Selected aspects of regional unemployment differentiation in Slovakia. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2016. ISSN 1212-415X, 2016, roč. 16, č. 2, s. 41-53.

ABC               KLIMKO, Roman - RIEVAJOVÁ, Eva. Labour market developments in Visegrad countries: ten years of EU membership. In Economy today : an Interdisciplinary approach to contemporary economic challenges. - Łodż : Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego, 2016. ISBN 971-83-8088-012-2

AFD   KLIMKO, Roman - RIEVAJOVÁ, Eva. Trends in the labour markets of the European Union. - Registrovaný: Web of science. In Globalization and its socio-economic consequences. International scientific conference. Globalization and its socio-economic consequences : proceedings : 15th International scientific conference : 7th-8th October 2015, Rajecke Teplice, Slovak Republic. - Zilina : University of Zilina, Faculty of opeeration and economics of transport and communications, Department of economics, 2015. ISBN 978-80-8154-145-2

ADE               RIEVAJOVÁ, Eva - KLIMKO, Roman. Situácia na pracovných trhoch krajín Európskej únie v poslednom desaťročí. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2014. ISSN 1212-415X, 2014, roč. 14, č. 4

ADF   RIEVAJOVÁ, Eva - KLIMKO, Roman. New challenges of the european employment strategy for labour markets in the European Union. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2014. ISSN 1336-1732, 2014, roč. 7, č. 1

Jazyky

 • Nemecký jazyk,
 • Ruský jazyk

 

Činnosti a aktivity

Čenka Vedeckej rady NHF EU v Bratislave.

Odborná spolupráca s orgánmi decíznej sféry i hospodárskej praxe predovšetkým sociálno - ekonomického zamerania: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny,  Úrady práce, Spoločnosť Trexima Bratislava,

Členka pracovnej skupiny pri ŠÚ SR používateľov štatistických produktov a služieb. 

Členka komisii pre obhajoby dizertačných prác a štátnicových komisií VŠB Ostrava, Univerzita  A. Dubčeka Trenčín

Členka Vedeckej rady FSEV Univerzita  A. Dubčeka Trenčín

Členka komisie UNESCO pre Slovensko 

Členka pracovnej skupiny Akreditačnej komisie 8 „Ekonómia a manažment“

Členka redakčnej rady vedeckého časopisu Revue sociálno-ekonomického rozvoja

 Členka Redakčnej  rady vedeckého časopisu   Sociálno-ekonomický obzor

 Členka Redakčnej rady   odborného  zahraničného časopisu Fórum sociální politiky

 

Oblasti výskumu

 • V rámci vedenia projektov VEGA a spoluriešiteľstva na medzinárodných projektoch COST zamerané na problematiku nových trendov v sociálnom systéme Slovenska s akcentom na trh práce a politiku zamestnanosti v procese zapájania sa do európskych štruktúr, komparácia s tranzitívnymi a vyspelými trhovými ekonomikami
  a na oblasť sociálneho zabezpečenia s akcentom na dôchodkové systémy.
 • Vedúca riešiteľka projektu Vega č. 1/0001/16 Súčasnosť a perspektívy zmien zamestnanosti a súvisiacich procesov v kontexte napĺňania cieľov Európskej
  stratégie zamestnanosti.

 

Riešené projekty

Vedúca riešiteľka projektu Vega

 • Trh práce vo väzbe na ekonomický rast v kontexte spoločensko-ekonomických zmien.(2012-2015) 
 • Zodpovedná riešiteľka projektu Vega: Súčasnosť a perspektívy zmien zamestnanosti a súvisiacich procesov v kontexte napĺňania cieľov Európskej stratégie zamestnanosti (2016-2019)
 • Zástupca vedúceho projektu Vega č. 1/0330/11 Sociálne nerovností a ich regionálny rozmer v SR. (2011-2013)

Spoluriešiteľstvo

 • Projekt OP VaV s názvom Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí (ITMS 26240120032). Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 • Projekt ITMS 26140230005 "Zvyšovanie kvality doktorandského štúdia a podpora medzinárodného výskumu na NHF EU v Bratislave"
 • Etablovanie a perspektívy rozvoja konceptu sociálnej ekonomiky v kontexte prebiehajúcich sociálno-ekonomických zmien na Slovensku domáci-VEGA-1/0112/13 2013-2015
  Sociálne služby, sociálny štát a miestna reštrukturalizácia sociálnych služieb v Európe a jej vplyv na sociálnu a územnú súdržnosť a vládnutie COST-1102 zahraničný 2013-2015

 

Ocenenia

 • Ocenenia za vynikajúce výsledky v riešení výskumných grantových projektov VEGA.
 • Zlatá medaila za rozvoj NHF EU v BA.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?