Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

ONDRUŠKA, Tomáš, Ing., PhD.
ONDRUŠKA, Tomáš, Ing., PhD.
Katedra poisťovníctva
prodekan pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou
odborný asistent
2B.43, (5C.30)
+421 2 6729 1248
...

Pondelok 14:15 - 15:00

Utorok 14:15 - 15:00

KH sú v miestnosti 2B.43

 

Vyučované predmety

 • Riadenie rizík a poistenie
 • Risk Management and Insurance
 • Prezentačné a komunikačné zručnosti v poistných službách
 • Marketing v poisťovníctve
 • Zaistenie
 • Manažment rizika poisťovní

BROKEŠOVÁ, Z. - PASTORÁKOVÁ, E. - ONDRUŠKA, T. Determinants of insurance industry development in transition economies: empirical analysis of Visegrad group data.
In The Geneva papers on risk and insurance - issues and practice. - Geneva: The international association for the study of insurance economics, 2014. ISSN 1018-5895. Vol. 39 (2014), pp. 471-492.

PASTORÁKOVÁ, E. - JANÍKOVÁ, T. - BROKEŠOVÁ, Z. - ONDRUŠKA, T. Rodové rozdiely vo finančnom rozhodovaní v oblasti životného poistenia na Slovensku. In Ekonomický časopis: časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. Bratislava: Ekonomický ústav SAV: Prognostický ústav SAV, 2013. ISSN 0013-3035. Roč. 61, č. 1 (2013), s. 82-100.

BROKEŠOVÁ, Z. - DRUGDOVÁ, B. - PASTORÁKOVÁ, E. - ONDRUŠKA, T. Perspektívy poistného trhu v Slovenskej republike v siločiarach civilizačných výziev. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 193 s. ISBN 978-80-225-3761-2.

ONDRUŠKA, T. – PASTORÁKOVÁ, E. – BROKEŠOVÁ, Z. – JURKOVIČOVÁ, M. Poistný vzťah v kontexte spoločensko-ekonomických zmien. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 165 s. ISBN 978-80-225-4287-6.

MAJTÁNOVÁ, A. - ONDRUŠKA, T. Economic sense of non-life insurance and specific risks. In Ekonomické rozhľady: vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2012. ISSN 0323-262X. Roč. 41, č. 1 (2012), s. 66-78.

ONDRUŠKA, T. Nadmerná sebadôvera a dôsledky jej prítomnosti pre oblasť poisťovníctva. In Nová ekonomika: vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bratislava: Národohospodárska fakulta EU, 2014. ISSN 1336-1732. Roč. 7, č. 2 (2014), s. 52-59.

PASTORÁKOVÁ, E. - BROKEŠOVÁ, Z. - ONDRUŠKA, T - JANÍKOVÁ, T. - Postoje žien a mužov k životnému poisteniu. In Acta aerarii publici: Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2013. - ISSN 1336-8818. - Roč. 10, č. 1 (2013), s. 79-91.

ONDRUŠKA, T. Teoretické východiská dopytu spotrebiteľov po poistení. In Nová ekonomika: Bratislava: Národohospodárska fakulta EU, 2013. ISSN 1336-1732. - Roč. 6, č. 1, s. 75-85.

BROKEŠOVÁ, Z. - ONDRUŠKA, T. - PASTORÁKOVÁ, E. Current ethical perception in the area of consumer insurance fraud in Slovakia. In Current challenges of ethics in business, economics and finance in european countries: proceedings of scientific papers Neuchâtel: Faculty of economics and business University of Neuchâtel, 2013. ISBN 978-2-9700901-0-6. - S. 5-14.

ONDRUŠKA, T. Spotrebiteľ a behaviorálne aspekty dopytu po poistení: teoretické východiská. In Vývojové trendy v poisťovníctve 2014. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3846-6. - S. 195-202.

BROKEŠOVÁ, Z. - ONDRUŠKA, T. - PASTORÁKOVÁ, E. Life insurance consumption in different life phases. In SGEM conference on political sciences, law, finance, economics & tourism: International multidisciplinary scientific conferences on social sciences & arts, 1-10 september 2014, Albena, Bulgaria. volume II. Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2014. ISBN 978-619-7105-26-1. S. 407-414.

BROKEŠOVÁ, Z. - ONDRUŠKA, T. - PASTORÁKOVÁ, E. Market structure and performance of the life insurance industry in the Slovak republic. In European financial systems 2014: proceedings of the 11th international scientific conference, Lednice, 12.-13.6.2014. Brno: Masaryk University, 2014. ISBN 978-80-210-7153-7. S. 98-104.

ONDRUŠKA, T. Overconfidence as a cognitive bias and its implications for insurance industry. In European financial systems 2014: proceedings of the 11th International scientific conference: 12.-13.6.2014, Lednice. Brno: Masaryk University, 2014. - ISBN 978-80-210-7153-7. S. 449-454.

ONDRUŠKA, T. Vybrané osobné a demografické determinanty dopytu po životnom poistení. In The 15th Annual Conference, Faculty of Finance and Accounting: Collection of Papers : 6th June 2014, University of Economic in Prague: OECONOMICA, 2014. - ISBN 978-80-245-2028-5. S. [1-12].

ONDRUŠKA, T. - BROKEŠOVÁ, Z. Anomálie v správaní sa spotrebiteľov v otázkach poistenia. In Financie a riziko: zborník príspevkov z XV. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie: Bratislava, 25. - 26. novembra 2013. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3765-0. S. 342-349 CD-ROM.

ONDRUŠKA, T. Náboženstvo a jeho vplyv na poistenie. In Vývojové trendy v poisťovníctve 2012: recenzovaný zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie: 31.5.2012 Bratislava. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3428-4. [S. 1-9].

ONDRUŠKA, T. Vybrané determinanty dopytu po životnom poistení. In EDAMBA 2012: proceedings of the [15th] international scientific conference for doctoral students and young researchers: 22nd november 2012, Bratislava, Slovak Republic. Bratislava: Publishing House EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3549-6. S. 855-867.

BROKEŠOVÁ, Z. - ONDRUŠKA, T. - PASTORÁKOVÁ, E. Ethical Perception of Consumer Insurance Fraud in the Slovak Republic. In Ethics in business, economics and finance in western, central and eastern Europe: proceedings of abstracts: international symposium Branetix 2013: september 11 - 13, 2013. Neuchâtel : Faculty of economics and business University of Neuchâtel, 2013. ISBN 978-2-9700901-1-3. S. 5-6.

ONDRUŠKA, T. Náboženstvo a poistenie. Čo spája tak rozdielne fenomény? In Pojistný obzor: časopis českého pojišťovnictví. Praha: Česká asociace pojišťoven, 2012. ISSN 0032-2393. Roč. 89, č. 4 (2012), s. 25-27.
BROKEŠOVÁ, Z. – ONDRUŠKA, T. - PASTORÁKOVÁ, E. Poisťovacie podvody pohľadom spotrebiteľov na Slovensku. In Pojistný obzor: časopis českého pojišťovnictví. Praha: Česká asociace pojišťoven, 2014. ISSN 0032-2393. Roč. 91, č. 3 (2014), s. 37-39.

BROKEŠOVÁ, Z. - ONDRUŠKA, T. - PASTORÁKOVÁ, E. Ako spotrebitelia vnímajú poisťovacie podvody: prieskum Katedry poisťovníctva EU. In Poistné rozhľady: časopis slovenského poisťovníctva. Bratislava: Slovenská asociácia poisťovní, 2014. ISSN 1335-1044. Roč. 20, č. 1 (2014), s. 1-3, 15.

ONDRUŠKA, T. Náboženské aspekty a vplyv náboženstva na poistenie. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. Bratislava: Slovenská asociácia poisťovní, 2013. ISSN 1335-1044. Roč. 19, č. 1 (2013), s. 6-9,16.

BROKEŠOVÁ, Z. - PASTORÁKOVÁ, E. - ONDRUŠKA, T. Opodstatnenosť využitia pohlavia v diferencovanom marketingu. In Poistné rozhľady: časopis slovenského poisťovníctva. Bratislava: Slovenská asociácia poisťovní, 2013. ISSN 1335-1044. Roč. 19, č. 4 (2013), s. 6-7.

BROKEŠOVÁ, Z. - PASTORÁKOVÁ, E. - DZUGASOVÁ, T. - ONDRUŠKA, T. Životné poistenie - pomerne veľa výziev. In Poistné rozhľady: časopis slovenského poisťovníctva. Bratislava: Slovenská asociácia poisťovní, 2012. ISSN 1335-1044. Roč. 18, č. 1 (2012), s. 10-13.

Oblasti výskumu

 • spotrebiteľ a jeho správanie sa na poistnom trhu, dopyt po životnom poistení, determinanty dopytu po poistení, životné poistenie

Riešené projekty

 • VEGA 1/0466/19 s názvom „Príčiny a dôsledky suboptimálnych finančných rozhodnutí jednotlivcov s akcentom na oblasť poistenia” riešeného v období 1.1.2019 – 31.12.2022.
 • VEGA 1/0849/15 s názvom „Experimentálne skúmanie faktorov ovplyvňujúcich rozhodovanie ekonomických subjektov” riešeného v období 1.1.2018 – 31.12.2021.
 • KEGA s názvom „Implementácia inovatívnych prístupov v systéme výučby poistného trhu na báze interaktívnych metód s využitím experimentu” riešeného v období 1.1.2016 – 31.12.2017.
 • VEGA 1/0849/15 s názvom „Ekonomické a spoločenské súvislosti informačnej nerovnováhy na poistnom trhu” riešeného v období 1.1.2015 – 31.12.2017.
 • VEGA číslo 1/0431/14: "Poistný vzťah ako kľúčový prvok fungovania poisťovníctva v kontexte spoločensko-ekonomických zmien" riešený v období 1.1.2014 - 31.12. 2016.
 • VEGA číslo 1/1122/11: „Perspektívy poistného trhu v Slovenskej republike v siločiarach civilizačných výziev“ riešený v období 1.1.2011 – 31.12.2013.

Jazyky

 • Anglický jazyk,
 • Španielský jazyk,
 • Ruský jazyk

 

Ocenenia

 • SAS Slovakia - Najlepšia študentská práca s použitím softvéru SAS (3. miesto)
 • Nadační fond pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví - Závereční práce akademického roku 2013 – 2014 z oboru komerčního pojištění nebo oboru úzce souvisejícícho (3.miesto)

 

Zahraničné pobyty

 • Chulalongkorn University, Faculty of Economics, Bangkok, Thajsko
 • Temple University, Fox School of Business, Department of Risk, Insurance and Healthcare Management, Philadelphia, USA
 • Poznan University of Economics, Faculty of Economics, Department of Insurance, Poľsko
 • Cape Peninsula University of Technology, Faculty of Business and Management Sciences, Kapské Mesto, Juhoafrická republika
 • Vysoká škola ekonomická v Prahe, Česká republika

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?