Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

NEUBAUEROVÁ, Erika, doc. Ing., PhD.
NEUBAUEROVÁ, Erika, doc. Ing., PhD.
Oddelenie verejných financií a riadenia verejných výdavkov
Katedra financií
zástupkyňa vedúceho katedry pre pedagogickú činnosť
docent
3B.38
+421 2 6729 1338
...

streda 10:00 - 11:00

štvrtok  15:00 - 16:00

Diplomový/Bakalársky seminár

streda 11:30 - 13:00

Vyučované predmety

 • Verejné financie I.
 • Financie územnosprávnych celkov
 • Financie

 

Gestor predmetov

 • Verejné financie I.
 • Financie územnosprávnych celkov
 • Financie odvetví verejného sektora
 • Manažment verejných financií

Vedecké monografie

Neubauerová, E.: Finančné aspekty decentralizácie verejnej správy. Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2003. ISBN 80-225-1711-9

Neubauerová, E. a kol.: Vplyv kohéznej politiky Európskej únie na konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2010. - 230 p. VEGA 1/0426/08 - 219 - ISBN 978-80-225-3100-9

Sivák, R. a kol.:Slovník znalostnej ekonomiky. Bratislava: Sprint dva, 2011. - 414. - ISBN 978-80-89393-45-9

Neubauerová, E. a kol.: Rodovo citlivé rozpočtovanie na národnej a regionálnej úrovni. Analytická štúdia. Koordinátor: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivak, PhD., rektor EU v Bratislave. - 1 ed. - Bratislava: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 2011. - 154 s.+ CD-ROM.- ITMS 27130230003, ISBN 978-80-89125-16-6

 

Akademické učebnice

Beňová, E. a kol.: Financie a mena. Bratislava : Iura Edition, 2007. ISBN 978-80-8078-142-2

Sivák, R. a kol..: Verejné financie. Bratislava : Iura Edition, 2007. ISBN 978-80-8078-094-4

Schultzová, A. a kol.: Verejné financie (vybrané otázky pre tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania). Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2007. ISBN 978-80-225-2326-4

Beličková, K. a kol.: Rozpočtová teória, politika a prax. /Budget theory, policy and practice /. Beličková Kornelia et al - Bratislava: Iura Edition, 2010. - 342 s. (Economics). - KEGA 481 - ISBN 978-80-8078-335-8

 

Iné príspevky na konferenciách a články

Neubauerová, E., Beličková, K., Zubaľová, A.: Verejná správa v štátoch Európskej únie. Bratislava: Ekonomický časopis, č. 7/2003, s. 895 – 909.

Bartalosová, E. – Neubauerová, E.: Vybrané aspekty financovania vzdelávania vo väzbe na trh práce. In: Teoretické a praktické aspekty verejných financií. XVIII ročník medzinárodnej konferencie, Praha: Apríl 2013 ISBN 978-80-245-1929-6. (in English)

Neubauerová, E. – Zubaľová, A.: Nové trendy vo fiškálnej politike – rodovo citlivé rozpočtovanie. In Ekonomické rozhľady – vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bratislava, 2012. - ISSN 0323-262X. - Roč. 41, č. 1 (2012), s. 7-18.

Oblasti výskumu

 • Verejné financie,
 • Miestne financie,
 • Fiškálna decentralizácia,
 • Ekonomika verejného sektora,
 • Financovanie vzdelávania,
 • Rodovo citlivé rozpočtovanie

Činnosti a aktivity

 • 2007 – 2010 Senát Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave - členka,
 • 2011 – 2012 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – Sektorová rada pre bankovníctvo, poisťovníctvo a finančné služby – členka,
 • Od roku 2012 – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – komisia KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra) – členka,
 • Od roku 2012 – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – Rada pre systémové zmeny v školstve - členka

 

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?