Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

MAJTÁNOVÁ, Anna, prof. Ing., PhD.
MAJTÁNOVÁ, Anna, prof. Ing., PhD.
Katedra poisťovníctva
profesor
5C.05
+421 2 6729 1525
...

Pondelok 12:00 - 12:45

Streda 9:15 - 10:00


Vyučované predmety

 • Teória poistenia
 • Účtovníctvo v poisťovniach
 • Teória a politika poistenia Svetový poistný trh

 

Gestor predmetov

 • Poistné právo
 • Teória poistenia
 • Poistenie
 • Organizácia a riadenie poisťovne
 • Účtovníctvo v poisťovniach
 • Zaistenie
 • Poistný trh
 • Teória a politika poistenia
 • Svetový poistný trh

MAJTÁNOVÁ, Anna – Dlábiková Hana. Kontroling a uplatnenie jeho nástrojov v poisťovniach. In Trendy v podnikání : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference: Plzeň, 13.-14.11.2014 [elektronický zdroj]. - Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. ISBN 978-80-261-0444-5, s. [1-5] CD-ROM. VEGA 1/0681/12.

MAJTÁNOVÁ, Anna - VACHÁLKOVÁ, Ingrid - DLÁBIKOVÁ, Hana. Osobitosti manažmentu komerčnej poisťovne. Recenzenti Eva Horvátová, Michal Szabo. 1. vyd. Bratislava : KARTPRINT, 2013. 223 s. [9,50 AH]. VEGA 1/0681/12. ISBN 978-80-89553-12-9.

MAJTÁNOVÁ, Anna - SNOPKOVÁ, Andrea. Analysis of impact of the financial crisis on the insurance market. In ECON : journal of economics, management and business. - Ostrava : Faculty of Economics VŠB - Technical university of Ostrava, 2013. ISSN 1803-3865, 2013, vol. 23, no. 1, s. 27-37. VEGA 1/0681/12.

MAJTÁNOVÁ, Anna – BROKEŠOVÁ, Zuzana. Financial services marketing in the era of online social networks sites: the case of insurance marketing. In: Ekonomiska misao I praksa: časopis Sveučilišta u Dubrovniku. – Dubrovnik: Sveučilište u Dubrovniku, 2012. ISSN 1330-1039, 2012, dod. 21, br. 1, s.45-66.

VLACHYNSKÝ, Karol et al. 2012. Finančný slovník : výkladový. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2012. 501 s. [40,33 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-469-0.
MAJTÁNOVÁ, Anna ­ VACHÁLKOVÁ, Ingrid ­ SNOPKOVÁ, Andrea. Rating valuation – insurerance ratings methodology. ­ Registrovaný: Web of Science. In Managing and modelling of financial risks : 6th international scientific conference: proceedings : 10th ­ 11th September 2012, Ostrava [elektronický zdroj]. ­ Ostrava ­Poruba : Vysoká škola báňská ­ Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978­80­248­2835­0, s. 388­395. VEGA 1/0681/12.

Oblasti výskumu

 • teória a politika poisťovníctva, vymedzenie poistného trhu, regulácia a dohľad na poistnom trhu, ekonomika a organizácia poisťovne, solventnosť poisťovne, účtovníctvo v poisťovniach

Riešené projekty

 • zodpovedná riešiteľka - Grantový projekt VEGA Globalizačné trendy a dynamika zmien na poistnom trhu Európskej únie. Doba riešenia: 1.1. 2016 – 31.12. 2018.
 • zodpovedná riešiteľka - Grantový projekt VEGA č. 1/0681/12 Ekonomické prostredie a dynamika zmien v sektore poisťovníctva. Doba riešenia: 1.1. 2012 – 31.12. 2014.
 • spoluriešiteľka - OP Výskum a vývoj Kód ITMS projektu: 26240120032 Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí. Doba riešenia 2007-2013. Koordinátor projektu: dr.h.c.prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., prof. Ing. Ján Lisý, PhD.
  Odborný garant za Katedru poisťovníctva: prof. Ing. Anna Majtánová, PhD.

Jazyky

 • Nemecký jazyk,
 • Ruský jazyk

 

Činnosti a aktivity

 • členka Vedeckej rady NHF EU v Bratislave
 • predsedkyňa Odborovej komisie Poisťovníctvo
 • členka odborovej rady odboru Finance v študijnom programe Hospodářska politika a správa na Katedre financií Ekonomickej fakulty Vysokej školy banskej - TU v Ostrave
 • členka komisie pre štátne záverečné skúšky na Katedre financií Ekonomickej fakulty Vysokej školy banskej - TU Ostrava
 • predsedkyňa komisie pre štátne záverečné skúšky v bakalárskom študijnom programe Finance a účetníctví, odbor Finance a právo na Ekonomicko-správní fakulte Masarykovej univerzity v Brne
 • predsedkyňa komisie pre štátne záverečné skúšky v magisterskom študijnom programe Finance a účetníctví, odbor Finance a Ekonomicko-správní fakulte Masarykovej univerzity v Brne
 • predsedkyňa skúšobnej komisie pre odbornú skúšku finančných sprostredkovateľov poistenia a finančných poradcov v Národnej banke Slovenska
 • členka pracovnej komisie Gold Slovakia
 • členka redakčnej rady vedeckého časopisu Rozprawy ubezpieczeniowe (Poľská republika)
 • členka redakčnej rady vedeckého časopisu ECON (Česká republika)
 • členka redakčnej rady vedeckého časopisu Nová ekonomika
 • členka redakčnej rady časopisu Poistné rozhľady
 • členka komisií a oponentka pri habilitačných konaniach v Slovenskej republike a v Českej republike
 • členka komisií a oponentka pri inauguračných konaniach v Slovenskej republike a v Českej republike

 

Ocenenia

 • cena profesora Tadeusza Sangowskeho v kategórií „Leader of Insurance Education“ udelená Economic chamber of insurance and risk servicing, Varšava 2007

 

Zahraničné pobyty

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (1998, Krakov, v rámci programu CEEPUS)
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Varšava, 2010, v rámci programu LLP/Erasmus)
 • Vysoká škola ekonomická - vyžiadaná prednáška (Praha, 2006, 2005)

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?