Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

LACKO-BARTOŠOVÁ, Lucia, Ing., PhD.
LACKO-BARTOŠOVÁ, Lucia, Ing., PhD.
Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky
vedúca katedry
odborný asistent
5C25
...

Streda: 16.45 - 17.30

Štvrtok: 14.30 - 15.15

Vyučované predmety

 • Informatika 1
 • Informatika 2
 • Lacko-Bartošová, Magdaléna - Lacko-Bartošová, Lucia. Effect of Farming System on Colour Components of Wheat Noodles. In Slovak Journal of Food Sciences. ISSN 1337-0960, 2016, vol. 10, no. 1, p. 413-417. SCOPUS publication
 • Lacko-Bartošová, Magdaléna - Buday, Štefan - Lacko-Bartošová, Lucia. The Influence of agri-environmental measures and indicators on the development of Slovak agriculture sustainability. In Scientific conference of Banat's university of agricultural sciences and veterinary medicine. Scientific conference of Banat's university of agricultural sciences and veterinary medicine : book of abstracts, 28.-29.5.2015, Timisoara, Romania. - Timisoara: Banat's university of agricultural sciences and veterinary medicine, 2015. ISSN 2343-9459, p. 27.
 • Lacko-Bartošová, Magdaléna - Čurná, Veronika - Lacko-Bartošová, Lucia. Emmer - ancient wheat suitable for ecological farming. In Scientific conference of Banat's university of agricultural sciences and veterinary medicine. Scientific conference of Banat's university of agricultural sciences and veterinary medicine : book of abstracts, 28.-29.5.2015, Timisoara, Romania. - Timisoara: Banat's university of agricultural sciences and veterinary medicine, 2015. ISSN 2343-9459, p. 27.
 • Lacko-Bartošová, Magdaléna - Čurná, Veronika - Lacko-Bartošová, Lucia. Emmer - ancient wheat suitable for ecological farming. In Research journal of agricultural science - Timisoara: Banat's university of agricultural science and veterinary medicine, 2015. ISSN 2066-1843, 2015, vol. 47, no. 1, pp. 3-10.
 • Lacko-Bartošová, Magdaléna - Buday, Štefan - Lacko-Bartošová, Lucia. The Influence of agri-environmental measures and indicators on the development of Slovak agriculture sustainability. In Research journal of agricultural science. - Timisoara: Banat's university of agricultural science and veterinary medicine, 2015. ISSN 2066-1843, 2015, vol. 47, no. 1, pp. 11-17.
 • Lacko-Bartošová, Magdaléna - Lacko-Bartošová, Lucia. Winter wheat noodle colour evaluation in sustainable farming systems. In ICOAS 2015 Bringing innovations to organic farming. Conference. Acta fytotechnica et zootechnica : scientific journal : ICOAS 2015 Bringing innovations to organic farming : 5th International conference on organic agriculture sciences. ISSN 1336-9245, Special issue, vol. 18, 2015, pp. 59-61 online. Dostupné na : http://www.acta.fapz.uniag.sk/journal/index.php/on_line/article/view/211/pdf
 • Lacko-Bartošová, Magdaléna – Korczyk-Szabó, Joanna – Čurná, Veronika – Lacko-Bartošová, Lucia. Triticum spelta L. – pestovanie a využitie. 1. vyd. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014. 84 s. ISBN 978-80-552-1275-3.
 • L. Lacko-Bartošová. Estimation of Algebraic Cryptanalysis Attack Complexity of PRINCE Cipher and PRINCEcore. In Proceedings of the 12th International Conference on Telecommunications and Informatics (TELE-INFO ’13), pages 77–86. WSEAS Press, 2013.
 • L. Lacko-Bartošová. Algebraic Cryptanalysis of PRINCE Cipher Based on the Method of Syllogisms. In Proceedings of the 12th International Conference on Informatics INFORMATICS’2013, volume 1, pages 56–60, 2013.
 • L. Lacko-Bartošová. Algebraic Cryptanalysis of PRESENT Based on the Method of Syllogisms. Tatra Mt. Math. Publ., 53(3):201–212, 2012.
 • Bőrzsőnyi, G. – Koczor, A. – Kurucz, A. – Lacko-Bartošová, L. a kol. Sprievodca pestovaním liečivých a aromatických rastlín. Príručka pre učiteľov. Bács-Kiskun, 2012. ISBN 978-963-08-4437-6.
 • L. Lacko-Bartošová. Differential Cryptanalysis of Reduced-Round AES. In ELITECH 2011, 3th Conference of Doctoral Students. Slovak University of Technology, 2011. Available on CD.
 • L. Lacko-Bartošová. Linear and Differential Cryptanalysis of Reduced-Round AES. Tatra Mt. Math. Publ., 50:51–61, 2011. SCOPUS publication

Riešené projekty

VEGA 1/0975/15 - Makroekonomické a mikroekonomické prejavy a dôsledky inflácie a deflácie

VEGA 2/0146/14 Algebraická a pravdepodobnostná teória čísel a ich aplikácie

Vzdelanie

Ekonomické vzdelanie som získala na Fakulte ekonomiky a manažmentu, SPU v Nitre, ktoré som zavŕšila získaním titulu inžinier. Už popri tomto štúdiu som nadobúdala vedomosti aj z oblasti informatiky, konkrétne na Fakulte elektrotechniky a informatiky, STU v Bratislave, ktoré som tiež ukončila získaním inžinierskeho titulu. Doktorandské štúdium som absolvovala na Matematickom ústave SAV v kooperácii s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. Počas doktorandského štúdia sa môj výskum zameriaval na kryptológiu, konkrétne kryptoanalýzu vybraných symetrických šifier.

 

Záujmy

Vo svojom voľnom čase sa venujem freestyle inline korčuľovaniu. Som reprezentantkou Slovenskej Republiky a vo svetovom rebríčku som momentálne na 27. mieste (november 2016). Korčuľujem za Freeskate klub (www.freeskate.sk).

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?