Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

KOPKÁŠ, Peter, Ing., PhD.
KOPKÁŠ, Peter, Ing., PhD.
Katedra hospodárskej politiky
odborný asistent
4B.15
+421 2 6729 1455
...
nhf.euba.sk/administrator

Vyučované predmety

 • Makroekonomická regulácia v trhovej ekonomike
 • Úvod do makroekonomických politík
 • Investície a inovácie v ekonomike
  Hospodárska politika II

 

Gestor predmetov

 • Makroekonomická regulácia v trhovej ekonomike

AFC - Príspevky publikované v zborníkoch zo zahraničných konferencií

 • Kopkáš, P.: Rizikový kapitál na Slovensku. In: Mezinárodní Baťova doktorandská konference [[elektronický zdroj]] : recenzovaný sborník příspěvků. - Elektronické dokumenty (listy, články, monografie). - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. - ISBN 80-7318-384-6. - CD-ROM.
 • Kopkáš, P.: Rizikový kapitál ako jedna z foriem pomoci podnikom. In: Proceedings 
  of the International Academic Conference on Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets. Ostrava: VŠB, Technická univerzita, september 2007, CD. ISBN 978-80-248-1457-5
 • Kopkáš, P.: Akčný plán rizikového kapitálu EÚ. In: Medz.ved.konf.Ekonomické znalosti pro tržní praxi 2008. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého KAE, september 2008, s. 282- 285, ISBN 978-80-87273-00-5

 

AFD - Príspevky publikované v zborníkoch z domácich konferencií

 • Kopkáš, P.: CHARAKTERISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRIEMYSLU A JEHO VÝZNAM V HOSPODÁRSTVE SR. In: DETERMINANTY EKONOMICKÉHO RASTU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE V OBDOBÍ TECHNOLOGICKÝCH ZMIEN [elektronický zdroj]: Medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. Bratislava , 2008. ISBN 978-80-225-2620-3. - CD-ROM.
 • Kopkáš, P.: Investičný proces investovania rizikového kapitálu.
  In: Znalostná ekonomika - nové výzvy pre národohospodársku vedu = Knowledge economy - new challenges for national economy science = international scientific conference of the Faculty of National Economy at the University of Economics in Bratislava : medzinárodná vedecká konferencia Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave / zostavili: Ivan Šóš, Martin Novák, Kristína Bognárová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. - ISBN 80-225-2239-2. - S. 48.
 • Kopkáš, P.: Zhodnotenie východiskovej pozície Slovenskej republiky v kontexte konkurencieschopnosti. 
  In: Generácia 2006 : vedecká konferencia mladých pedagogických pracovníkov a doktorandov na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave pri príležitosti Týždňa vedy na Slovensku 23. novembra 2006. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2007. - ISBN 978-80-225-2363-9. - S. 6-10.
 • Kopkáš, P.: Efekty priamych zahraničných investícií vo vzťahu ku konkurencieschopnosti. 
  In: Generácia 2007 [elektronický zdroj] : vedecká konferencia mladých pedagogických pracovníkov a doktorandov na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave konaná pod záštitou dekana Národohospodárskej fakulty prof. Ing. Jána Lisého, PhD., organizovaná pri príležitosti Týždňa vedy 2007 na Slovensku 16. novembra 2007 ; zostavovatelia zborníka: Ivan Šóš, Martin Novák, Silvia Ošková. - Elektronické textové dáta. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2007. - ISBN 978-80-225-2402-5. - CD-ROM.
 • Kopkáš, P.: Rizikový kapitál v podmienkach slovenskej ekonomiky. 
  In: Hospodárska a sociálna politika EÚ III. - aktuálne otázky [elektronický zdroj] : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pod záštitou Ing. Viery Tomanovej, PhD., ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD., rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave / spracovali: Martin Novák, Silvia Ošková, Ivan Šóš. - Elektronické textové dáta. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. - ISBN 978-80-225-2553-4. - CD-ROM.
 • Kopkáš, P.: Možnosti zvyšovania konkurečnej výkonnosti slovenskej ekonomiky.
  In: Medz.ved.konf. „ Hospodárska a sociálna politika EÚ – aktuálne otázky“, Bratislava, apríl 2007, NHF EU, Katedra hospodárskej politiky a Katedra sociálneho rozvoja a práce , ISBN 978-80-225-23-51-6 (CD)
 • Kopkáš, P.: Rizikový kapitál v kontexte podpory konkurencieschopnosti na Slovensku
  In: Generácia 2008 : medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov : elektronický zborník príspevkov : Bratislava 26. november 2008 / spracovali: Martin Novák, Marcel Novák, Zuzana Brinčíková. Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2008. - CD-ROM. – ISBN 978-80-225-2659-3. - S. 1-6
 • Kopkáš, P.: Vplyv globálnej finančnej krízy na rizikový kapitál [Impact of global financial crisis on venture capital] . Graf
  In:Hospodárska politika SR po vstupe Slovenska do EMÚ : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava 22. mája 2009. Bratislava : [Katedra hospodárskej politiky NHF EU], 2009. - ISBN 978-80-225-2742-2
 • Kopkáš, P.: Rizikový kapitál vo vyspelých trhových ekonomikách a v Slovenskej republike : dizertačná práca; školiteľ: Alexander Moravčík, 2006 [etc.]. - 197 s. : diagr., grafy, príl., sch., tab.
 • Kopkáš, P.: Kap. 11. Skúmanie cenového vývoja – cenové indexy, s.159 – 167. 
  In: Janok,M. a kol.: Ceny a cenová stratégia. Bratislava: Mika-conzult, 2007, 199 s. ISBN 978-80-968504-3-3, 0,5 AH
 • Kopkáš, P.: Markoekonomická regulácia v trhovej ekonomike. Bratislava: Ekonóm, 2013, 210 s. 

 

ADF - Kopkáš, P.: Rizikový kapitál v kontexte podpory podnikov v čase globálnej finančnej krízy v Slovenskej republike. [Venture capital within the context of support of companies in period financial crisis in Slovak Republic]
In:Nová ekonomika = New economy : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava scientific journal. Bratislava : EKONÓM, 2009. - ISSN 1336-1732. - Roč. 2, č. 1 (Marec 2009), s. 54-59

BDF - Kopkáš, P.: Rizikový kapitál, jeho význam pre podnikateľský sektor v SR
In:Ekonomické spektrum : odborný on-line ekonomický časopis o ekonómii a ekonomike. Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2009. - ISSN 1336-9105. - Roč. 4, č. 2 (2009), s. 4-9

Jazyky

 • Anglický jazyk

 

Činnosti a aktivity

 • Národný kontaktný bod pre programový smer "Ľudia" 7.RP
 • Národný expert pre programový smer "Ľudia" 7.RP
 • Koordinátor AIS na Katedre hospodárskej politiky
 • WEB editor stránky Katedry hospodárskej politiky

 

Oblasti výskumu

Vo výskumnej činnosti, jej aplikácii v pedagogickom procese a pri vedení diplomových a bakalárskych prác sa zameriava na:

 • makroekonomickú reguláciu, 
 • zahraničné investície, 
 • rizikový kapitál.

 

Riešené projekty

 • Podpora rozvoja konkurenčnej výkonnosti ekonomiky SR v EÚ a na tretích trhoch I.-III. etapa grantu EÚ mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a interných doktorandov č.ú. 2315006- zodpovedný riešiteľ.
  Doba riešenia: 2006 - 2008
 • VEGA: 1/0605/08 
  Hospodárska politika reálnej konvergencie SR k EÚ
  vedúci projektu prof. Ing. Pavol Vincúr, PhD. 
  Doba riešenia: 2008 - 2010
 • VEGA: 1/0421/11
  Formovanie hospodárskej politiky pre dlhodobý ekonomický rast
  Vedúci projektu: Ing. Elena Fifeková, PhD.
  Doba riešenia: 2011 - 2013
 • VEGA: 1/0810/15
  Input-output Analysis of European Integration
  Vedúci projektu: Univ. prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik
  Doba riešenia: 2015 - 2017

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?