Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

IHNATIŠINOVÁ, Denisa, Ing., PhD.
IHNATIŠINOVÁ, Denisa, Ing., PhD.
Oddelenie daňovníctva a daňového poradenstva
Katedra financií
odborný asistent
3B.43
+421 2 6729 1363
...

streda 09:00 - 10:00
štvrtok 08:00 - 09:00

Dipl./Bak. seminár

streda 09:30 - 11:00

Vyučované predmety

 • Daňové účtovníctvo
 • Daňový manažment
 • Financie

SCHULTZOVÁ, A. - RABATINOVÁ, M. - REPKOVÁ, D. Daňovníctvo, daňová teória a politika I. Bratislava : Iura Edition, 2011. 254 s. ISBN 978-80-8078-407-2.

REPKOVÁ, D. Daňové aspekty životného poistenia po finančnej kríze. In Vývojové trendy v poisťovníctve 2011 : recenzovaný vedecký zborník vedeckých prác z grantového projektu VEGA č. 1/0211/10 Dopady a dôsledky finančnej krízy na sektor poisťovníctva [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3205-1, s. 200-206. 

REPKOVÁ, D. Trendy daňovo-odvodovej politiky vo vybraných krajinách OECD. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike. - Bratislava : CAESaR - Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2011. ISSN 1336-9105, 2011, roč. 6, č. 1, s. 14-23.

SCHULTZOVÁ, Anna a kol. Daňovníctvo : daňová teória a politika I. 3. dopl. a preprac. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2018. 360 s. ISBN 978-80-7598-107-3 
 
IHNATIŠINOVÁ, D. Zdaňovanie práce ako tradičný daňový príjem a alternatívne možnosti rozpočtových príjmov z oblasti finančného sektora. In Nové výzvy v oblasti verejných financií. Workshop. Nové výzvy v oblasti verejných financií : elektronický zborník príspevkov z workshopu : Bratislava, 11. novembra 2014. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3998-2  
 
IHNATIŠINOVÁ, D. Financing financial crisis in banking sector. In Handel i inwestycje w semiglobalnym otoczeniu : Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu 267. - Wroclaw : Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu, 2012. ISBN 978-83-7695-243-7.  
 
IHNATIŠINOVÁ, D. Finančné transakcie z pohľadu daňovej politiky. In Financie a riziko : recenzovaný zborník príspevkov zo XIV. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry financií Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá sa konala 26. novembra 2012 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave pod záštitou podpredsedu vlády a ministra financií SR Petra Kažimíra. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3515-1,  

Oblasti výskumu

 • Efektívnosť správy daní
 • Vplyv daňovej a odvodovej politiky na trh práce

 

Riešené projekty

 • Člen riešiteľského kolektívu projektu VEGA: Efektívnosť využitia daňových príjmov a verejných výdavkov v nadväznosti na dlhodobú udržateľnosť verejných financií a nové netradičné možnosti rozpočtových príjmov. 
  Vedúci projektu: prof. Ing. Anna Schultzová, PhD. 
  Doba riešenia projektu: 2011 - 2014
 • Člen riešiteľského kolektívu projektu VEGA: Vplyv nepriamych daní na spotrebu.
  Vedúci projektu: prof. Ing. Anna Schultzová, PhD.
  Doba riešenia projektu: 2008 - 2010
 • Člen riešiteľského kolektívu projektu VEGA: Súčasné trendy financovania verejného sektora s dôrazom na efektívnosť verejných výdavkov.
  Vedúci projektu: doc. Ing. Alena Zubaľová, PhD. 
  Doba riešenia projektu: 2009 - 2011
 • Spoluriešiteľ projektu mladých vedeckých pracovníkov: Analýza vybraných oblastí daňovej politiky Slovenskej republiky (súčasná situácia a návrh riešení.
  Vedúci projektu: Ing. Martin Geško
  Doba riešenia projektu: 2009 - 2010
 • Spoluriešiteľ projektu mladých vedeckých pracovníkov: Modelová analýza možnosti financovania vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom absolventskej dane.
  Vedúci projektu: Ing. Daša Belkovicsová, PhD. 
  Doba riešenia projektu: 2010 - 2011

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?