Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

GONDA, Vladimír, prof. Ing., PhD.
GONDA, Vladimír, prof. Ing., PhD.
Oddelenie ekonómie
Katedra ekonomickej teórie
zástupca vedúcej katedry pre vedu a výskum
profesor
5B.48
+421 2 6729 1563
...

ZS 2019/2020

Po: 10:00 - 10:45
St: 10:00 - 10:45

Ekonomická teória 1

Ekonomická teória 2

Makroekonómia 3

Metodika vedeckej práce

Metodika výučby ekonómie

Metodológia vedeckej práce

Teórie peňazí

Tvorba odborných prác

 

Gestor predmetov

Metodika vedeckej práce

Metodika výučby ekonómie

Tvorba odborných prác

Teórie peňazí

 1. monografie
  1. Gonda, V.: Monetárna teória: J. M. Keynes versus M. Friedman. Bratislava: ELITA, 1995, 116 s. ISBN 80-8044-003-4 Prémia Slovenského literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 1995.
  2. Gonda, V.: Peniaze a monetárne teórie. Bratislava: IURA EDITION, 2000, 150 s. ISBN 80-88715- 63-6
  3. Gonda, V.: Doktorandské štúdium a dizertačná práca. Bratislava: EKONÓM, 2002. 188 s. ISBN 80- 225-1603-1
  4. Gonda, V.: Peniaze a monetárne teórie. Druhé, prepracované vydanie. Bratislava: IURA EDITION, 2005, 152 s. ISBN 80-8078-036-6
 2. vysokoškolské učebnice
  1. Lisý, J. a kol.: Ekonómia v novej ekonomike. Bratislava : IURA EDITION, 2005. 624 s. ISBN 80-8078-063-3. Osobný podiel 3 AH. 
  2. Gonda, V.: Metodika vedeckej práce pre doktorandov (Doktorandské štúdium a dizertačná práca). Bratislava: EKONÓM, 2006. 275 s. ISBN 80-225-2250-3 (12,695 AH). 
  3. Lisý, J. a kol.:: Ekonómia. Bratislava: Iura Edition, 2011. 632 s. ISBN 978-80-8078-406-5.
 3. učebné texty
  1. Gonda, V.: Ako napísať a úspešne obhájiť diplomovú prácu. 6. doplnené a prepracované vydanie. Bratislava : IURA EDITION, 2012. 180 s. ISBN 978-80-8078-472-0.
 4. karentované vedecké časopisy
  1. Gonda, V.: K interpretácii dopytu po peniazoch v teoretických koncepciách J. M. Keynesa a M. Friedmana. Ekonomický časopis, 42, 1994, č. 9, s. 622 - 636. ISSN 0013-3035 
  2. Gonda, V.: Miesto a úloha peňazí v teoretických systémoch J. M. Keynesa a M. Friedmana. In: Ekonomický časopis, 43, 1995, č. 1, s. 18 - 31. ISSN 0013-3035 
  3. Gonda, V.: Teoretické otázky inflácie v interpretácii Miltona Friedmana. In: Ekonomický časopis, 50, 2002, č. 1, s. 139 - 160. ISSN 0013-3035 Cena Ekonomickej univerzity za najlepšie výstupy z vedeckovýskumnej činnosti 
   publikované v roku 2002 v kategórii: Domáce vedecké a odborné state - samostatná stať.
  4. Gonda, V.: Bankový dohľad v optike Basel II. In: Ekonomický časopis, 52, 2004, č. 6, s. 647 - 657. ISSN 0013-3035
  5. Gonda, V.: Mechanizmus menových kurzov ERM II. In: Ekonomický časopis, 53, 2005, č. 2, s. 129 – 143. ISSN 0013-3035
  6. Gonda, V.: Európska menová únia v kontexte globalizačných procesov svetového hospodárstva. In: Ekonomický časopis, 54, 2006, č. 4, s. 352 – 367. ISSN 0013-3035
  7. Gonda, V.: Milton Friedman a jeho prínos do ekonomickej vedy. In: Ekonomický časopis, 55, 2007, č. 3, s. 250 – 266. ISSN 0013-303
  8. Gonda, V.: Paul A. Samuelson a jeho príspevok k rozvoju a popularizácii modernej ekonómie. In: Ekonomický časopis, roč. 58, 2010, č. 5, s. 527-542.
  9. Gonda, V.: Energetické záujmy Európskej únie a Ruska. In: Ekonomický časopis, 61, 2013, č. 3, s. 297 – 322. ISSN 0013-3035.

Činnosti a aktivity

 • prodekan NHF EU v Bratislave pre vedu a doktorandské štúdium (február 2003 - február 2007; september 2007 - október 2011)
 • člen Vedeckej rady NHF EU (1997 - 2015)
 • člen Vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave (2003 - 2007)
 • člen Vedeckej rady Ekonomického ústavu SAV (2013 - apríl 2017)
 • člen Vedeckej rady FMV EU (2016 - )
 • člen Spoločnej odborovej komisie vedného odboru 62-01-9 Ekonomická teória (od 1997), resp. študijného odboru 3.3.3 Ekonomická teória (od 2005 - doteraz)
 • člen Spoločnej odborovej komisie vedného odboru 62-35-9 Financie (od 2004), resp. študijného odboru 3.3.7 Financie ( 2005 - 2015)
 • člen Odborovej komisie 3.3.17 Medzinárodné ekonomické vzťahy (FMV EU, od 2015)
 • člen redakčnej rady časopisu Biznes inform, Business inform - vedeckého časopisu Charkovskej štátnej ekonomickej univerzity (od 2012)
 • člen redakčnej rady Vestnika Samarskej štátnej ekonomickej univerzity (od 2014)
 • člen Redakčnej rady Ekonomických rozhľadov - vedeckého časopisu EU v Bratislave (2003 - 2011)
 • zodpovedný redaktor Novej ekonomiky – vedeckého časopisu NHF EU v Bratislave (od 2008 - 2011)
 • člen tímu posudzovateľov Grantovej agentúry ČR, Praha (od 2003)
 • člen tímu posudzovateľov agentúry VEGA
 • člen tímu posudzovateľov agentúry KEGA
 • externý posudzovateľ grantových vedeckých projektov RHVF (Ruského humanitného vedeckého fondu) (od 2014)

 

Ocenenia

 • Prémia Slovenského literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 1995.

 

Zahraničné pobyty

 • Moskva 1986
 • Moskva 1988
 • Katovice 1989
 • Kyjev 1989
 • Lodž 1990
 • Moskva 2001

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?