Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

GEŠKO, Martin, Ing., PhD.
GEŠKO, Martin, Ing., PhD.
Oddelenie daňovníctva a daňového poradenstva
Katedra financií
odborný asistent
3B.09
+421 2 6729 1359
...

štvrtok 11:00 - 12:30

štvrtok 10:00 - 11:00

Diplomový/Bakalársky seminár

streda 15:00 - 16:30

Vyučované predmety

  1. Daňová teória a politika II.
  2. Tax theory and policy II.
  3. Medzinárodné zdaňovanie,
  4. Financie
  5. Špeciálny seminár z daňovníctva
 1. GEŠKO, Martin. Factors influencing the microeconomic and fiscal effects of the reduced VAT on books. - Registrovaný: Web of Science. In European financial systems 2013. International scientific conference. European financial systems 2013 : proceedings of the 10th International scientific conference : 10-11 June 2013 Telč, Czech Republic [elektronický zdroj]. - Brno : Masaryk University, 2013. ISBN 978-80-210-6294-8, s. 99-106 [online]. VEGA 302.
 2. GEŠKO, Martin. Inefficient corporate taxation and hidden taxes in Slovakia.- Registrovaný: Web of Science. In SGEM conference on political sciences, law, finance, economics & tourism. International multidisciplinary scientific conferences on social sciences & arts. SGEM conference on political sciences, law, finance, economics & tourism : international multidisciplinary scientific conferences on social sciences & arts, 1-10 september 2014, Albena, Bulgaria. - Sofia, Bulgaria : STEF92 Technology Ltd., 2014. ISBN 978-619-7105-26-1, [pp. 1-8]. VEGA 302.
 3. GEŠKO, Martin. Incidence of the main taxes as the factor for the long-term sustainability of the finance. In Nové výzvy v oblasti verejných financií. Workshop. Nové výzvy v oblasti verejných financií : elektronický zborník príspevkov z workshopu : Bratislava, 11. novembra 2014 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3998-2.
 4. GEŠKO, Martin. Tobacco tax and tobacco consumption in Slovakia. In European financial systems 2017. international scientific conference. European financial systems 2017 : proceedings of the 14th international scientific conference : June 26-27, 2017, Brno, Czech republic. - Brno : Masaryk University, 2017. ISBN 978-80-210-8609-8, pp. 148-154. VEGA 1/0776/16.
 5. GEŠKO, Martin. Princíp zdanenia podľa platobnej schopnosti versus zdanenie podľa úžitku v medzinárodnom prostredí. In Financie a riziko 2014. Medzinárodná vedecká konferencia. Financie a riziko 2014 : zborník príspevkov zo XVI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : 24. - 25. november 2014, Bratislava, Slovensko : časť 2 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3992-0.

Oblasti výskumu

 • daňová incidencia
 • ekonómia zdaňovania právnických osôb
 • neutralita zdanenia v medzinárodnom prostredí
 • daňová politika

 

Riešené projekty

  1. Člen riešiteľského kolektívu projektu agentúry VEGA s názvom Zdaňovanie finančného sektora a harmonizačné tendencie v Európskej únii; (Ev. č. úlohy: 1/0776/16); Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Jana Kubicová, PhD.; Doba riešenia: 2016-2017.
  2. Člen riešiteľského kolektívu projektu APVV-15-0322 Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem; Vedúci projektu: prof. Ing. Pavol Ochotnický, CSc.; Začiatok projektu: 2016.
  3. Člen riešiteľského kolektívu projektu agentúry VEGA s názvom Dane a efektívnosť nástrojov finančného reinžiniergu pri zvyšovaní výkonnosti podnikov v čase krízy (Ev. č. úlohy: 1/0238/13); Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Jana Kubicová, PhD.; Doba riešenia: 2014-2015.

Jazyky

  • Anglický
  • Španielsky

 

Činnosti a aktivity

  1. Príprava a organizácia vyslania študentov našej univerzity na letnú školu venovanú medzinárodnému zdaňovaniu organizovanú Inštitútom rakúskeho a medzinárodného daňového práva pri Viedenskej univerzite;
  2. Vypracovávanie odborných stanovísk z daňovej oblasti pre iné univerzitné pracoviská a vydavateľstvo odbornej literatúry Verlag Dashofer Bratislava;
  3. Spolupráca s odbornou praxou (významné poradenské spoločnosti, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky) a jej aktívne zapájanie do akademickej činnosti vo forme finančnej podpory katedrovej konferencie, účasti na prednáškach, cvičeniach a špeciálnych seminároch, zabezpečenia konzultácií pre študentov v rámci prípravy záverečných prác a pod.

 

Ocenenia

 • Best Presentation Award, SGEM, 2013

 

Zahraničné pobyty

 • Institute for Austrian and International Tax Law, Vienna University of Economics and Business (AT; 2010),
 • Vysoká škola ekonomická v Prahe (CZ; 2004),
 • New York University (US; 2011)

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?