Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

FIFEKOVÁ, Elena, Ing., PhD.
FIFEKOVÁ, Elena, Ing., PhD.
Katedra hospodárskej politiky
zástupkyňa vedúceho katedry
odborný asistent
4B.10
+421 2 6729 1470
...
nhf.euba.sk/administrator

Vyučované predmety

  • Hospodárska politika
  • Stratégia sociálno-ekonomického rozvoja
  • Stratégia štruktúrneho rozvoja

Fifeková, E. a kol: Ekonomický rast a jeho kvalita. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3807-7.

Baláž, V. – Williams, A.M. – Fifeková, E.: Migration Decision Making as Complex Choice: Eliciting Decision Weights Under Conditions of Imperfect and Complex Information Through Experimental Methods. Population, Space and Place. Article first published online: 24.apríl 2014. http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291544-8452/earlyview.

Vincúr, P. – Fifeková, E.: Stratégia sociálno-ekonomického rozvoja. Bratislava, Sprint 2010. ISBN 978-80-89393-19-0

Vincúr, P. a kol.: Teória a prax hospodárskej politiky. Bratislava, Sprint 2005. Autorka časti Politika konkurencieschoponosti - štruktúrna politika. ISBN 80-890085-34-2 

Melišek, F. a kol.: Stratégia štruktúrneho rozvoja. Bratislava, Ekonóm 2000. ISBN 80-225-1203-6

Fifeková, E.- Fifek, E.- Horvátová, E.: K úlohe bankového sektora pri reštrukturalizácii ekonomiky SR v transformačnom období. Acta academica karviniensia, 2003, č. 1, ISSN 1212-415X, s.89-103

Fifeková, E.: Kvalitatívna náročnosť slovenskej ekonomiky. Nová ekonomika, 5, 2006, č. 3 (16), ISSN 1336-1732, s. 33-38

Fifeková, E.: Hospodárska politika Slovenskej republiky v transformačnom období. Ekonomická revue, IV, 2001, č. 2, s. 79 – 90, ISSN 1212-3951

Fifeková, E.: Konkurencieschopnosť priemyslu - predpoklad úspešnej integrácie Slovenska do Európskej únie. In: International Business Cooperation., 12, 2001, č. 2

Fifeková, E. – Fifek, E.: Predpoklady rastu výkonnosti slovenskej ekonomiky. Dialógy o ekonomike a riadení, VII. 2005, č. 22, s.31-39, ISSN 1335-4582

Baláž, V. – Fifeková, E. – Nemcová, E.: Ellsbergov paradox: rozhodovanie za podmienok rizika a neistoty. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Roč. 57, č. 3 (2009), s. 213-229.ISSN 0013-3035.

Achillova päta hospodárskej politiky SR. In Hospodářská politika v členských zemích Evropské unie. Karviná : Slezská univerzita v Opavě, 2012. - ISBN 978-80-7248-780-6.

Lukáčik, J. a kol.: Hospodárska politika : teória a prax. Bratislava : Sprint 2, 2013. - 315 s. ISBN 978-80-89393-86-2

Kríza v eurozóne alebo kríza eurozóny? In Nová ekonomika : Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2013. - ISSN 1336-1732. - Roč. 6, č. 1.

Činnosti a aktivity

  • Redakčná rada vedeckého časopisu Prognostické práce

 

Oblasti výskumu

  • Aktuálne problémy hospodárskej politiky, makroekonomickej stability, stratégie sociálno-ekonomického rozvoja, zvyšovania výkonnosti ekonomiky, reálnej konvergencie, štruktúrno-adaptačných procesov, rastu konkurenčnej schopnosti ekonomiky.

 

Riešené projekty

  • Projekt VEGA 1/0421/11: Formovanie hospodárskej politiky pre dlhodobý ekonomický rast (vedúca projektu)
  • Projekt VEGA 1/0795/12: Rozšírený Leontiefov model so štruktúrnou dekompozíciou s aplikáciou na ekonomiku SR (zástupca vedúceho projektu)

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?