Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

DRUGDOVÁ, Barbora, Ing., PhD.
DRUGDOVÁ, Barbora, Ing., PhD.
Katedra poisťovníctva
odborný asistent
5C.08
+421 2 6729 1539
...

Konzultačné hodiny: utorok 13:30 - 15:00

Diplomový seminár: pondelok 13:30 - 15:00

Vyučované predmety

 • Poistenie podnikateľských rizík
 • Podnikové poistenie
 • Poistenie medzinárodných rizík
 • Teória poistenia
 • Poistenie
 • Financie a mena
 • Neživotné poistenie
 • Životné poistenie
 • Vybrané problémy neživotného poistenia

 

Gestor predmetov

 • Neživotné poistenie
 • Podnikové poistenie
 • Poistenie medzinárodných rizík
 • Poistenie podnikateľských rizík
 • Životné poistenie
 • Vybrané problémy neživotného poistenia

AAB   DRUGDOVÁ, Barbora. Neživotné poistenie v teórii a praxi. 1. vyd. Bratislava : ŠEVT, 2012. 185 s. [10,4 AH]. ISBN 978-80-8106-051-9.

AAB   DRUGDOVÁ, Barbora. Neživotné poistenie. 1. vyd. Bratislava : ŠEVT, 2012. 191 s. [8,16 AH]. ISBN 978-80-8106-055-7.

AAB   BROKEŠOVÁ, Zuzana - DRUGDOVÁ, Barbora - PASTORÁKOVÁ, Erika - ONDRUŠKA, Tomáš. Perspektívy poistného trhu v Slovenskej republike v siločiarach civilizačných výziev. Recenzenti Zuzana Littvová, Peter Marko, Marian Tatár. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 193 s. [9,02 AH]. VEGA 1/1122/11. ISBN 978-80-225-3761-2.     

AAB   DRUGDOVÁ, Barbora. Podnikové poistenie : teória a prax. Lektorovali: Otto Sobek, Eva Ducháčková. 1. vyd. Bratislava : ŠEVT, 2013. 200 s. [10 AH]. ISBN 978-80-8106-056-4.

AAB   DRUGDOVÁ, Barbora. Poistenie neživotných rizík : teória a prax. Lektorovali: Otto Sobek ... [et al.]. 1. vyd. Bratislava : ŠEVT, 2016. 177 s. [9 AH]. ISBN 978-80-8106-068-7.

ADE  DRUGDOVÁ, Barbora. Regarding the issue of insurance market in Slovak Republic being a part of financial market. In Universal Journal of Accounting and Finance. - San Jose, CA : Horizon Research Publishing, 2016. ISSN 2331-9712, october 2016, vol. 4, no. 4, pp. 117-120. VEGA 1/0236/15.

ADE   DRUGDOVÁ, Barbora. Comparison and analysis of the insurance market in V4 coutries. In Visnyk of the Lviv University : scientific journal. - Lviv : Ivan Franko National University of Lviv, Faculty of international relations, 2012. ISSN 2078-4333, 2012, vol. 30, pp. 323-337.

ADE   DRUGDOVÁ, Barbora. The Insurance Market in the Slovak Republic. In LE&M : Journal on Law, Economy and Management. - [London] : STS Science Centre, 2013. ISSN 2048-4186, 2013, vol. 3, no. 2, p. 9-11.

ADE   DRUGDOVÁ, Barbora. Towards the problems of insurance and insurance of non-life and international risks in the Slovka Republic. In LE&M : Journal on Law, Economy and Management. - London : STS Science Centre, 2015. ISSN 2048-4186, 2015, vol. 5, no. 2, pp. 27-30.

ADE   DRUGDOVÁ, Barbora. Towards the problems of insurance, insurance market and international risks in the Slovak Republic. In International journal of research studies in science, engineering and technology. - India : [S.n.], 2016. ISSN 2349-4751, 2016, vol. 3, no. 7, pp. 1-6.

ADF   DRUGDOVÁ, Barbora. Komerčný poistný trh v Slovenskej republike v období dlhovej krízy. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : MERKURY, 2012. ISSN 1337-9313, 2012, roč. 4, č. 1-2, s. 17-24.

ADF   DRUGDOVÁ, Barbora - SUROVÝ, Vladimír. Liability insurance for damages caused by abrupt and contingent pollution of environment. In Journal of East European Science and Research : scientific peer-reviewed journal. - Bratislava : European Institute for Development and Education, 2013. ISSN 1338-3302, 2013, vol. 4, no. 1, p. 105-112. VEGA 303.

AEC   DRUGDOVÁ, Barbora. The Insurance and commercial insurance market of part of the financial market in Slovakia. In Economic and management: challenges and perspectives : collection of scientific articles [elektronický zdroj]. - Vienna : East West Association for Advanced Studies and Higher Education, 2015. ISBN 978-3-903063-16-7, s. 193-195 [CD-ROM].

AEC   DRUGDOVÁ, Barbora. The insurance and the insurance market in Slovakia. In Economics, management, law : problems and prospects : collection of scientific articles. - Coventry, United Kingdom : Agenda publishing house, 2015. ISBN 978-617-7214-06-8, p. 29-32.

AEC   DRUGDOVÁ, Barbora. The Insurance market in the Slovak Republic. In Prospects for development of education and science: collection of scientific articles. - Plovdiv : Academic publishing house of the Agricultural university Plovdiv, 2016. ISBN 978-617-7214-32-7, p. 9-12. VEGA 1/0236/15.

AED   DRUGDOVÁ, Barbora. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú náhlym a náhodilým znečistením životného prostredia. In Environmentálna regulácia s využitím dane z energií : (vybrané problémy). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80225-3795-7, s. 67-79.

AED   DRUGDOVÁ, Barbora. Komerčný poistný trh v Slovenskej republike v období dlhovej krízy. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2013 : zborník vedeckých statí pri príležitosti 60. výročia založenia Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3651-6, s. 1-9 CD-ROM.

AED   DRUGDOVÁ, Barbora. K problematike komerčného poistného trhu a poistenia medzinárodných rizík ako súčasti neživotných rizík. In Vývojové trendy v poisťovníctve 2014 : recenzovaný vedecký zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3846-6, s. 89-95 CD-ROM. VEGA 1/0431/14.

AFB   DRUGDOVÁ, Barbora. The Slovak commercial insurance market. In Economic theory & economic reality. International scientific conference. Economic theory & economic reality : conference proceedings (peer-reviewed) : the 5th international scientific conference : november 13-14th, 2014, Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Department of economics of Faculty of national economy, 2014. ISBN 978-80-225-3884-8, s. 1-5 CD-ROM. VEGA 1/0431/14.

AFC  DRUGDOVÁ, Barbora. The Issue of the commercial insurance market and insurance of non-life risks. In Managing and modelling of financial risks. International scientific conference. Managing and modelling of financial risks : proceedings : 8th international scientific conference : 5th - 6th september 2016, Ostrava, Czech Republic [elektronický zdroj]. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3994-3. ISSN 2464-6989, pp. 188-194 online. VEGA 1/0236/15.

AFC DRUGDOVÁ, Barbora. Commercial insurance and commercial insurance market in the Slovak Republic. In Current scientific research. International scientific and practical conference. Current scientific research : collection of scientific articles : international scientific and practical conference : [27.1.2017, Montreal, Canada] [elektronický zdroj]. - Montreal : Publishing house BREEZE, 2017. ISBN 978-617-7214-49-5, pp. 58-61  online. VEGA  V-16-087-00.

AFC  DRUGDOVÁ, Barbora. The Issue of the commercial insurance, insurance market, non-life insurance and international risks in the Slovak republic. In Topical questions of contemporary science. International scientific and practical conference. Topical questions of contemporary science : collection of scientific articles : international scientific and practical conference : [24.2.2017, Taunton, USA]. - Taunton : Aspekt Publishing, 2017. ISBN 978-0-9988732-1-3, pp. 211-215 online. VEGA V-16-087-00.

AFC  DRUGDOVÁ, Barbora. The Commercial insurance market in the Slovak republic. In Development strategy of science and education. International scientific and practical conference. Development strategy of science and education : collection of scientific articles : [international scientific and practical conference : 30.3.2017, Namur, Belgium]. - Namur : Fidelite editions, 2017. ISBN 978-0-9942661-4-9, pp. 149-152 online. VEGA V-16-087-00.

AFC   DRUGDOVÁ, Barbora. The Issue of the commercial insurance market and insurance of non-life risks. - Registrovaný: Web of Science. In Managing and modelling of financial risks. International scientific conference. Managing and modelling of financial risks : proceedings : 7th international scientific conference : 8th - 9th september 2014, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3631-7, s. 167-173 CD-ROM.

AFC   DRUGDOVÁ, Barbora. The Issue of the commercial insurance,commercial insurance market and insurance of non-life risks. - Registrovaný: Web of Science. In Financial management of firms and financial institutions. International scientific conference. Financial management of firms and financial institutions : proceedings : 10th international scientific conference : 7th - 8th september 2015, Ostrava, Czech Republic [elektronický zdroj]. - Ostrava : VŠB - Technical university of Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3865-6. ISSN 2336-162X, s. 202-208 CD-ROM. VEGA 1/0431/14.

AFD   DRUGDOVÁ, Barbora. K problematike poistenia, poisťovníctva a komerčného poistného trhu v Slovenskej republike. In FIN STAR NET 2012 : zborník recenzovaných príspevkov z III. medzinárodnej [internetovej] vedeckej konferencie : Bratislava, 7.-9. februára 2012 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo Fin Star, 2012. ISBN 978-80-970244-5-1, s. [1-7].

AFD   DRUGDOVÁ, Barbora. K problematike poistenia a komerčného poistného trhu v Slovenskej republike v období dlhovej krízy. In Vývojové trendy v poisťovníctve 2012 : recenzovaný zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie : 31.5.2012 Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3428-4, s. [1-6].

AFD   DRUGDOVÁ, Barbora. Poistný trh ako súčasť finančného trhu v Slovenskej republike v kontexte dlhovej krízy. In Ekonomická teória a ekonomická realita : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pri príležitosti 40. výročia vedeckej spolupráce medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie :  9. november 2012 Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3476-5, [S. 1-6]. VEGA 1/1122/11.

AFD   DRUGDOVÁ, Barbora. Poistný trh v Slovenskej republike v období dlhovej krízy. In Spolupráca mestských regiónov v znalostnej ekonomike : zborník príspevkov z medzinárodnej on-line konferencie : Bratislava, január 2013. - Trenčín : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2013. ISBN 978-80-89600-10-6, s. 21-26. VEGA 1/1122/11.

AFD   DRUGDOVÁ, Barbora. K problematike medzinárodných rizík ako súčasti neživotných rizík v období dlhovej krízy. In Financie a riziko : recenzovaný zborník príspevkov zo XIV. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry financií Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá sa konala 26. novembra 2012 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave pod záštitou podpredsedu vlády a ministra financií SR Petra Kažimíra [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3515-1, s. [1-10]. VEGA 1/1122/11.

AFD   DRUGDOVÁ, Barbora. K problematike komerčného poistného trhu ako súčasti finančného trhu v Slovenskej republike. In Financie a riziko. Medzinárodná vedecká konferencia. Financie a riziko : zborník príspevkov z XV. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 25. - 26. novembra 2013 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3765-0, s. 89-94 CD-ROM. VEGA 1/0848/11.

AFD   DRUGDOVÁ, Barbora. K problematike komerčného poistného trhu ako súčasti finančného trhu v Slovenskej republike v období hospodárskej krízy. In Bratislavské právnické fórum 2013. medzinárodná vedecká konferencia. Bratislavské právnické fórum 2013 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 10.-11. október 2013, Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. ISBN 978-80-7160-365-8, s. 1-5 CD-ROM.

AFD   DRUGDOVÁ, Barbora. K problematike vzdelávania pracovníkov pôsobiacich v oblasti komerčného poisťovníctva a poistného trhu v Slovenskej republike. In Inovácie v ekonomickom vzdelávaní. Medzinárodná vedecká konferencia. Inovácie v ekonomickom vzdelávaní : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 10. novembra 2014, Bratislava, Slovensko [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3960-9, s. 1-7 CD-ROM. VEGA 1/0431/14.

AFD   DRUGDOVÁ, Barbora. K problematike poisťovníctva a poistenia medzinárodných rizík ako súčasti neživotných rizík v Slovenskej republike. In Financie a riziko 2014. Medzinárodná vedecká konferencia. Financie a riziko 2014 : zborník príspevkov zo XVI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : 24. - 25. november 2014, Bratislava, Slovensko : časť 2 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3992-0, s. 91-97 CD-ROM. VEGA 1/0431/14.

AFD   DRUGDOVÁ, Barbora. Towards the problems of isurance and insurance market and insurance in the Slovak Republic. In Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji 2015. Medzinárodná vedecká konferencia. Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji 2015 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Podhájska, 5.-7.11.2015. - Podhájska : Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o., 2015. ISBN 978-80-89608-28-7, s. 5-12.

AFD   DRUGDOVÁ, Barbora. K problematike kriminality v oblasti poistných podvodov v životnom a neživotnom poistení v Slovenskej republike. In Bratislavské právnické fórum 2015. Konferencia. Bratislavské právnické fórum 2015 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej UK v Bratislave, Právnickou fakultou v dňoch 9.-10. októbra 2015 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2015. ISBN 978-80-7160-411-2, s. 1167-1175  CD-ROM.

Oblasti výskumu

 • vo vedeckovýskumnej činnosti sa v období 1981 - 1990 zaoberala vedeckotechnickým pokrokom, bankovou politikou, úrokovou politikou, efektívnosťou úveru, organizáciou a riadením bankovníctva, úsporami obyvateľstva, úhrnnými finančnými vzťahmi a problematikou financií a mena,
 • období 1990 po súčasnosť sa zaoberá problematikou financií a mena, poisťovníctvom, poistným trhom, zdravotným poistením, dôchodkovým poistením, poistením podnikateľov, komerčným poistením, poistením zahraničných rizík, poistením medzinárodných rizík, životným poistením, neživotným poistením, poistným trhom v oblasti životného a neživotného poistenia v Slovenskej republike a v krajinách Európskej únie

Riešené projekty

 • spoluriešiteľka - výskumný projekt VEGA č. 1/0776/16. Zdaňovanie finančného sektora a harmonizačné  tendencie v Európskej únie.  Vedúca projektu: Doc. Ing. Mgr. Jana Kubicová, PhD., MBA, Katedra financií, NHF, EU, obdobie 2016 - 2018,
 • spoluriešiteľka - výskumný projekt VEGA č. 1/0236/15 Progresívne prístupy v kapitálovom rozpočtovaní a ich uplatňovanie v nefinančných podnikoch v SR. Vedúca projektu: Doc. Ing. Katarína Belanová, PhD. , Katedra financií, NHF, EU, obdobie 2014 - 2016,
 • spoluriešiteľka - Výskumná úloha "Efektívnosť úveru" výskumná úloha č. L /27 - F 3509 Katedra financií, NHF, VŠE, Bratislava, 1985,
 • spoluriešiteľka - výskumná úloha „ Využívanie finančných a menových nástrojov pri zvyšovaní efektívnosti socialistickej ekonomiky“ č. ŠPZV IX -2 -2/7 Evid. č. 216/1989, Katedra financií NHF VŠE Bratislava 1989,
 • spoluriešiteľka - výskumná úloha č. 2073 B/VI/73 Miesto a úlohy československého poisťovníctva , zodpovedná riešiteľka Doc. Ing. Viktória Čejková, CSc., obdobie 1991 - 1992 ,
 • spoluriešiteľka - výskumná úloha č. 2073 /B/VI/73 č. 0009/95 -interný garant, zodpovedná riešiteľka: Doc. Ing. Anna Majtánová, CSc. , obdobie 1994 –1995,
 • zástupca vedúcej projektu - výskumný projekt: "Segmentácia poistného trhu" výskumný projekt č. 0009/95 , vedúca projektu: Doc. Ing. Majtánová, CSc., obdobie 1995 –1996,
 • spoluriešiteľka - Výskumný projekt IGP č. 0029/99 Transformácia poisťovníctva v súvislosti s tendenciami začlenenia Slovenskej republiky do Európskej únie, vedúca projektu: Doc. Ing. Anna Majtánová, CSc., obdobie 1999 –2000,
 • zástupca vedúcej projektu - výskumný projekt VEGA 5068 Mechanizmus európskej integrácie v oblasti poisťovníctva - dopad na SR, vedúca projektu: Doc. Ing. Anna Majtánová, CSc. Katedra poisťovníctva, obdobie 2000 – 2002,
 • spoluriešiteľka - výskumný grantový medzinárodný projekt - dohoda ministerstva školstva Slovenskej republiky / č 336/ a Českej republiky/ č. projektu 223/,pod názvom: Proces transformácie poisťovníctva Českej republiky a Slovenskej republiky v príprave na vstup do Európskej únie, Katedra poisťovníctva, obdobie: 2000- 2001
 • zástupca vedúceho projektu - výskumný projekt č.20 –IGP: Komparácia poistenia rizík v podmienkach krajín Európskej únie a na Slovensku.
 • vedúci projektu: Ing. František Kozub, PhD, obdobie :2003 –2004 projekt nebol ukončený / práca na projekte prebiehala v období 1.1.2003 – 1.12.2003/
 • vedúca projektu - výskumný projekt č.12. – IGP: Poisťovníctvo v teórii a praxi v súvislosti so začlenením Slovenskej republiky do Európskej únie., obdobie 2002 – 2003, Katedra poisťovníctva
 • spoluriešiteľka - výskumný projekt VEGA č. 1/3792/06 Dopad globalizačných a integračných procesov na slovenský poistný trh II., vedúca projektu: Doc. Ing. Erika Pastoráková, PhD., Katedra poisťovníctva, obdobie 2007 - 2009,
 • spoluriešiteľka - výskumný projekt VEGA č.1/0569/11 vedúca projektu: Doc. Ing. Iveta Dudová, PhD. s názvom: Inteligentný a inkluzívny rast v kontexte stratégie Európa 20,20., Katedra sociálneho rozvoja a práce, obdobie 2011 – 2013
 • spoluriešiteľka - výskumný projekt VEGA č. 1/1122/11 ,vedúca projektu: Doc. Ing. Iveta Dudová PhD. s názvom: "Kľúčové výzvy inteligentného a inkluzívneho rastu pre ľudsky a sociálny kapitál. Katedra sociálneho rozvoja a práce, obdobie 2012 – 2014,
 • spoluriešiteľka - výskumný projekt MŠ VEGA č.1/0848/11s názvom : Environmentálna regulácia s využitím dane z energií., vedúci projektu: Ing. Anton Čiernik, PhD., Katedra financií obdobie 2011 – 2013,
 • spoluriešiteľka - výskumný projekt MŠ VEGA názvom :Perspektívy poistného trhu v Slovenskej republike v siločiarach civilizačných výziev, vedúci projektu: Doc. Ing. Erika Pastoráková, PhD., Katedra poisťovníctva, obdobie 2011 - 2013,
 • spoluriešiteľka - výskumný projekt MŠ VEGA č.1/1/0848/11 vedúci projektu: Doc. Ing. Ľuboš Pavelka, PhD., Katedra medzinárodného obchodu obdobie 2015 – 2017,
 • spoluriešiteľka - výskumný projekt VEGA č. 1/0431/14 Poistný vzťah ako kľúčový element fungovania poisťovníctva a jeho vývoj v kontexte spoločensko-ekonomických zmien vedúca projektu: Doc. Ing. Erika Pastoráková, PhD., Katedra poisťovníctva, obdobie 2014 - 2016,

Jazyky

 • Anglický jazyk,
 • Nemecký jazyk,
 • Ruský jazyk,
 • Francúzsky jazyk

 

Činnosti a aktivity

 • členka akademického senátu Národohospodárskej fakulty , EU v Bratislave , od roku 2009 – 2014
 • členka komisie pre štátne záverečné skúšky pre bakalárske štúdium na Katedre poisťovníctva, Katedre ekonomickej teórie, Katedre verejnej správy a regionálneho rozvoja, Katedra sociálneho rozvoja a práce,
 • členka komisie pre štátne záverečné skúšky pre inžinierske štúdium na Katedre poisťovníctva
 • členka komisie ŠVOČ
 • členka odborového zväzu EU, Dolnozemská cesta č. 1, Bratislava, od roku 1974 - 2010, od roku 2016 -  doteraz
 • členka Klubu ekonómov, Konventná ul., Bratislava, od roku 1998 - 2011
 • členka British Council, Panská 17, 814 99 Bratislava, od roku 2006
 • členka Vedeckej rady ecoletra.com

 

Spolupráca so zahraničím

 • The University of Georgia, Terry College of Business Department of Banking and Finance, USA
 • Humboldt Universitat, Berlin, Nemecká republika
 • Moskovský inštitút, Moskva, Ruská federatívna republika
 • Wirtschaftuniversitat, Wien, Rakúska republika
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice, Poľská republika
 • VŠE, Praha, Česká republika
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, Česká republika
 • Masarykova univerzita , Brno, Česká rerpublika
 • VŠB Ostrava, Česká republika
 • Slezská univerzita, Karviná, Česká republika
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Česká republika

 

Ocenenia

 • cena – bronzová pamätná medaila fakulty za rozvoj Národohospodárskej fakulty , EU v Bratislave 14. 4.2009, dekanom NHF, EU, prof. Ing. Ján Lisý, PhD, dekan NHF, EU
 • Síkeliová, B : Vedeckotechnický pokrok a jeho finančný aspekt v rámci socialistickej ekonomickej integrácii, Celoštátna súťaž, študentskej vedeckej činnosti, ČSSR, Praha 1978, / 2. miesto /
 • Síkeliová, B.: Vedeckotechnický pokrok a jeho finančný aspekt v rámci socialistickej ekonomickej integrácii, Medzinárodná súťaž študentskej vedeckej činnosti, Bratislava, ČSSR, 1978, - /udelený titul / laureát,
 • Drugdová, B.. Vývoj úspor obyvateľstva, tvorba a využívanie v socialistickej ekonomike, III. ročník súťaže mladých ekonómov, "O cenu rektora VŠE" 29.6.1988, Bratislava, , / 2. miesto /
 • Drugdová, B.: Úspory obyvateľstva v prestavbe hospodárskeho mechanizmu, Federálne ministerstvo financií, Praha - Harrachov, 10. -12.05. 1988 Celostátní soutěž o nejlepší odbornou práci mladého pracovníka v oblasti financií, ČSVTS, FMF, Praha,
 • Drugdová, B.: Úspory obyvateľstva v prestavbe hospodárskeho mechanizmu, IV. ročník súťaže mladých ekonómov "O cenu rektora VŠE", 23.6.1989, Bratislava

 

Zahraničné pobyty

 • bezdevízová výmenná prax študentov - Moskva - Leningrad , ZSSR, /1992 /3 týždne/, návšteva Moskovského inštitútu, Štátnej banky v Moskve
 • bezdevízová výmenná prax študentov - Praha -1989 / l týždeň/, návšteva VŠE v Prahe, Ministerstva financií v Prahe, Štátnej banky československej v Prahe
 • Humboldt Universität, Berlín, NDR, 2.11. - 6.11.1987, medzinárodná výskumná úloha: "Úloha úveru a úroku v procese intenzifikácie socialistickej ekonomiky, ktorú riešila VŠE NHF, Bratislava a HU, Berlín, návšteva Štátnej banky v Berlíne, Štátnej sporiteľne v Berlíne
 • Federálne ministerstvo financií, Praha - Harrachov, 10. -12. 05. 1988, „Celostátní soutěž o nejlepší odbornou práci mladého pracovníka v oblasti financií“, ČSVTS, FMF, Praha
 • Ekonomicko správna fakulta, Brno ČR, 3. 4.1996, podklady k výskumnej
  práci: „Segmentácia poistného trhu“, VÚ č. 2073 /B/VI/73
 • Ekonomicko správna fakulta, Brno ČR, v dňoch 9.11.-10.11.200, medzinárodný výskumný grantový projekt č. 336 Ministerstva školstva Slovenskej republiky a č. 223 Českej republiky
 • Ekonomicko správna fakulta, Brno ČR, dňa 20.11.2000, medzinárodný výskumný grantový projekt č. 336, Ministerstva školstva, Slovenskej republiky a č. 223 Českej republiky, prednáška: „ Poistný trh v Slovenskej republike.“
 • Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava, Fakulta ekonomická, Česká republika, 11.-12. září 2001, medzinárodná konferencia pod názvom: „ FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU A FINANČNYCH ISTITUCÍ“, Ostrava, ČR
 • Svetový deň mladeže, Toronto, Kanada 23.7. - 30.7.2002
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky , Ústav financií a účetnictví, Zlín 22. a 23. května 2003,Česká republika, medzinárodná konferencia: FINANCE A ÚČETNÍCTVÍ VE VĚDE, VÝUCE A PRAXI - Silesian
 • University, School of Business Administration in Karvina, medzinárodná konferencia: FUTURE OF BANKING, AFTER THE YEAR 2000 IN THE WORLD AND IN THE CZECH REPUBLIC IX, ROLE OF BANKS IN CORPORATE GOVERNANCE AND FINANCING Karviná 2004, október 20.-21.2004, ČR
 • Ekonomicko správna fakulta, Šlapanice, Česká republika, 27.1.2005, VEŘEJNÝ A SOUKROMÝ SEKTOR, PARTNERSTVÍ A KONKURENCE
 • Svetový deň mládeže, Kolín nad Rýnom, Nemecko, 2005
 • Ekonomicko -správna fakulta, Brno, Česká republika, medzinárodná konferencia pod názvom: EVROPSKÉ FINANČNÍ SYSTÉMY 21.6 – 23.6.2005
 • Silesian University, School of Business Administration of Karvina, medzinárodná konferencia: 10 TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON FINANCE AND BANKING, Karviná 2005, október 19. –20.10.2005, Česká republika
 • Ekonomicko - správna fakulta, Brno, Česká republika, medzinárodná vedecká konferencia pod názvom: EVROPSKÉ FINANČNÍ SYSTÉMY 21.6.-23.6.2006
 • Ekonomicko - správna fakulta, Brno, Česká republika, medzinárodná vedecká konferencia k 15. výročiu založenia ESF MU Brno pod názvom: ČESKÁ REPUBLIKA V PROCESU GLOBALIZACE, 13.9.-14.9.2006
 • Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra financí, 2007. , Brno, 20. 6. - 21. 6. 2007,
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Mezinárodní vědecká konference. Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi, 2007
 • Ekonomická fakulta VŠB - TU Ostrava, Mezinárodní vědecká konference. Hospodářská politika v zemích EU: ekonomická krize - výzvy budoucnosti : VII. ročník mezinárodní konference 2009
 • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Finanční řízení podniků a finančních institucí 7. mezinárodní vědecké konference, 9.-10. září 2009 Ostrava , Česká republika 2009.
 • Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, mezinárodní vědecké konference, 27.5.-28.5.2010, Brno, Česká republika.
 • Masarykova univerzita - Ekonomicko-správní fakulta: Ekonomika a management organizací - výzkum, výuka a praxe , mezinárodní vědecké konference, 2010. ,Brno, Česká republika
 • Masarykova univerzita - Ekonomicko-správní fakulta: Evropské finanční systémy 2011 Ekonomika a management organizací - výzkum, výuka a praxe , mezinárodní vědecké konference, 2011. ,Brno, Česká republika
 • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava ČR, medzinárodná konferencie Managing and modelling of financial risks : 6th international scientific conference : proceedings : 10th - 11th September 2012,
 • Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava, Fakulta ekonomická, Česká republika, 8.- 9. september, 2014, medzinárodná konferencia pod názvom: Manažment a modelovanie finančných rizík , Ostrava, ČR,
 • Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava, Fakulta ekonomická, Česká republika, 7.- 8. September, 2015, medzinárodná konferencia pod názvom: Finančný manažment firiem a finančných inštitúcii, Ostrava, ČR,
 • Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava, Fakulta ekonomická, Česká republika,5.- 6. September, 2016, medzinárodná konferencia pod názvom: Manažment a modelovanie finančných rizík, Ostrava, ČR,
 • Svetový deň mládeže, Krakow, Poľsko, 25.7. - 31.7.2016

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?