Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

CHOLUJ, Vladimír, doc. Ing., PhD.
CHOLUJ, Vladimír, doc. Ing., PhD.
Katedra hospodárskej politiky
docent
4B.13
+421 2 6729 1433
...
nhf.euba.sk/administrator

Vyučované predmety

 • Hospodárska politika
 • Hospodárska tvorivosť

 

Gestor predmetov

 • Hospodárska tvorivosť

Vincúr, P. a kol.(2005,2006,2007): Teória a prax hospodárskej politiky. Bratislava: SPRINT vfra. spoluautor.

Choluj, V.(2005): Tvorivé riešenie úloh národného hospodárstva. Bratislava: EKONÓM.

Choluj, V.(2003): Hospodárska tvorivosť 2. Bratislava: EKONÓM.

Vincúr, P. a kol.(2002): Hospodárska politika. Bratislava: SPRINT vfra. spoluautor.

Choluj, V.(2000): Hospodárska tvorivosť 1. Bratislava: EKONÓM.

Vincúr, P. a kol. (1997): Hospodárska politika. Trnava: KON-PRESS.spoluautor

Kolektív (1966): Hospodárska politika. Bratislava: EKONÓM. spoluautor.

Baránik, M. a kol. (1994): Národohospodárska politika. Bratislava: ES EU v Bratislave. spoluautor.

 

Recenzované časopisy (vedecké)

ADC

 • CHOLUJ, Vladimír. Doterajšie a nové obrazy sveta. In Filosofický časopis. - Praha : Filosofický ústav Akademie věd České republiky. ISSN 0015-1831, 2007, roč. 55, č. 5, s. 747-751. 
 • CHOLUJ, Vladimír. Od prírody k človeku a jeho kultúre. In Filosofický časopis. - Praha : Filosofický ústav Akademie věd České republiky, 2008. ISSN 0015-1831, 2008, roč. 56, č. 2, s. 269-273.

ADF

 • CHOLUJ, Vladimír. Modelová analýza genézy, priebehu a následkov javu globalizácia z ekologického, sociálneho a hospodárskeho hľadiska. In Journal of management and business : research and practice. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2009. ISSN 1338-0494, 2009, roč. 1, č. 1-2, s. 63-79. IGP 150020/06. 
 • CHOLUJ, Vladimír. O potrebe vedeckého projektu ekonomickej encyklopédie. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2010. ISSN 0323-262X, 2010, roč. 39, č. 2, s. 280-294. 
 • CHOLUJ, Vladimír. Štruktúra základných rozvojových úloh spoločnosti. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava scientific journal. - Bratislava : EKONÓM, 2008. ISSN 1336-1732, September 2008, roč. 1, č. 1-2, s. 125-140. 

 

Výskumné monografie

AAB

 • KOSÍR, Igor - KNAPIK, Peter - CHOLUJ, Vladimír - BOHUNICKÁ, Lucia - BRIATKA, Michal - KOSÍR, Ľuboslav. Energetická bezpečnosť Slovenskej republiky v podmienkach členstva a v Európskej únii : vedecká recenzovaná monografia č. 1 na záverečnú oponentúru grantového projektu VEGA č. 1/2640/05 (evid. č. 141) 2005-2007 Vedeckej grantovej agentúry MŠ SR a SAV. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. 145 s. VEGA 1/2640/05. ISBN 978-80-225-2455-1. 
  Kapitoly v knihách, skriptách, praktikách

AEC

 • CHOLUJ, Vladimír. Príroda, kultúra, hospodárstvo - ich evolučná povaha, systémové vzťahy a hodnotová stránka. In K problému ontologie kultury : sborník věnovaný 70. výročí narození Josefa Šmajse. - [Česká republika] : [Tribun EU], 2009. ISBN 978-80-7399-736-6, s. 53-67. 

 

Recenzované zborníky

AFD

 • CHOLUJ, Vladimír. Analýza, diskusia a možnosti inovovania definícií pojmov: cena, ponuka, dopyt, trh tovar, dovoz, vývoz, monopol. In Ekonómia a proces poznávania : zborník vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2009. ISBN 978-80-555-0141-3, s. 15-24. 
 • CHOLUJ, Vladimír. Kríza teoretického hospodárskeho poznania. In Hospodárska politika SR po vstupe Slovenska do EMÚ : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava 22. mája 2009 [elektronický zdroj]. - Bratislava : [Katedra hospodárskej politiky NHF EU], 2009. ISBN 978-80-225-2742-2. 
 • CHOLUJ, Vladimír. Metodologické požiadavky na hospodársku politiku v podmienkach poznatkového hospodárstva. In Znalostná ekonomika - nové výzvy pre národohospodársku vedu. Medzinárodná vedecká konferencia. Znalostná ekonomika - nové výzvy pre národohospodársku vedu : Bratislava, 19.-20. október 2006 [elektronický zdroj]. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2006. ISBN 80-225-2249-X. 
 • CHOLUJ, Vladimír. Od ekologickej politiky k hospodárstvu zosúladenému s prírodou. In Hospodárska a sociálna politika EÚ III. - aktuálne otázky : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pod záštitou Ing. Viery Tomanovej, PhD., ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD., rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2553-4. 
 • CHOLUJ, Vladimír - MELICHÁR, Juraj. Stratégia sociálno-ekonomického rozvoja a stratégia udržateľnosti. In Hospodárska politika SR po vstupe do HMÚ : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : výzvy k obnove stability a ekonomického rastu EÚ a SR : Bratislava 30. september 2010 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2010. ISBN 978-80-225-3067-5, [S. 1-9]. 
 • CHOLUJ, Vladimír. Úskalia pri utváraní teoretického obrazu hospodárskej stránky modernizovanej spoločnosti. In Ekonómia a proces poznávania : zborník vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2009. ISBN 978-80-555-0141-3, s. 25-33. 

 

Nerecenzované časopisy

BDF

 • CHOLUJ, Vladimír. Náčrt povahy a poslania energie v spoločnosti. In Časopis pre elektrotechniku a energetiku. - Bratislava : Spolok absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT) v Bratislave. ISSN 1335-2547, 2008, roč. 14, č. 3, s. 6-10. 

BEF

 • CHOLUJ, Vladimír. Vedecké dielo Martina Mosného v kontexte súčasných trendov poznávania skutočnosti. In Technológia a matematika : zborník prednášok z odborného seminára : spomienkový seminár na Ing. Martina Mosného, CSc. - Bratislava : Slovenská zváračská spoločnosť, 2007. ISBN 978-80-969393-9-8, s. 19-41. 

 

Ostatné

EDI

 • CHOLUJ, Vladimír. [Ohrozená kultúra]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2007. ISSN 0323-262X, 2007, roč. 36, č. 2, s. 301-303. Recenzia na: Ohrozená kultúra (Od evolučnej ontológie k ekologickej politike). - Banská Bystrica : PRO Banská Bystrica, 2006.

Oblasti výskumu

Vo výskumnej činnosti, jej aplikácii v pedagogickom procese a pri vedení diplomových prác sa zameriava na:

 • systémové modelovanie hospodárstva,
 • rozvoj postupov a prostriedkov hospodárskej politiky,
 • rozvoj vedeckej tvorivosti pri riešení národohospodárskych úloh,
 • metodologické otázky vedecko-výskumnej práce,
 • filozofické aspekty environmentálnej budúcnosti hospodárstva v podmienkach globalizácie,
 • filozofia hospodárstva.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?