Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

CHMELÁROVÁ, Zuzana, PhDr., PhD.
CHMELÁROVÁ, Zuzana, PhDr., PhD.
Katedra pedagogiky
odborný asistent
4C.30
+421 2 6729 1409
...

Štvrtok 09.00 – 10.30

Vyučované predmety

  • Psychológia
  • Psychohyhiena v práci učiteľa
  • Praktikum z psychológie

 

Gestor predmetov

  • Psychológia
  • Psychohyhiena v práci učiteľa
  • Praktikum z psychológie

ADM  CHMELÁROVÁ, Zuzana - ČONKOVÁ, Andrea - ŠOLTÉS, Erik. Strach publičnych vystuplenij u učenikov i studentov v podrostkovom i junošeskom vozraste. - Registrovaný: Web of Science. In Psychological Science and Education. ISSN 2311-7273, 2018, vol. 23, no. 4, pp. 70-79 online.

AAB PASIAR, Ladislav - BERKOVÁ, Kateřina - ČONKOVÁ, Andrea - CHMELÁROVÁ, Zuzana - KREJČOVÁ, Kristýna - PAVERA, Libor. Osobnosť učiteľa v ekonomickom vzdelávaní. Editoriál: Ondřej Asztalos. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 311 s. [21,57 AH]. ISBN 978-80-225-4225-8.

AAA CHMELÁROVÁ, Zuzana - ČONKOVÁ, Andrea - PASIAR, Ladislav. Projektové vyučovanie  v pedagogických a psychologických súvislostiach. Recenzenti: Roman Hrmo, Martin Droščák. 1. vydanie. Báčsky Petrovec : Slovenské vydavateľské centrum, 2018. 100 s. [6,25 AH]. ISBN 978-86-7103-506-4.

ACB CHMELÁROVÁ, Zuzana. Základy psychológie. Recenzentky: Soňa Kompoltová, Diana Patricia Varela Cano. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 118 s. [7,34 AH]. ISBN 978-80-225-4386-6.

ADE CHMELÁROVÁ, Zuzana - ČONKOVÁ, Andrea - ŠOLTÉS, Erik. Vývin úrovne trémy u slovenských žiakov a študentov v sekundárnom a terciálnom vzdelávaní. In Media4u Magazine : čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání. - Praha : Ing. Jan Chromý, PhD., 2017. ISSN 1214-9187, 2017, roč. 14, č. 2, s. 1-6. KEGA 022/EU-4/2016.

ADF CHMELÁROVÁ, Zuzana. Názory žiakov stredných škôl na rovesnícku mediáciu. In Mládež a spoločnosť : slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže. - Bratislava : Ústav informácii a prognóz školstva, 2017. ISSN 1335-1109, 2017, roč. 23, č. 4, s. 24-31.

ADF CHMELÁROVÁ, Zuzana. Životné cesty slovenských a španielskych vysokoškolákov − porovnanie. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2018. ISSN 1335-5864, 2018, roč. 29, č. 1, s. 3-18.

 

CHMELÁROVÁ, Z. 2014 Úroveň rozvoja zamestnávateľmi vyžadovaných osobnostných vlastností absolventov vysokých škôl. In Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore. NHF EU v Bratislave, Katedra sociálneho rozvoja a práce, Trexima Bratislava 2014, ISBN 978-80-225-3873-2. s. 124-129

CHMELÁROVÁ,Z. 2014. Profil žiakov obchodných akadémií z aspektu ich vzťahu ku škole, vzdelaniu a súvisiacim pojmom. In Inovácie v ekonomickom vzdelávaní. Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. NHF EU v Bratislave, Katedra pedagogiky, Bratislava, 2014, ISBN 978-80-225-3960-9 s. 1-6

CHMELÁROVÁ, Z. 2014. Životné cesty z pohľadu slovenských vysokoškolákov. In Media4u Magazine. Praha. 2014 ISSN 1214-9187. Roč.11, č.4, s. 1-5 online

CHMELÁROVÁ, Z.: Vplyv vysokej školy na úroveň zodpovednosti, samostatnosti a flexibility vysokoškolákov. In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. ISSN 1214 – 0554. – Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Hradec Králové 30.1.-31.1.2008. – Hradec Králové: Gaudeamus,2008. –ISBN 978 -80 -7041 -142 -1, s. 47 -50. 

CHMELÁROVÁ, Z.: Changes students´ satisfaction at the Faculty of Materials Science and Technology. In: Proceedings of the Joint International IGIP-SEFI: Annual Conference 2010. Diversity unifies – Diversity in Engineering Education, 19th – 22th September 2010, Trnava, Slovakia. – Brussel: SEFI, 2010.-ISBN 978-2-87352-003-8.

CHMELÁROVÁ, Z. – KRIŠITOFIAKOVÁ, L.: Quality of a University regarding the development of key competences. In.: Techničeskije universitety: integracija s evropejskimi i mirovymi sistemami obrazovanija: Materialy IV Meždunarodnoj konferencii. Rossija, Iževsk, 21 – 23 aprelja 2010. Tom 1. – Iževsk: Iževskik gosudarstvennyj techničeskij universitet, 2010. – ISBN 978-5-7526-0437-9. – s. 131 – 134.

CHMELÁROVÁ, Z. - BUSTINOVÁ, L.: Rozdiely v osobnostných charakteristikách nadpriemerne a podpriemerne úspešných študentov. In: zborník z medzinárodnej konferencie Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětú. – ISSN 1214 – 0554, Univerzita Hradec Králové, Gaudeamus, 2007, s. 95 - 101 ISBN 978 – 80 -7041 – 764 – 5.

CHMELÁROVÁ, Z. : Samostatnosť ako jedna z podmienok úspešného projektového vyučovania. – Media4u Magazine X 1/2011, ISSN 1214-9187, s. 28 – 30.
In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětú. – ISSN 1214 – 0554. – MVVTP 2011: Medzinárodná vedecká konferencia, Hradec Králové, 24. marca 2011. – Hradec Králové: Gaudeamus, 2011. – ISSN 978-80-7435-110-5, s. 54-56. 

CHMELÁROVÁ, Z. - PREKOPOVÁ, J.: Kvalita života a pracovná spokojnosť stredoškolských učiteľov na Slovensku. In: Trendy ve vzdělávání 2012. Informační technologie a technické vzdělávání : 10. ročník medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie, Olomouc, 20.-21. júna 2012. - Olomouc : agentura Gevak s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-86768-36-6. - 118-121, 1. diel

Jazyky

  • Anglický jazyk

 

Činnosti a aktivity

  • Psychologická poradňa v rámci Centra protidrogových a poradenských služieb na EU v Bratislave. 
    Štvrtok: 10:30– 12:30 (po osobnom dohovore je možné dohodnúť iný termín)

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?