Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

BRINDZOVÁ, Zuzana, Ing., PhD.
BRINDZOVÁ, Zuzana, Ing., PhD.
Oddelenie verejných financií a riadenia verejných výdavkov
Katedra financií
odborný asistent
3B.03
+421 2 6729 1383
...

RD

Vyučované predmety

 • Financie
 • Verejné financie
 • Verejné rozpočty
 • Financie územnosprávnych celkov

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

 • Vplyv kohéznej politiky Európskej únie na konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky / Erika Neubauerová a kolektív. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - 230 s. [13,918 AH] [13,918 AH] : diagr., obr., tab. - VEGA 1/0426/08 - 219. - ISBN 978-80-225-3100-9
 • Vplyv regulácie na rozhodovanie ekonomických subjektov / Jana Péliová a kol. ; recenzenti Erika Neubauerová, Erika Pastoráková. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. - 153 s. [7,7 AH] [7,7 AH]. - VEGA 1/0232/13. - ISBN 978-80-225-4042-1

 

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách

 • Rodovo citlivé rozpočtovanie na národnej a regionálnej úrovni : analytická štúdia / autorský kolektív, gestor projektu za EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., rektor EU v Bratislave. - 1. vyd. - Bratislava : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 2011. - 154 s. [7,70 AH] [7,70 AH] : grafy, príl., tab. + CD-ROM. - ITMS 27130230003, ITMS 27130230002. - ISBN 978-80-89125-16-6

 

BCI Skriptá a učebné texty

 • Verejné rozpočty: praktikum / Kornélia Beličková a kolektív. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - 293 s. [8,903 AH] [8,903 AH] : príl., tab. - ISBN 978-80-225-3052-1
 • Financie a mena: praktikum / Zuzana Neupauerová, Juraj Válek, Erika Bartalosová ; recenzenti: Erika Neubauerová, Elena Beňová. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - 137 s. [6,13 AH] [6,131 AH]. - ISBN 978-80-225-3597-7

 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

 • Štruktúra územnej samosprávy ako východisko riešenia regionálnych disparít = The Structure of the territorial selfgovernment as a focal point of regional disparities solutions / Zuzana Neupauerová. - Spôsob prístupu: http://www.spektrum.caesar.sk/?%C8asopis:Aktu%26aacute%3Blne_%E8%26iacute%3Bslo_%E8asopisu. - Popis urobený: 12.6.2012. - Názov z titulnej obrazovky.
 • In Ekonomické spektrum [elektronický zdroj] : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2012. - ISSN 1336-9105. - Roč. 7, č. 2 (2012), s. 4-12 online.
 • Rodovo citlivé rozpočtovanie na úrovni samospráv = Gender budgeting at the local level / Zuzana Neupauerová. - Spôsob prístupu: http://www.spektrum.caesar.sk/?%C8asopis:Aktu%26aacute%3Blne_%E8%26iacute%3Bslo_%E8asopisu. - Popis urobený: 29.11.2012.
 • In Ekonomické spektrum [elektronický zdroj] : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2012. - ISSN 1336-9105. - Roč. 7, č. 4 (2012), s. 59-66 online.
 • Legislatívna úprava komunálnych volieb vo vybraných krajinách = Legislative amendments of municipal elections in selected countries / Zuzana Neupauerová. - Spôsob prístupu: http://www.spektrum.caesar.sk/?%C8asopis:Aktu%26aacute%3Blne_%E8%26iacute%3Bslo_%E8asopisu. - Popis urobený: 2.5.2013. - Názov z titulnej obrazovky. In Ekonomické spektrum [elektronický zdroj] : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2013. - ISSN 1336-9105. - Roč. 8, č. 2 (2013), s. 57-70 online.
 • Aktuálne otázky v oblasti štátnej správy z legislatívneho a finančného hľadiska / Erika Neubauerová, Zuzana Neupauerová. - ITMS 26240120032. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = the New economy : Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava scientific journal. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2013. - ISSN 1336-1732. - Roč. 6, č. 4 (December 2013), s. 93-101.
 • Komparácia systémov financovania verejných vysokých škôl v Českej a Slovenskej republike / Zuzana Neupauerová. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2014. - ISSN 1335-5864. - Roč. 25, č. 1 (2014), s. 24-41.
 • Reforma štátnej správy v kontexte súčasných trendov / Zuzana Neupauerová. - Spôsob prístupu: http://www.spektrum.caesar.sk/?%C8asopis:Aktu%26aacute%3Blne_%E8%26iacute%3Bslo_%E8asopisu. - Popis urobený: 3.7.2014. - Názov z titulnej obrazovky. In Ekonomické spektrum [elektronický zdroj] : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2014. - ISSN 1336-9105. - Roč. 9, č. 1 (2014), s. 64-74 online.
 • Proces vývoja územnej a správnej koherencie Slovenska / Zuzana Brindzová. - 1/0964/15. - Spôsob prístupu: http://www.derivat.sk/files/2015_financne_trhy/FT%20_Jun_2015_Brindzova_Proces_vyvoja_uzemnej_samospravy.pdf. - Popis urobený: 5.6. 2015. In Finančné trhy [elektronický zdroj] : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2015. - ISSN 1336-5711. - Č. 2 (2015), s. 1-17 online.

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

 • Prípadová benchmarkingová štúdia - hodnotenie a spôsob zabezpečovania vybraných verejných služieb = Case study of benchmarking - evaluation and selection way of providing public services / Zuzana Neupauerová.
  In Súčasné trendy financovania verejného sektora s dôrazom na efektívnosť verejných výdavkov [elektronický zdroj] : zborník vedeckých statí / zostavili Alena Zubaľová, Michal Borza. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. - ISBN 978-80-225-3250-1. - S. 75-94.

 

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

 • Priestorový aspekt uplatňovania rodovo citlivého rozpočtovania = The spatial aspect of gender-sensitive budgeting / Zuzana Neupauerová.
  In Sociálny rozvoj a kvalita života v kontexte makroekonomickej nerovnováhy [elektronický zdroj] : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 17. a 18. mája 2012, Veľký Meder. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2012. - ISBN 978-80-225-3398-0. - S. 389-398.

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

 • Vplyv konkurencieschopnosti regiónov na zmierňovanie regionálnych disparít v podmienkach Slovenskej republiky = The Effect of competitiveness of regions mitigate regional disparities in the Slovak Republic / Zuzana Neupauerová. - VEGA 1/0426/08.
  In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí [elektronický zdroj] : XV. ročník mezinárodní odborné konference : Praha, 16.-17. dubna 2010. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomica, 2010. - ISBN 978-80-245-1644-8.
 • Efekty investičných stimulov a ich dopad na ekonomiku / Zuzana Neupauerová.
  In Aktuální trendy pro rozvoj ekonomiky a podnikání v EU [elektronický zdroj] : sborník příspěvků I. mezinárodní vědecké konference : 14. – 15. října 2010 Karviná / Editori: Jana Janoušková, Miroslava Snopková. - Karviná : Katedra účetnictví Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné SU v Opavě, 2010. - ISBN 978-80-7248-631-1. - S. 145-154.
 • Optimalizácia priestorovo - administratívnych podmienok pre rozvoj regiónov v podmienkach SR / Zuzana Neupauerová.
  In IV. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků [elektronický zdroj] : sborník příspěvků; Karviná 4. listopadu 2011 = 4rd International scientific conference for PhD. students and young scientists : conference proceedings / editoři Pavlína Pellešová ... [et al.]. - Karviná : Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SU v Opavě, [2011]. - ISBN 978-80-7248-711-0. - S. 567-577.
 • Posilnenie finančnej autonómie obcí a miest v SR / Zuzana Neupauerová. - VEGA 1/0426/08.
  In Veřejná správa 2010 : sborník příspěvků z vedecké konference s mezinárodní účastí : Seč u Chrudimi, 20.-21. 9. 2010. - [Pardubice] : Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, 2010. - ISBN 978-80-7395-334-8. - S. 164-169.
 • Systém verejnej správy a financovanie územnej samosprávy v pobaltských krajinách / Zuzana Neupauerová. - PMVP I-13-103-00.
  In VI. mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků [elektronický zdroj] : sborník příspěvků : Karviná 8. listopadu 2013 = 6th international scientific conference for Ph.D. students and young scientists : conference proceedings / editoři Karel Skokan ... [et al.] ; recenzenti Karel Skokan, Daniel Stavárek ... [et al.]. - Karviná : Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SU v Opavě, [2013]. - ISBN 978-80-7248-901-5. - S. [1-10] CD-ROM.
 • Komparácia pôsobností a zodpovedností samospráv v južných krajinách Európy / Zuzana Neupauerová. - PMVP I-13-103-00.
  In Inproforum 2013 [elektronický zdroj] : sborník z mezinárodní vědecké konference, České Budějovice, 7.-8. listopadu 2013 / recenzenti: Dagmar Bednářová, Ladislav Beránek. - České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, 2013. - ISBN 978-80-7394-440-7. - S. 197-200 CD-ROM.

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

 • Prístupy štátnej správy a subjektov nižších vládnych úrovní k poľnohospodárskemu sektoru = Approaches to governments entities and low levels of government to agrucultural sector / Juraj Válek, Zuzana Neupauerová. - ITMS 26240120032.
  In Financie a riziko = Finance and risk : proceedings of the 12th international scientific conference : zborník príspevkov z XII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Veľký Meder 29.-30. novembra / rec. Rudolf Sivák, Pavol Ochotnický. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-3089-7. - S. 99-105.
 • Financing options for reducing regional disparities in selected countries / Zuzana Neupauerová.
  In EDAMBA 2011 [elektronický zdroj] : proceedings of international scientific conference for doctoral students and young researchers : 29th-30th September, 2011 Bratislava / editors Martina Machová, Jozef Wallner. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2011. - ISBN 978-80-225-3265-5. - S. 375-388.
 • Porovnanie sústavy verejných rozpočtov v Portugalsku a na Slovensku = Comparison of public budgeting system in Portugal and Slovakia / Zuzana Neupauerová.
  In Financie a riziko = Finance and risk : proceedings of the 13th international scientific conference [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z XIII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 28. novembra 2011 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave pod záštitou rektora EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. / recenzenti Rudolf Sivák, Pavol Ochotnický. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. - ISBN 978-80-225-3278-5. - S. 589-597.
 • Možnosti zavedenia školného v podobe absolventskej dane = Possibility of introducing tuition fees, as a graduate tax / Zuzana Neupauerová. - PMVP 2315021.
  In Financie a riziko - prístupy mladých ekonómov = Finance and risk - approaches of young economists : proceedings of the 12th international scientific conference [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z XII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Veľký Meder 29.-30. novembra 2010. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-3090-3. - S. 77-86.
 • LEADER as a financial instrument of regional development in Slovakia = Iniciatíva LEADER ako finančný nástroj regionálneho rozvoja v SR / Zuzana Neupauerová.
  In Národná a regionálna ekonomika VIII. [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie : Herľany, 13. - 15. október 2010 = National and regional economics VIII. : proceedings from international conference / editor Vincent Šoltés. - Košice : Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2010. - ISBN 978-80-553-0517-2. - S. 701-713.
 • Posilnenie finančnej sily regiónov zvýšením daňových príjmov cez širšie portfólio priamych daní / Zuzana Neupauerová.
  In Mladá veda VŠEMVS 2012 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej internetovej konferencie : Bratislava, 14.-25.5.2012. - Trenčín : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2012. - ISBN 978-80-89600-04-5. - S. 70-74.
 • Systém verejných rozpočtov v Spojených štátoch amerických = The System of public budgets in the United States of America / Zuzana Neupauerová.
  In Financie a riziko [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník príspevkov zo XIV. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry financií Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá sa konala 26. novembra 2012 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave pod záštitou podpredsedu vlády a ministra financií SR Petra Kažimíra = Finance and risk : proceedings of the 14th international scientific conference of the Department of Finance, Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava which was held on November 26, 2012 at the University of Economics in Bratislava under the auspices of the Minister of Finance of the Slovak Republic Peter Kažimír. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. - ISBN 978-80-225-3515-1. - S. [1-9].
 • Rodový pohľad na aktuálny systém regionálneho školstva = A gender perspective on the current system of regional education / Zuzana Neupauerová. - PMVP I-13-103-00.
  In Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 16. a 17. mája 2013, Veľký Meder / recenzenti Dana Tkáčová, Ivan Laluha. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2013. - ISBN 978-80-225-3637-0. - S. 387-402.
 • Systém verejnej správy a financovania územnej samosprávy v krajinách V4 / Zuzana Neupauerová. - PMVP I-13-103-00.
  In Scientia iuventa 2013 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej doktorandskej konferencie, 6. jún 2013, Banská Bystrica / recenzenti: Jaroslav Ďaďo, Marian Gúčik. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 2013. - ISBN 978-80-557-0535-4. - S. [1-15].
 • Vybrané aspekty medziobecnej spolupráce - domáce a zahraničné skúsenosti / Zuzana Neupauerová. - PMVP I-13-103-00.
  In Teória a prax verejnej správy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej pri príležitosti 15. výročia založenia Fakulty verejnej správy UPJŠ: 11.-12. 9. 2013, Košice. Časť 2 / Redakčná rada: Viktória Bobáková, Mária Hencovská ; Recenzenti: Drahomíra Ondrová, Gabriela Kravčáková. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013. - ISBN 978-80-8152-058-7. - S. 200-212.
 • Zahraničné skúsenosti vyplývajúce z aplikácie rodovo citlivého rozpočtovania = Foreign experiences resulting from the application of gender budgeting / Zuzana Neupauerová. - PMVP I-13-103-00.
  In EDAMBA 2013 [elektronický zdroj] : proceedings of the international scientific conference for doctoral students and young researchers : 14th november 2013, Bratislava, the Slovak Republic / editors Martina Machová, Jozef Wallner ; referees Kamil Adamík, Peter Árendáš. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80-225-3766-7. - S. 1054-1065 [CD-ROM].
 • Zahraničné skúsenosti vyplývajúce z aplikácie participatívneho rozpočtovania = International experience resulting from the application of participatory budgeting / Zuzana Neupauerová. - PMVP I-13-103-00.
  In Financie a riziko [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z XV. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 25. - 26. novembra 2013 = Finance and risk : proceedings of the 15th international scientific conference / zostavovateľské práce: Zuzana Neupauerová, Dominika Janečková ; recenzenti: Rudolf Sivák, Pavol Ochotnický. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80-225-3765-0. - S. 321-331 CD-ROM.
 • Komparácia rodových štatistík vo vybraných krajinách = Comparison of gender statistics in selected countries / Zuzana Neupauerová.
  In Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 15. a 16. mája 2014, Veľký Meder, Slovensko / zostavil: Miroslav Tkáč ; recenzenti: Marta Martincová, Ján Frišták. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. - ISBN 978-80-225-3873-2. - S. 275-287 CD-ROM.
 • Príprava operačného programu kvality životného prostredia = Preparation of operational program of environmental quality / Zuzana Neupauerová, Juraj Válek.
  In Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 15. a 16. mája 2014, Veľký Meder, Slovensko / zostavil: Miroslav Tkáč ; recenzenti: Marta Martincová, Ján Frišták. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. - ISBN 978-80-225-3873-2. - S. 288-295 CD-ROM.
 • Komaprácia finančných ukazovateľov verejnej správy v EÚ-28 = Comparison of financial indicators public administration in the EU-28 / Zuzana Brindzová.
  In Nové výzvy v oblasti verejných financií [elektronický zdroj] : elektronický zborník príspevkov z workshopu : Bratislava, 11. novembra 2014. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. - ISBN 978-80-225-3998-2. - S. [1-9] CD-ROM.
 • Hodnotenie a komparácia normotvorných príjmov obcí v podmienkach Slovenskej republiky = Evaluation and comparison of the normative municipal revenues in the Slovak Republic / Zuzana Brindzová.
  In Teória a prax komunálnej normotvorby [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Košice, 23.-24.10.2014 / zostavovatelia: Michal Jesenko, Martina Kantorová ; recenzenti: Mária Kiovská, Sergej Kohut. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014. - ISBN 978-80-8152-227-7. - S. 199-207 CD-ROM.
 • Vplyv fiškálnych rád na konsolidáciu verejných financií vo vybraných krajinách / Zuzana Brindzová. - VEGA 1/0838/14.
  In Financie a riziko 2014 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov zo XVI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : 24. - 25. november 2014, Bratislava, Slovensko : časť 2 = Finance and risk 2014 : proceedings of the 16th international scientific conference : 24. - 25. november 2014, Bratislava, Slovak Republic : vol. 2 / zostavovateľské práce/editors: Marek Niňaj, Miroslava Záhumenská ; recenzenti/reviewers: Martin Alexy, Kornélia Beličková ... [et al.]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. - ISBN 978-80-225-3992-0. - S. 50-59 CD-ROM.

Oblasti výskumu

 • ​​verejné rozpočty
 • verejné financie
 • financie územnosprávnych celkov
 • decentralizácia verejnej správy
 • rozpočty nižších vládnych úrovní
 • regionálne disparity
 • rozpočtová zodpovednosť

 

Riešené projekty

 1. VEGA č. 1/0426/08 
  „Vplyv kohéznej politiky Európskej únie na konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky“ 
  Vedúci projektu: Erika Neubauerová, doc. Ing., PhD. 
  Doba riešenia: 2008 - 2010 
  Pozícia: riešiteľ
  Cieľom riešenia vedeckého projektu je analyzovať merateľné vplyvy kohéznej politiky Európskej únie na vybrané oblasti verejného sektora, ktorých efektívne fungovanie determinuje rast konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky. Definovaním príčin regionálnych disparít v Slovenskej republike sa kolektív riešiteľov pokúsi navrhnúť možné riešenia existujúcich problémov predovšetkým v zmysle priestorového aspektu verejných výdavkov s osobitným akcentom na vybrané oblasti ekonomickej a sociálnej infraštruktúry.
 2. PMVP 2315021
  „Modelová analýza možnosti financovania vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom absolventskej dane.“ 
  Vedúci projektu: Ing. Daša Belkovicsová, PhD. 
  Doba riešenia projektu: 2010 – 2011 
  Pozícia: riešiteľ 
  Hlavným cieľom projektu je teoreticky vymedziť jednotlivé spôsoby financovania vysokoškolského vzdelania so zameraním na absolventskú daň, prostredníctvom modelovej analýzy overiť možnosti jej zavedenia v podmienkach Slovenskej republiky a vyhodnotiť jej dopady na jednotlivcov a štát. Predpokladom splnenia cieľa projektu je uskutočnenie kombinácie zberu a triedenia informácií najmä zo zahraničných zdrojov a výkonu vlastného vedeckého výskumu prostredníctvom jednotlivých teoretických metód výskumu.
 3. Projekt pre hospodársku prax 
  „Rodovo citlivé rozpočtovanie na národnej a regionálnej úrovni“ 
  Vedúci projektu: Erika Neubauerová, doc. Ing., PhD. 
  Doba riešenia: 2010 - 2011 
  Pozícia: riešiteľ
  Predmetom výskumu bolo vypracovanie „Analytickej štúdie a metodiky rodovo citlivého rozpočtovania na národnej a regionálnej úrovni a overenie metodiky v praxi“ k Národnému projektu Rodovej rovnosti, pričom sú spracovávané dva výstupy:
  Výstup č.1: Analytická štúdia a metodika zameraná na rodovo citlivé rozpočtovanie.
  Výstup č.2: Správa z pilotného overenia zo zavedenia rodovo citlivého rozpočtovania pre oblasť/organizáciu. (vybraným subjektom je Ekonomická univerzita v Bratislave)
 4. PMVP I-13-103-00
  „Moderné formy rozpočtového hospodárenia v podmienkach Slovenskej republiky v kontexte rozpočtovej politiky Európskej únie.“ 
  Vedúci projektu: Ing. Zuzana Neupauerová, PhD. 
  Doba riešenia projektu: 2013 
  Hlavným cieľom projektu je teoreticky vymedziť jednotlivé systémy rozpočtového hospodárenia vo väzbe na aktuálny ekonomický vývoj, a prostredníctvom moderných, alternatívnych možnosti ich aplikovať v podmienkach Slovenskej republiky a vyhodnotiť ich dopady na všetky vládne úrovne v kontexte rozpočtovej politiky Európskej únie.
 5. VEGA č. 1/0838/14 
  „Dlhové epizódy, fiškálna politika a fiškálne pravidlá“ 
  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Pavol Ochotnický, CSc. 
  Doba riešenia: 2014 - 2016 
  Pozícia: riešiteľ
 6. VEGA č. 1/0964/15 
  „Experimentálne skúmanie vplyvu motivácie ekonomických
  subjektov na platenie daní“ 
  Zodpovedný riešiteľ: Péliová Jana, Ing., PhD. 
  Doba riešenia: 2015 - 2017 
  Pozícia: zástupkyňa zodpovednej riešiteľky

Jazyky

 • Anglický jazyk,
 • Nemecký jazyk

 

Činnosti a aktivity

 • Členka Vedeckej rady ecoletra.com
 • Členka autorského kolektívu vydavatelstva VERLAG DASHOFER,
 • Týždenný kurz školenia štatistického programu SPSS (ŠTATISTICKÉ METÓDY V ANALÝZE DÁT)

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?