Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

BELKOVICSOVÁ, Dáša, Ing., PhD.
BELKOVICSOVÁ, Dáša, Ing., PhD.
Oddelenie verejných financií a riadenia verejných výdavkov
Katedra financií
tajomník katedry
odborný asistent
3B.43
+421 2 6729 1363
...

pondelok a utorok 14:00 - 15:00

Dipl./Bak. seminár

utorok 15:00 - 16:30

Vyučované predmety

 • Verejné financie
 • Financie územnosprávnych celkov
 • Financie odvetví verejného sektora

VALIŠOVÁ, D.: Theoretical aspects of financing higher education. In: RTE: The young economist journal, roč. VII., 2009, č. 12, s. 111-116. ISSN 1583-9982

VALIŠOVÁ, D. – NEUBAUEROVÁ, E.: Interest in tertiary education in the process of globalization. In: Procesy globalizacji: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Wroclaw: Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu, 2009. ISBN 978-83-925876-2-0 

VALIŠOVÁ, D.: Finančné zabezpečenie cieľov v oblasti vysokoškolského vzdelávania vyplývajúce z Národnej lisabonskej stratégie. In: Financie a riziko: Zborník príspevkov z X. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Ekonóm, 2009. ISBN 978-80-225-2745-3

VALIŠOVÁ, D.: Úloha štátu v oblasti vysokoškolského vzdelávania. In: MendelNET 2008: evropská vědecká konference doktorandů : sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2008. ISBN 978-80-87222-03-4

VALIŠOVÁ, D.: Financovanie vysokoškolského vzdelávania na Slovensku v kontexte medzinárodného porovnania. In: Integračný proces a jeho vplyv na verejné a podnikateľské financie: Zborník príspevkov z IX. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Ekonóm, 2008, s. 472-478. ISBN 978-80-225-2583-1

VALIŠOVÁ, D.: Aktuálne otázky vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. In: Mladá věda ′06: Sborník z mezinárodní konference studentů doktorskeho studia. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2007, s. 176-181. ISBN 978-80-245-1318-8

VALIŠOVÁ, D.: Hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania. In: Medzinárodní Baťova Konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky: Elektronický zborník príspevkov. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. ISBN 978-80-7318-664-7

VALIŠOVÁ, D.: Európsky sociálny fond a možnosti jeho využitia pri podpore zamestnanosti a vzdelávania v novej ekonomike. In: Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast - súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja: Elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: NHF EU, 2007. ISBN 978-80-225-2350-9

VALIŠOVÁ, D.: Zhodnotenie spôsobu financovania vysokých škôl na Slovensku a komparácia s Českou republikou. In: EDAMBA 2007: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Nové Zámky: SECOS, 2007, s. 423-429. ISBN 978-80-225-2380-6

VALIŠOVÁ, D.: Vymedzenie charakteru vzdelania a jeho význam v otázke financovania. In: Generácia 2007: Elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie mladých pedagogických pracovníkov a doktorandov. Bratislava: Ekonóm, 2007. ISBN 978-80-225-2402-5

Oblasti výskumu

 • Financovanie vysokých škôl
 • Téma dizertačnej práce: Väzby spôsobu financovania vysokých škôl a výkonnosti ekonomiky

 

Riešené projekty

 • Člen riešiteľského kolektívu VEGA: Vplyv kohéznej politiky Európskej únie na konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky
  Vedúci projektu: doc. Ing. Erika Neubauerová, PhD.
  Doba riešenia projektu: 2008 - 2010
 • Člen riešiteľského kolektívu VEGA: Súčasné trendy financovania verejného sektora s dôrazom na efektívnosť verejných výdavkov
  Vedúci projektu: doc. Ing. Alena Zubaľová, PhD.
  Doba riešenia projektu: 2009 - 2011

Jazyky

 • Anglický jazyk

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?