Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

BALÁŽI, Peter, Mgr. Ing., PhD.
BALÁŽI, Peter, Mgr. Ing., PhD.
Oddelenie verejných financií a riadenia verejných výdavkov
Katedra financií
odborný asistent
3B.09
+421 2 6729 1359
...

pondelok 11:00 - 12:00

utorok 09:15 - 10:15

 

Diplomový/Bakalársky seminár

pondelok 09:15 - 10:45

 

Vyučované predmety

 • Financie a mena
 • Dejiny financií
 • Verejné rozpočty
 • Národné účty

BELIČKOVÁ, Kornélia - BALÁŽI, Peter - BOBOVNÍK, Matej. K základným otázkam a riadeniu rizika skrytých záväzkov a podmienených dlhov vo verejných financiách. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava scientific journal. - Bratislava : EKONÓM, 2009. ISSN 1336-1732, Marec 2009, roč. 2, č. 1, s. 35-43.

BALÁŽI, Peter - BOBOVNÍK, Matej. Štátne investičné fondy ako systémový investičný zdroj. In Financie a riziko : zborník príspevkov z X. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2745-3, s. 57-66. VEGA 1/0426/08.

NEUPAUEROVÁ, Zuzana - BALÁŽI, Peter. Proces horizontálneho vyrovnávania ako fungujúci systém vyrovnávania regionálnych disparít. In Sborník příspěvků II. mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : Karviná, 6. listopadu 2009 [elektronický zdroj]. - Karviná : Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SU v Opavě, 2009. ISBN 978-80-7248-553-6, s. 520-526.

HASPROVÁ, Mária - BALÁŽI, Peter - DRÁBIK, Peter - FRANCOVÁ, Zuzana - LITOMERICKÝ, Juraj - ŽÁK, Štefan. Marketing miest a obcí. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 187 s. [11,578 AH]. KEGA 201-039EU-4/2010. ISBN 978-80-225-3038-5.

BELIČKOVÁ, Kornélia - BALÁŽI, Peter - BELKOVICSOVÁ, Daša - ČIERNIK, Anton - NEUPAUEROVÁ, Zuzana. Verejné rozpočty : praktikum. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 293 s. [8,903 AH]. ISBN 978-80-225-3052-1.

BELIČKOVÁ, Kornélia - BALÁŽI, Peter - BALKO, Ladislav - HONTYOVÁ, Kajetana - KRISTEĽ, Marián - NEUBAUEROVÁ, Erika. Rozpočtová teória, politika a prax. Bratislava : Iura Edition, 2010. 342 s. [21,48 AH]. Ekonómia. KEGA 481. ISBN 978-80-8078-335-8.

NEUBAUEROVÁ, Erika - BEŇOVÁ, Elena - BALÁŽI, Peter - ČIERNIK, Anton - DRÁBEKOVÁ, Mária - GERULOVÁ, Lukrécia - KRISTEĽ, Marián - NEUPAUEROVÁ, Zuzana - PÉLIOVÁ, Jana - STARÍČKOVÁ, Zuzana - BELKOVICSOVÁ, Daša. Vplyv kohéznej politiky Európskej únie na konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 230 s. [13,918 AH]. ISBN 978-80-225-3100-9.

BALÁŽI, Peter. Programové rozpočtovanie ako jedno z prínosov reformy verejných financií. In Veřejná správa 2010 : sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí : Seč u Chrudimi, 20.-21.9.2010. - Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, 2010. ISBN 978-8097359-334-8, s. 6-17.

SOKIRA, Jozef - BALÁŽI, Peter. K vymedzeniu pojmu verejné financie. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV : Prognostický ústav SAV, 2006. ISSN 0013-3035, 2006, roč. 54, č. 9, s. 931-946.

BALÁŽI, Peter. Štátny dlh so zameraním na zahraničnú zadlženosť SR (analýza rokov 2000-2002). In Národohospodářský obzor. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU. ISSN 1213-2446, 2003, č. 3, s. 3-10.

Oblasti výskumu

 • Verejné rozpočty,
 • Dejiny financií,
 • Národné účty,
 • Rozpočty nižších vládnych úrovní

 

Riešené projekty

 • Verejné financie v procese integrácie ekonomiky Slovenskej republiky do Európskej únie, ved. Ing. Michal Borodovčák, CSc., projekt VEGA 136, č. 1/2547/05, 2005 - 2007
 • Vplyv kohéznej politiky Európskej únie na konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky, ved. Doc.Ing. Erika Neubaerová, PhD., projekt VEGA č. 1/0426/08, doba riešenia 2008 - 2010
 • Marketing miest a obcí., ved. Ing. Mária Hasprová, PhD. KEGA 201-039EU-4/2010.
 • Rozpočtová teória, politika a prax, ved. Doc. Ing. Kornélia Beličková, PhD. KEGA 481.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?