Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

ALEXY, Martin, Ing., PhD
ALEXY, Martin, Ing., PhD
Oddelenie podnikateľských financií
Katedra financií
vedúci oddelenia, zástupca vedúceho katedry pre rozvoj vedy
odborný asistent
3B.34
+421 2 6729 1344
...

utorok 15,00 - 16,30

 

 

Vyučované predmety

 • Analýza a prognóza vo financiách
 • Základy finančnej ekonometrie
 • Riziko a neistota vo financiách
 • APFIN emails

Alexy M. - Káčer M. - Ochotnický P. 2014. Visegrad Four Countries and Their Sovereign Credit Rating. online na: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2584978

Alexy M. - Káčer M. 2014. Sovereign Credit Rating in Ordered Response Model Framework – Case of Visegrad Four Countries. online na: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2584981

Alexy M. - Káčer M. 2014. Measuring Creative Capacity of Visegrad Four Countries’ Economies online na: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2592323

Ochotnický a kol. (2012): Analýza a prognóza vo financiách, 1. vyd. - Bratislava: Iura Edition, 2012. http://www.wolterskluwer.sk/sk/analyza-a-prognoza-vo-financiach.p138.html

Ochotnický P., Alexy M. (2012): Economic dimension of creativity: measuring creativity for the modelling of economic growth. In Region direct: the international scientific journal, Banská Bystrica, 2012. SSN 1337-8473. - Roč. 5, č. 2 (2012), s. 90-110. online na: http://www.ersa.sk/images/stories/region_direct/RD2012_2/rd_12_05_Ochoticky.pdf

Alexy M. (2011): Regulácia činností ratingových agentúr. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo v teórii a praxi, Bratislava: SÚVAHA, 2011. ISSN 1335-2024. - Roč. 19, č. 7-8 (2011), s. 198-203.

Alexy M. (2011): Rating a pravdepodobnosť zlyhania. . In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo v teórii a praxi, Bratislava: SÚVAHA, 2011. ISSN 1335-2024. - Roč. 19, č. 11 (2011), s. 334-339.


APFIN emails 

https://docs.google.com/forms/d/1ZnpNtN_ZOMssI0erFe-j_HPKqMR7zFWSztbttz5_JAk/viewform

Oblasti výskumu

 • Metodológia ratingového hodnotenia
 • Suverénny rating a väzba na makroekonomické ukazovatele krajiny
 • Index kreativity

Riešené projekty

 • Operačný program veda a výskum, projekt ITMS 26240120032
  2009 - 2013
  Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí 
  Vedúci projektu: Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.
 • APVV-0101-10
  2011 - 2014
  Kreatívna ekonomika - národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly (KRENAR).
  Vedúci projektu: prof. Ing. Buček Milan, DrSc.
 • VEGA 1/0375/12
  2012 – 2013 
  Fiškálne stabilizátory a ich cyklické efekty v ekonomike SR a v jej regiónoch
  Vedúci projektu: mimoriadny prof. Ing. Pavol Ochotnický, CSc.
 • VEGA: 1/0845/11
  2011 - 2013
  Názov projektu: Predikčné modely finančných kríz.
  Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.

Jazyky

 • nemecký jazyk

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?