Načítavam stránku...

Katedra pedagogiky NHF EU v Bratislave v spolupráci s Katedrou didaktiky ekonomických předmětů FFÚ VŠE v Prahe a Vysokou školou obchodní Praha, o. p. s., zorganizovala medzinárodnú vedeckú konferenciu „Schola nova, quo vadis?“ pri príležitosti 55. výročia založenia Katedry pedagogiky NHF EU v Bratislave a 25. výročia založenia Fakulty financí a účetnictví VŠE v Prahe.

 

 Súčasťou konferencie bol workshop určený učiteľom ekonomických predmetov na stredných a vysokých školách s názvom „Využitie aktivizujúcich metód a interaktívnej tabule vo výučbe ekonomických predmetov“.

Konferencia sa konala 7. novembra 2016 na pôde VŠE v Prahe. Príspevky boli venované nielen histórii katedier a ich vzájomnej spolupráci, ale aj množstvu inovatívnych a moderných organizačných foriem vyučovania, vyučovacích metód či koncepcií – predovšetkým projektovému vyučovaniu, na ktoré sa Katedra pedagogiky NHF EU v Bratislave zameriava v rámci aktuálne riešeného vedeckovýskumného projektu. Časť príspevkov sa venovala aj organizačnej práci učiteľa v podmienkach stredného a vysokého školstva s dôrazom na konkrétny vzdelávací obsah ekonomických predmetov. Hovorilo sa tiež o zvládnutí trémy ako o predpoklade na úspešné prezentovanie výstupov projektu.

konferencia kpg

Priebeh konferencie bol medializovaný prostredníctvom dvoch živých vstupov v Českom rozhlase Plus. V rámci nich sa uskutočnil rozhovor s Ing. Alenou Královou, Ph.D., vedúcou Katedry didaktiky ekonomických předmětů FFÚ VŠE v Prahe, a s doc. Ing. Pavlom Krpálkom, CSc., prorektorom pre vedeckovýskumnú činnosť, rozvoj a inovácie VŠO v Prahe, o.p.s.

V rámci workshopu boli predstavené rôzne funkcionality interaktívnej tabule, ktoré môžu nielen spestriť, ale aj zefektívniť výučbu ekonomických predmetov, ďalej prípadová štúdia ako metóda, ktorá umožňuje rozvíjať nielen nižšie poznávacie schopnosti, ale dokáže vo veľkej miere rozvíjať kreativitu žiakov a študentov, ako aj rôzne didaktické ekonomické hry a metodické nástroje pre učiteľov odborných ekonomických predmetov.

Pre vstup do fotogalérie kliknite na tento odkaz.
Záznam z ranného živého vysielania v Českom rozhlase nájdete tu.
Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie je publikovaný na tejto adrese.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?