Načítavam stránku...

Členmi vedeckej rady sú významní odborníci z tých oblastí, v ktorých fakulta uskutočňuje vzdelávaciu a výskumnú činnosť. Členov vedeckej rady fakulty vymenúva a odvoláva dekan so súhlasom akademického senátu fakulty. Časť vedeckej rady tvoria osoby, ktoré nie sú členmi akademickej obce univerzity, sú však významnými odborníkmi, resp. učiteľmi iných vysokých škôl (univerzít).

 

Členovia Vedeckej rady  Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave (2019 - 2023)

Interní členovia:

 

prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD. – Katedra ekonomickej teórie, NHF EU v Bratislave,

prof. Ing. Eva Horvátová, CSc. – Katedra bankovníctva a medzinárodných financií, NHF EU v Bratislave,

prof. Ing. Božena Chovancová, PhD. – Katedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU v Bratislave,

Mgr. Ing. Kristína Jančovičová – Bognárová, PhD. – prodekanka pre rozvoj a sociálne veci študentov, Katedra financií,  NHF EU v Bratislave,

doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD. – Katedra bankovníctva a medzinárodných financií, NHF EU v Bratislave,

Ing. Jana Kušnírová, PhD. – prodekanka pre vzdelávaciu činnosť, Katedra financií, NHF EU v Bratislave,

doc. Ing. Martin Lábaj, PhD. – Katedra hospodárskej politiky,  NHF EU v Bratislave,

prof. Ing. Ján Lisý, PhD. – Katedra ekonomickej teórie,  NHF EU v Bratislave,

prof. Ing. Anna Majtánová, PhD. – Katedra poisťovníctva, NHF EU v Bratislave,

Ing. Karol Morvay, PhD. –  Katedra hospodárskej politiky, NHF EU v Bratislave,

prof. Ing. Eva Muchová, PhD. –  Katedra ekonomickej teórie, NHF EU v Bratislave,

Ing. Jaromír Novák, PhD. – Katedra pedagogiky,  NHF EU v Bratislave,

Ing. Marcel Novák, PhD. – prodekan pre vedu a doktorandské štúdium,  Katedra ekonomickej teórie,  NHF EU v Bratislave,

prof. Ing. Pavol Ochotnický, CSc. – Katedra financií,  NHF EU v Bratislave,

Ing. Tomáš Ondruška, PhD. – prodekan pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou,  Katedra poisťovníctva NHF EU v Bratislave,

prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD. – dekanka, Katedra poisťovníctva, NHF EU v Bratislave,

doc. Ing. Jana Péliová, PhD. – prorektorka pre manažovanie akademických projektov, Katedra financií NHF EU v Bratislave,

Ing. Eva Pongrácz, PhD. – Katedra  sociálneho rozvoja a práce,  NHF EU v Bratislave,

prof. Ing. Eva Rievajová, PhD. – Katedra sociálneho rozvoja a práce, NHF EU v Bratislave,

doc. Ing. Štefan Rehák, PhD. – Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja, NHF EU v Bratislave,

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. – prorektor pre rozvoj univerzity, Katedra financií,  NHF EU v Bratislave,

prof. Ing. Anna Schultzová, PhD. – Katedra financií,  NHF EU v Bratislave,

prof. Ing. Rudolf Šlosár, PhD. – Katedra pedagogiky,  NHF EU v Bratislave,

prof. Ing. Elena Žárska, CSc. – Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja,  NHF EU v Bratislave,

 

Externí členovia:

 

Ing. Vladimír Bakeš – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group,

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. – prorektor pre študijnú a pedagogickú činnosť, Vysoká škola ekonomická v Prahe

Ing. Vladimír Dvořáček – výkonný riaditeľ, člen Bankovej rady NBS, Národná banka Slovenska,

prof. RNDr. Oto Hudec, CSc. – Katedra regionálnych vied a manažmentu, Ekonomická fakulta,  Technická univerzita v Košiciach,

prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc. – dekan Národohospodárskej fakulty, Vysoká škola ekonomická v Prahe,

doc. Ing. Jozef Makúch, PhD., hosťujúci profesor – guvernér NBS, Národná banka Slovenska,

Mgr. Ľudovít Ódor – viceguvernér NBS, Národná banka Slovenska,

prof. Ing. Marta Orviská, PhD. – Katedra financií a účtovníctva, Ekonomická fakulta,  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,

prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA. – riaditeľ Ekonomického  ústavu  SAV,

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. – prodekan pre vzdelávanie, Národohospodárska fakulta, Vysoká škola ekonomická v Prahe,                          

doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D. – Katedra národohospodárska, Ekonomická fakulta, VŠB - Technická univerzita,  Ostrava

Rokovací poriadok Vedeckej rady NHF EU v Bratislave 

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?