Členmi vedeckej rady sú významní odborníci z tých oblastí, v ktorých fakulta uskutočňuje vzdelávaciu a výskumnú činnosť. Členov vedeckej rady fakulty vymenúva a odvoláva dekan so súhlasom akademického senátu fakulty. Časť vedeckej rady tvoria osoby, ktoré nie sú členmi akademickej obce univerzity, sú však významnými odborníkmi, resp. učiteľmi iných vysokých škôl (univerzít).

 

Členovia Vedeckej rady NHF EU v Bratislave 2023 - 2027

 

Interní členovia (v abecednom poradí):

doc. Ing. Peter Árendáš, PhD. – docent na Katedre bankovníctva a medzinárodných financií NHF, osoba zodpovedná za študijný program Finančné trhy a investovanie 2. stupeň;

doc. Ing. Zuzana Brokešová, PhD. – docentka na Katedre poisťovníctva NHF, členka Programovej rady pre habilitačné konanie a inauguračné konanie v odbore Financie, bankovníctvo a investovanie; osoba zodpovedná za študijný program Manažment verejných politík 1. a 2. stupeň;

prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD. – profesorka na Katedre ekonómie NHF, vedúca katedry, osoba zodpovedná za študijný program Aplikovaná ekonómia 1. a 2. stupeň; osoba zodpovedná za študijný program Ekonómia 3. stupeň;

doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD. – docentka na Katedre bankovníctva a medzinárodných financií NHF, vedúca katedry, členka Programovej rady pre habilitačné konanie a inauguračné konanie v odbore Financie, bankovníctvo a investovanie; osoba zodpovedná za študijný program Finančné trhy a investovanie 2. stupeň;

doc. Ing. Jana Kušnírová, PhD. – prodekanka pre vzdelávaciu činnosť, docentka na Katedre financií NHF;  

prof. Ing. Martin Lábaj, PhD. – profesor na Katedre hospodárskej politiky NHF, vedúci katedry, člen Programovej rady pre habilitačné konanie a inauguračné konanie v odbore Národné hospodárstvo; osoba nesúca hlavnú zodpovednosť za študijný program Aplikovaná ekonómia 2. stupeň a za študijný program Ekonómia 3. stupeň;

doc. Ing. Karol Morvay, PhD. –  docent na Katedre hospodárskej politiky  NHF, osoba zodpovedná za študijný program Manažment verejných politík 1. a 2. stupeň, študijný program Ekonómia a právo 1. stupeň; študijný program Právo a ekonómia 2. stupeň;

prof. Ing. Eva Muchová, PhD. – profesorka na Katedre ekonómie NHF, členka Programovej rady pre habilitačné konanie a inauguračné konanie v odbore Národné hospodárstvo; osoba nesúca hlavnú zodpovednosť za študijný program Ekonómia a právo 1. stupeň, osoba zodpovedná za študijný program Manažment verejných politík 1. a 2. stupeň, študijný program Právo a ekonómia 2. stupeň;

doc. Ing. Eduard Nežinský, PhD. – docent na Katedre hospodárskej politiky NHF, člen Programovej rady pre habilitačné konanie a inauguračné konanie v odbore Národné hospodárstvo; osoba zodpovedná za študijný program Aplikovaná ekonómia 1. a 2. stupeň, študijný program Ekonómia 3. stupeň;

Ing. Marcel Novák, PhD. – prodekan pre vedu a doktorandské štúdium,  Katedra ekonómie NHF, osoba nesúca hlavnú zodpovednosť za študijný program Aplikovaná ekonómia 1. stupeň, osoba zodpovedná za študijný program Aplikovaná ekonómia 2. stupeň, študijný program Ekonómia 3. stupeň, študijný program Ekonómia a právo 1. stupeň; študijný program Právo a ekonómia 2. stupeň;

prof. Ing. Pavol Ochotnický, CSc. – profesor na Katedre financií NHF, vedúci katedry, člen Programovej rady pre habilitačné konanie a inauguračné konanie v odbore Financie, bankovníctvo a investovanie; osoba nesúca hlavnú zodpovednosť za študijný program Financie 3. stupeň, osoba zodpovedná za študijný program Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo 1. stupeň, študijný program Financie a dane 2. stupeň;

doc. Ing. Tomáš Ondruška, PhD. – prodekan pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou,  docent na Katedre poisťovníctva NHF;

prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD. – dekanka, profesorka na Katedre poisťovníctva NHF, vedúca katedry, členka Programovej rady pre habilitačné konanie a inauguračné konanie v odbore Národné hospodárstvo; osoba nesúca hlavnú zodpovednosť za študijný program Finančné trhy a investovanie 2. stupeň;

doc. Ing. Jana Péliová, PhD. – prorektorka pre manažovanie akademických projektov, docentka na Katedre financií NHF, osoba zodpovedná za študijný program Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo 1. stupeň, študijný program Financie a dane 2. stupeň, študijný program Financie 3. stupeň;

doc. Ing. Eva Pongrácz, PhD. – docentka na Katedre sociálneho rozvoja a práce NHF, vedúca katedry;

doc. Ing. Štefan Rehák, PhD. – docent na Katedre verejnej správy a regionálneho rozvoja NHF, člen Programovej rady pre habilitačné konanie a inauguračné konanie v odbore Národné hospodárstvo, osoba zodpovedná za študijný program Aplikovaná ekonómia 1. a 2. stupeň, študijný program Ekonómia 3. stupeň;

doc. Ing. Maroš Servátka, PhD. – docent na Katedre financií NHF, člen Programovej rady pre habilitačné konanie a inauguračné konanie v odbore Financie, bankovníctvo a investovanie, osoba zodpovedná za študijný program Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo 1. stupeň, študijný program Financie a dane 2. stupeň, Financie 3. stupeň;

doc. Mgr. Miroslav Šipikal, PhD. – docent na Katedre verejnej správy a regionálneho rozvoja NHF, vedúci katedry, osoba nesúca hlavnú zodpovednosť za študijný program Manažment verejných politík 1. stupeň, osoba zodpovedná za študijný program Manažment verejných politík 2. stupeň;

doc. Ing. Silvia Šipikalová, PhD. – docentka na Katedre sociálneho rozvoja a práce, NHF;

 

Externí členovia (v abecednom poradí):

Ing. Vladimír Bakeš, PhD. – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group;

Ing. Vladimír Dvořáček – výkonný riaditeľ úseku dohľadu a finančnej stability, člen Bankovej rady NBS, Národná banka Slovenska;

JUDr. Ing. Miriam Galandová – prezidentka Slovenskej komory daňových poradcov;

prof. RNDr. Oto Hudec, CSc. – profesor na Katedre regionálnych vied a manažmentu, Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach;

doc. Ing. Helena Chytilová, Ph.D., M.A. – prodekanka pre zahraničné vzťahy, Národohospodářská fakulta, Vysoká škola ekonomická v Prahe;

doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D. – docent na Katedre národohospodářské, Ekonomická fakulta, Technická univerzita Ostrava.

Mgr. Miroslav Štefánik, PhD. – riaditeľ Ekonomického ústavu SAV, v. v. i.

 

Rokovací poriadok Vedeckej rady NHF EU v Bratislave