Milí študenti,

Študentský parlament NHF v spolupráci s prodekanom pre vedu a doktorandské štúdium na NHF vyhlasuje ďalší ročník fakultnej súťaže o najlepšiu prácu Študentskej vedeckej a odbornej činnosti NHF EU v Bratislave konanej pod záštitou dekanky NHF EU v Bratislave.

Zapojenie sa do ŠVOČ prináša študentom možnosť rozvinúť vedeckú aktivitu a získať bližší pohľad na skúmanú problematiku. Účastníci získajú okrem cennej skúsenosti aj doplnkové body k žiadosti o ubytovanie a pri výberových konaniach na zahraničné študijné pobyty v rámci programu Erasmus +. Najlepšie práce budú odmenené aj finančnou odmenou a nominované na ďalšie súťaže!

Aktívna účasť študenta na ŠVOČ bude v prípade pozitívnych hodnotení vedúceho ako aj oponenta študentskej práce odmenená 3 kreditmi v tom akademickom roku, v ktorom študent splní podmienky.

Prihlásiť sa je možné do 17. novembra 2023.

Odovzdávanie prác do 15.marca 2024.

Bližšie informácie a prihlasovací formulár na stránke https://www.spnhf.sk/svoc 

Témy na ktoré je sa možné prihlásiť:

Témy  ŠVOČ  - akademický rok 2023/2024
por.č. školiteľ katedra jazyk téma ŠVOČ
1 Ing. Barbora Biesiková KPOI SJ Súčasné trendy digitalizácie na finančnom trhu
2 Ing. Barbora Biesiková KPOI SJ Aktuálne výzvy v investičnej činnosti zaisťovní a poisťovní
3 Ing. Barbora Biesiková KPOI SJ Alternatívne formy prenosu rizika v kontexte rastúceho počtu katastrof a zmeny klímy
4 Ing. Matej Boór, PhD. KF AJ Ako vzdelávame najmenšie ekonómky a ekonómov – princípy ekonomickej vedy ukryté v slovenských ľudových rozprávkach 
5 Ing. Matej Boór, PhD. KF SJ/AJ Fungovanie ekonomických systémov vo fiktívnych svetoch – prečo by mali spisovatelia a scenáristi poznať základy ekonomickej vedy (na výber napr. John Wick, Hra o tróny, Harry Potter, Hviezdne vojny, atď...). / How economic systems work in fictional worlds - why writers and directors should know the basics of economics (e.g. John Wick, Game of Thrones, Harry Potter, Star Wars, etc...) 
6 Ing. Andrej Cupák, PhD. KBaMF AJ Analysis of the impact of the Covid-19 pandemic on household well-being in Slovakia
7 Ing. Miriam Dubovská KSRaP SJ Práca z domu a jej vplyv na kvalitu života
8 Ing. Katarína Halandová KPOI SJ Vplyv pandémie COVID-19 a vojny na Ukrajine na finančný blahobyt v kontexte ekonomických faktorov na Slovensku
9 Mgr. Dávid Horváth, LL.M. KBaMF SJ Výzvy DeFi pre komerčné bankovníctvo
10 Ing. Lucia Johanesová KVSaRR SJ Účasť vo voľbách ako lokalizačný faktor mimovládnych neziskových organizácii na Slovensku
11 Ing. Anna Kalafutová KVSaRR SJ Udržateľnosť živnostníkov podľa klasifikácie ekonomickej činnosti na Slovensku
12 Ing. Richard Kališ, PhD. KHP SJ/AJ Korekcia nie-náhodného výberu vzorky v modeloch vstupu na trh / Correction of non-randomly selected sample in entry models. 
13 Ing. Patrícia Krupová KPOI SJ/AJ Faktory ovplyvňujúce spotrebu a úspory adolescentov| Factors affecting consumption and saving patterns of adolescents
14 Ing. Andrea Lelovics KSRaP AJ Cross-sectoral cooperation for social policy innovation
15 Ing. Róbert Meszáros, MBA KET SJ Digitalizácia podnikových procesov. Implementácia AI a VR do firemných procesov. Hrozba alebo príležitosť?
16 Ing. Hussein Mkiyes, B.A. KET AJ How the fiscal council rules influence the fiscal stability
17 Ing. Hussein Mkiyes, B.A. KET AJ The role of fiscal councils’ functionality in achieving economic Stability
18 Ing. Hussein Mkiyes, B.A. KET AJ The role of Fiscal Councils in achieving Fiscal Discipline
19 Ing. Hussein Mkiyes, B.A. KET AJ Blockchain-based contractual ecosystem and innovation system functionality
20 Ing. Hussein Mkiyes, B.A. KET AJ Identification of Digital Gap across Indonesian Provinces: Analysis of Key Factors
21 Ing. Hussein Mkiyes, B.A. KET AJ A comparative analytical study of the digitalisation gap in the Balkan countries
22 Ing. Hussein Mkiyes, B.A. KET AJ Efficient frontiers and fiscal stability: An ex-ante and ex-post application to the Irish public finances
23 Ing. Hussein Mkiyes, B.A. KET AJ Reforming the FDI's law for achieving sustainable innovative development at the regional level
24 Ing. Hussein Mkiyes, B.A. KET AJ Identification of Digital Divide in Montenegro ”Analysis macroeconomic indicators”
25 Peter Moravec, MSc. KF AJ The Influence of Algorithmic Trading on Intraday Price Patterns and Liquidity Dynamics: A Study of High-Frequency Traders' Strategies and Their Effects on Financial Markets
26 Peter Moravec, MSc. KF AJ The Role of Algorithmic Trading in Cryptocurrency Markets: An Empirical Study of Trading Bots' Influence on Price Volatility and Efficiency in Cryptocurrencies
27 Ing. Marcel Novák, PhD. KET AJ Unleashing Academic Potential: Analyzing R&D Expemditure Efficiency in Economics Faculties and the Pivotal Role of Specialized Research Institutions
28 Ing. Tomáš Oleš KHP AJ Robots and Jobs: Meta Analysis
29 Ing. Tomáš Oleš KHP AJ Creative Industry and AI: Analysis of Routiness in Creative Industry (note: web scraping and programming skill are required)
30 Ing. Natália Pozsonyiová KSRaP SJ/AJ Európsky kontext sociálnej pomoci pre najohrozenejšie skupiny obyvateľstva /The European context of social assistance for the most vulnerable population groups 
31 Mgr. Gabriel Procházka KHP AJ The Impact of Automation on Income Inequality: A Comparative Analysis
32 Najib Rahman Rahmat, M.A. KET AJ Navigating the Path to Integration: An Examination of Challenges Faced by Ukrainian Migrants in Slovak Society
33 Najib Rahman Rahmat, M.A. KET AJ Migrants in Slovakia: Risk and Opportunities
34 Ing. Michal Rimeš KF SJ Alternatívne prístupy v environmentálnom zdaňovaní v podmienkach Európskej únie
35 Ing. Eva Sirakovová, PhD.  KET SJ/AJ Ekonomické dôsledky prokrastinácie študentov: Čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra/Economic Consequences of Student Procrastination: Don't put off until tomorrow what you can do today
36 Mgr. Jana Skýpalová KF SJ Obehové hospodárstvo ako nastupujúci model fungovania hospodárstva v rámci Európskej únie
37 Ing. Mgr. Branislav Slobodník, LL.M. KPOI SJ Digitálna transformácia vo finančnom sektore: Dokážu aplikácie zlepšiť spravovanie financií?
38 Ing. Tomáš Ševček KHP AJ Time Series Forecasting - A Frequency Domain Approach 
39 Ing. Tomáš Ševček KHP AJ Your Own Topic After Mutual Agreement
40 Peter Tóth, MA., PhD. KHP AJ Life satisfaction from the value of your car. Analysis of Slovak household-level survey data.
41 Peter Tóth, MA., PhD. KHP AJ Life satisfaction from income, consumption and wealth. A quantitative survey of the literature (meta-analysis).
42 Peter Tóth, MA., PhD. KHP AJ The pass-through of changes in value added tax rates to prices. A quantitative survey of the literature (meta-analysis).
43 Ing. Marko Dávid Vateha KBaMF SJ/AJ Špeciálny bankový odvod ako následok "nadmerných" ziskov bánk CEE regióne v post-Covid rokoch: Empirická analýza/Special bank levy as a consequence of "excessive" profits of banks in the CEE region in the post-Covid years: an empirical analysis
44 Ing. Mária Vojtasová KF SJ Modelovanie zlyhania slovenských firiem pomocou vysvetliteľnej umelej inteligencie
45 Ing. Tomáš Mazán KF SJ Nové  výzvy a trendy v korporátnom zdaňovaní v krajinách Európskej únie
46 Ing. Michal Rimeš KF SJ Vplyv na makroekonomické ukazovatele prostredníctvom zmeny trendu kladenia dôrazu z priamych daní na nepriame dane