Milí študenti,

Študentský parlament NHF v spolupráci s prodekanom pre vedu a doktorandské štúdium na NHF vyhlasuje ďalší ročník fakultnej súťaže o najlepšiu prácu Študentskej vedeckej a odbornej činnosti NHF EU v Bratislave konanej pod záštitou dekanky NHF EU v Bratislave.

Zapojenie sa do ŠVOČ prináša študentom možnosť rozvinúť vedeckú aktivitu a získať bližší pohľad na skúmanú problematiku. Účastníci získajú okrem cennej skúsenosti aj doplnkové body k žiadosti o ubytovanie a pri výberových konaniach na zahraničné študijné pobyty v rámci programu Erasmus +. Najlepšie práce budú odmenené aj finančnou odmenou a nominované na ďalšie súťaže!

Aktívna účasť študenta na ŠVOČ bude v prípade pozitívnych hodnotení vedúceho ako aj oponenta študentskej práce odmenená 3 kreditmi v tom akademickom roku, v ktorom študent splní podmienky.

Prihlásiť sa je možné do 30. novembra 2022.

Odovzdávanie prác do 10. marca 2023.

Bližšie informácie a prihlasovací formulár na stránke https://www.spnhf.sk/svoc 

Témy na ktoré je sa možné prihlásiť:

Vedúci práce katedra jazyk téma
Ing. Hana Poláčková, PhD. KSRaP SJ Vplyv psa na sociálny rozvoj človeka
Ing. Michal Rimeš KF SJ Alternatívne prístupy v environmentálnom zdaňovaní v podmienkach Európskej únie
Ing. Mária Vojtasová KF SJ Presnosť predikcie zlyhania slovenských firiem pri aplikácii modelov umelej inteligencie
Ing. Tomáš Ševček KHP AJ Novel Macromodelling Approaches
Ing. Tomáš Ševček KHP AJ Forecasting Turning Points of Business Cycles
  KHP AJ The Role of Economic Sentiments in Business Cycles
Ing. Tomáš Ševček KHP AJ Game Theory of a Tennis Match
Ing. Tomáš Oleš KHP SJ/AJ Beta a sigma konvergencia v medzi Európskymi krajinami / Beta and Sigma Convergence among European Countries
Ing. Tomáš Oleš KHP SJ/AJ Okunov zákon v priebehu ekonomického cyklu v Eurozóne/Behaviour of  the Okun’s Law during the Business Cycle Perturbations in the Euro Area
Ing. Tomáš Oleš KHP SJ/AJ Dohodnutá vlastná téma (makroekonómia)/Agreed upon own paper (macroeconomics)
Najib Rahmat Rahmat KET AJ The Migration Policies of Slovakia- Challenges in the Implementation
Najib Rahmat Rahmat KET AJ Adaptation of European Migration Policies by Slovakia- A Curse or Opportunity
Najib Rahmat Rahmat KET AJ Ukrainian Migrants in Bratislava- A Challenge or Opportunity? 
Ing. Hussein Mkiyes KET AJ The role of fiscal councils in achieving fiscal discipline
Ing. Hussein Mkiyes KET AJ A comparative analysis of the structure of the fiscal councils in V4 and its relevance fiscal policy
Ing. Daniel Krcho KF SJ Vplyv správania ekonomických subjektov na fungovanie akciového trhu
Ing. Eva Sirakovová, PhD. KET SJ Implikácie behaviorálnej ekonómie v ekonomických rozhodnutiach spotrebiteľov – sme racionálne iracionálni?
Ing. Ivan Francisti KET SJ/AJ V pozadí behaviorálnej ekonómie – Využitie behaviorálnych postrčení v reálnom živote/Beyond economics– Using nudging in real lif
Ing. Anna Kalafutová KVSaRR SJ Vplyv ekonomického cyklu na výšku daní a poplatkov v samospráve
Ing. Lucia Johanesová KVSaRR SJ Hodnotenie spolupráce územných samospráv a mimovládnych organizácii pri riešení migračnej krízy spôsobenej vojnou na Ukrajine
Ing. Natália Pozsonyiová KSRaP AJ/SJ Active labour market measures for disadvantaged job seekers in Slovakia" (Aktívne opatrenia trhu práce pre znevýhodnených uchádzačov na Slovensku).
Mgr. Dávid Horváth KBaMF SJ Preferenčné akcie ako inštrument vlastných zdrojov systematicky významnej banky  
Ing. Mgr. Slobodník Branislav KPOI SJ Efekt inflácie na poistný trh v krízovom období
Ing. Mgr. Slobodník Branislav KPOI SJ Kvalita služieb poskytovaná finančnými sprostredkovatelmi na poistnom trhu
Ing. Erik Gogola KPOI SJ Vplyv digitalizácie a moderných technológií na distribučné kanály v poisťovníctve
Mgr. Lucia Kováčová PÚ SAV AJ/SJ Economic impact of the COVID-19 pandemic on vulnerable groups in Slovakia/ Ekonomický dopad pandémie COVID-19 na zraniteľné skupiny na Slovensku
Ing. František Strunga KSRaP SJ Nové výzvy v sociálnom zabezpečení, v kontexte očakávaných zmien na trhu práce
Ester Szakadátová KF AJ Can education mitigate behavioural biases in decision-making? An experimental study of decision-making among economics students.
Mgr. Jana Skypalová KF SJ Obehové hospodárstvo ako nastupujúci model fungovania hospodárstva v rámci Európskej únie
Ing. Juraj Dedinský KBaMF SJ Rast zadlženosti domácností na Slovensku
Ing. Matej Boór, PhD. KF SJ Ako vzdelávame najmenšie ekonómky a ekonómov – princípy ekonomickej vedy ukryté v slovenských ľudových rozprávkach 
Ing. Matej Boór, PhD. KF SJ/AJ Fungovanie ekonomických systémov vo fiktívnych svetoch – prečo by mali spisovatelia a scenáristi poznať základy ekonomickej vedy (na výber napr. John Wick, Hra o tróny, Harry Potter, Hviezdne vojny, atď...).
How economic systems work in fictional worlds - why writers and directors should know the basics of economics (e.g. John Wick, Game of Thrones, Harry Potter, Star Wars, etc...) 
Ing. Matej Boór, PhD. KF SJ/AJ Ekonómia dávania darčekov – na akých ekonomických princípoch je postavená výmena darčekov?
The economics of gifts - on what economic principles is the gift exchange based? 
doc. Ing. Martin Lábaj, PhD. KHP AJ/SJ Hrozby a príležitosti využívania umelej inteligencie pohľadom ekonóma                            
Ing. Tomáš Ševček KHP AJ Novel Macromodelling Approaches
Ing. Tomáš Ševček KHP AJ Forecasting Turning Points of Business Cycles
Ing. Tomáš Ševček KHP AJ The Role of Economic Sentiments in Business Cycles
Ing. Tomáš Ševček                 KHP        AJ Game Theory of a Tennis Match
Ing. Tomáš Oleš KHP AJ/SJ Beta a sigma konvergencia v medzi Európskymi krajinami / Beta and Sigma Convergence among European Countries
Ing. Tomáš Oleš KHP AJ/SJ Okunov zákon v priebehu ekonomického cyklu v Eurozóne/Behaviour of  the Okun’s Law during the Business Cycle Perturbations in the Euro Area                                                                                                     
Ing. Tomáš Oleš KHP AJ/SJ Dohodnutá vlastná téma (makroekonómia)/Agreed upon own paper (macroeconomics)
Ing. Peter Tóth KHP AJ Estimating The Gender Wage Gap in Slovakia and Selected European Countries Using the Structure of Earnings Survey (in Stata)
Ing. Jarmila Vidová KHP SJ Cirkulárna ekonomika ako nový model podnikteľských príležitostí
Ing. Jarmila Vidová, PhD. KHP SJ Módny priemysel a jeho ekomický a ekologický zmysel
Ing. Richard Kališ, PhD. KHP AJ/SJ Práca alebo škola? Vnímaná kvalita vyučovania na EUBA / Working or schooling? Perceived quality of education in EUBA