Milí študenti,

Študentský parlament NHF v spolupráci s prodekanom pre vedu a doktorandské štúdium na NHF vyhlasuje ďalší ročník fakultnej súťaže o najlepšiu prácu Študentskej vedeckej a odbornej činnosti NHF EU v Bratislave konanej pod záštitou dekanky NHF EU v Bratislave.

Zapojenie sa do ŠVOČ prináša študentom možnosť rozvinúť vedeckú aktivitu a získať bližší pohľad na skúmanú problematiku. Účastníci získajú okrem cennej skúsenosti aj doplnkové body k žiadosti o ubytovanie a pri výberových konaniach na zahraničné študijné pobyty v rámci programu Erasmus +. Najlepšie práce budú odmenené aj finančnou odmenou a nominované na ďalšie súťaže!

Novinka!!! Aktívna účasť študenta na ŠVOČ bude v prípade pozitívnych hodnotení vedúceho ako aj oponenta študentskej práce odmenená 3 kreditmi v tom akademickom roku, v ktorom študent splní podmienky.

Prihlásiť sa je možné do 31. októbra 2020.

Odovzdávanie prác do konca februára 2021

Bližšie informácie a prihlasovací formulár na stránke https://www.spnhf.sk/svoc 

V prípade záujmu o nižšie uvedenú tému, prosím kontaktujte parlament NHF : https://www.spnhf.sk/kontakt

Téma
Vývoj európskej politiky súdržnosti
Vplyv Covid-19 na zamestnanosť o vybranom regióne alebo v konkrétnom podniku
Úloha podhodnotenho výmenného kurzu v procese ekonomickej konvergencie
Minského moment: význam súkromného dlhu pri spúšťaní kríz
Ekonomické determinanty občianskych vojen vo svete
Analýza volatility úrokovo-rastového diferenciálu v krajinách EÚ
Vplyv "Kurzarbaitu" na dĺžku ekonomického zotavenia
Úsporné fiškálne opatrenia: všeliek alebo cesta do pekla?
Analýza vývoja ekonomickej sily EÚ vo svetovom hospodárstve
Hospodársko-spoločenská analýza Francúzska v období druhého cisárstva na základe románu Emile Zolu - Germinal
Nárast miery zadlžovania sa členských krajín EÚ z dôvodu odvrátenia ekonomického poklesu spôsobeného pandémiou COVID-19
Vlastné bývanie ako skryté bohatstvo vlastníkov nehnuteľností
Štruktúra finančného majetku európanov 50+
Teoretické prístupy k vymedzeniu pojmu racionalita
Náklady a prínosy mestských opatrení adaptácie na zmenu klímy
Do economics students make rational decisions? (An experimental study of behavioral biases)
Vplyv nespoľahlivej dodávky energií v krajínách 3 sveta na prílev priamych zahraničných investícií
Crowdfunding ako alternatívny nástroj financovania verejných statkov
Zamestnanosť cudzincov v priemysle na Slovensku
Ekonomicko-právne aspekty prieťahov v súdnych konaniach a ich dopad na kvalitu právneho štátu
Kvantifikácia priamych a nepriamych vplyvov regulácií na podnikateľské prostredie
Superindex digitalizácie
Quo vadis digitalizácia - vyrubovanie daní na samosprávnej úrovni?
Externality vyplývajúce z migrádie vysokokvalitikovaných pracovných síl v rámci EU
Kde končia zisky slovenských lekární?
Koncentrácia slovenského priemyslu
Analýza dopytu po farmaceutických produktoch
Mzdy a produktivita práce na Slovensku
Produktový mix ako nástroj na zvýšenie kvality a zníženie nákladov v endoprotetike
Špecifiká ekonomického rozvoja Islandu
Dynamický makroekonomický model EÚ
Determinanty rastu zadlženosti domácností na Slovensku
Detekcia fraudulentných transakcií pomocou techník strojového učenia
Vplyv lyžiarskych stredísk na ceny prenájmov
Ekonomická analýza euroskepticizmu
Ako vychovávame mladé ekonómky a ekonómov - Princípy ekonomickej vedy ukryté v slovenských ľudových rozprávkach