KEGA

Evidenčné číslo projektu na EU v Bratislave
Rok začiatku riešenia projektu
Tematická oblasť/číslo komisie KEGA
Registračné číslo projektu
Názov projektu
Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ zo spolupracujúceho pracoviska VVŠ
511
2012
1
002EU- 4/2012
Inovácia obsahu, foriem a metód ekonomického vzdelávania vo výchovno-vzdelávacích programoch stredných škôl
prof. Ing. Rudolf Šlosár, PhD.
505
2011
3
009EU- 4/2011
Inovácia obsahu vzdelávania vo verejnej správe a nadväzná tvorba modernej vysokoškolskej učebnice
prof. Ing. Elena Žárska, CSc.

 

VEGA

Evidenčné číslo projektu na EU v Bratislave
Katedra
Rok začiatku riešenia projektu
Číslo komisie VEGA
Registračné číslo projektu
Názov projektu
Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ z pracoviska VVŠ pri spoločných projektoch so SAV*
327
KHP
2012
13
1/0906/12
Technologická zmena, dobiehanie a ekoefektívnosť: rast a konvergencia v krajinách EÚ
Luptáčik Mikuláš, Univ.Prof. i.R. Dipl.-Ing. Dr.,
328
KSRaP
2012
13
1/0103/12
Trh práce vo väzbe na ekonomický rast v kontexte spoločensko-ekonomických zmien.
Rievajová Eva, prof. Ing., PhD.
329
KET
2012
13
1/0761/12
ALTERNATÍVNE PRÍSTUPY K MERANIU SOCIÁLNO- EKONOMICKÉHO ROZVOJA (v kontexte Stratégie 2020 a ponaučení z globálnej finančnej krízy)
Lisý Ján, prof. Ing., PhD.
330
KBaMF
2012
13
1/0648/12
Teoretické a praktické otázky ohodnocovania bánk a finančných inštitúcií v podmienkach Slovenska
Horvátová Eva, prof. Ing., CSc.
331
KHP
2012
13
1/0795/12
Rozšírený Leontiefov model so štruktúrnou dekompozíciou s aplikáciou na ekonomiku SR
Pobudová, rod. rumpelová Daniela, Ing., PhD.
332
KVSaRR
2012
13
1/1319/12
Optimálna samosprávna jednotka - kompetentný aktér a efektívny správca vecí verejných
Žárska Elena, prof. Ing., CSc.
333
KBaMF
2012
13
1/0613/12
Intenzita vzťahov medzi finančným sektorom a reálnou ekonomikou ako zdroj ekonomického rastu SR v postkrízovom období
Kotlebová Jana, doc. Ing., PhD.
334
KSRaP
2012
13
1/0086/12
Ekonomické a sociálne súvislosti zdravia obyvateľstva a ich vplyv na kvalitu života.
Pechová Michaela, Ing., PhD
335
KVSaRR
2012
13
1/0093/12
Efektívnosť regionálnej politiky EÚ v podmienkach Slovenskej republiky
Šipikal Miroslav, Mgr., PhD.
336
KFin
2012
13
1/0375/12
Fiškálne stabilizátory a ich cyklické efekty v ekonomike SR a v jej regiónoch.
Ochotnický Pavol, Doc., Ing., CSc., mim. prof.
337
KVSaRR
2012
13
1/1335/12
Lokálne a regionálne ekonomické vplyvy univerzít
Rehák Štefan,doc., Ing., PhD.
338
KET
2012
13
1/0379/12
Protirečenia tvorby ľudského kapitálu v novej ekonomike
Martincová Marta, doc.Ing., PhD.
339
KPoi
2012
13
1/0681/12
Ekonomické prostredie a dynamika zmien v sektore poisťovníctva
Majtánová Anna, prof.Ing., PhD.
298
KET
2011
13
1/0174/11
Determinanty formovania znalostnej ekonomiky v kontexte novej hospodárskej stratégie „Európa 2020“.
Gonda Vladimír, prof. Ing., PhD.
299
KHP
2011
13
1/0421/11
Formovanie hospodárskej politiky pre dlhodobý ekonomický rast
Fifeková Elena, Ing., PhD.
300
KFin
2011
13
1/0845/11
Predikčné modely finančných kríz
Sivák Rudolf, Dr.h.c., Prof., Ing., PhD
301
KSRaP
2011
13
1/0330/11
Sociálne nerovnosti a ich regionálny rozmer v Slovenskej republike
Ošková Silvia, Ing., PhD.
302
KFin
2011
13
1/0008/11
Efektívnosť využitia daňových príjmov a verejných výdavkov v nadväznosti na dlhodobú udržateľnosť verejných financií a nové netradičné možnosti rozpočtových príjmov
Schultzová Anna, prof. Ing., PhD.
303
KPoi
2011
13
1/1122/11
Perspektívy poistného trhu v Slovenskej republike v siločiarach civilizačných výziev
Pastoráková Erika, doc. Ing., PhD.
304
KFin
2011
13
1/0848/11
Environmentálna regulácia s využitím dane z energií
Čiernik Anton, Ing., PhD.
305
KET
2011
13
1/0570/11
Spotreba a kvalita života domácností SR vo väzbe na ich spotrebiteľské rozhodovania v európskom kontexte.
Holková Vieroslava, doc. Ing., CSc.
306
KBaMF
2011
13
1/0329/11
Kapitálový trh a jeho úloha pri podpore reálnej ekonomiky v rámci eurozóny.
Chovancová Božena, prof. Ing., PhD.

 

PROJEKTY MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV

Por. číslo
Evid. č. úlohy
Názov
Zodpov. riešiteľ
Doba riešenia
Fakulta
1.
2315026

Teoretické a praktické aspekty modelovania zahraničného zadlženia a ekonomickej nerovnováhy modeloch vonkajšej v DSGE

Ing. Mária Vojtková
2012
NHF
2.
2315027
Miesto, nástroje a úlohy finančného systému v snahe prekonať dlhovú krízu
Ing. Barbara Napolitano
2012
NHF