Načítavam stránku...

VEGA

P.č.

Č. proj.

Názov projektu

Vedúci projektu

Od

Do

1.

257

Regionálna politika Európskej únie a implikácia na regionálne disparity Slovenska.

Buček Milan

prof. Ing. DrSc.

2009

2011

2.

258

Nový rozmer hospodárskej a sociálnej politiky v znalostnej ekonomike.

Rievajová Eva

prof. Ing. PhD.

2009

2011

3.

259

Determinanty makroekonomického vývoja ekonomického rastu SR pred vstupom do eurozóny, tendencie a perspektívy makroekonomického vývoja po prijatí eura.

Lisý Ján

prof. Ing. PhD.

2009

2011

4.

260

Determinanty polarizácie bohatstva v globalizovanom svete (súčasnosť a budúcnosť).

Pauhofová, SAV/ Rozborilová Daria

doc. Ing. PhD.

2009

2011

5.

261

Perspektívy Slovenska v podmienkach globálnej nerovnováhy.

Kotlebová Jana

doc. Ing. PhD.

2009

2011

6.

262

Bohatstvo a chudoba v intenciách formovania novej ekonomiky - mikroekonomické a makroekonomické súvislosti.

Rozborilová Daria

doc. Ing. CSc.

2009

2011

7.

263

Súčasné trendy financovania verejného sektora s dôrazom na efektívnosť verejných výdavkov.

Zubaľová Alena

doc. Ing. PhD.

2009

2011

8.

265

Modelovanie opatrení proti neprijateľnému vyhýbaniu sa daniam s ohľadom na efektívnosť zdanenia a konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky s použitím metód operačnej analýzy.

Kubicová Jana

Ing. PhD. MBA

2010

2011

9.

266

Ekonomické dôsledky nahradenia USD ako rezervnej meny eurom.

Šturc Boris

Ing. CSc.

2010

2011

10.

267

Vplyv bankovníctva a finančných trhov na formovanie globálnej ekonomickej rovnováhy.

Tkáčová Dana

doc. Ing. PhD.

2010

2011

11.

268

Vzájomné súvislosti ľudského kapitálu a flexibility pracovnej sily v kontexte znalostnej ekonomiky.

Martincová Marta

doc. Ing. PhD.

2010

2011

12.

269

Makroekonomické aspekty globálnej finančnej krízy a svetovej hospodárskej recesie (s dôrazom na Slovensko a eurozónu).

Muchová Eva

doc. Ing. PhD.

2010

2011

13.

270

Vplyv verejných výdavkov na správanie sa ekonomických subjektov - experimentálna metóda.

Péliová Jana

Ing. PhD.

2010

2011

14.

271

Dopady a dôsledky finančnej krízy na sektor poisťovníctva.

Majtánová Anna

prof. Ing. PhD.

2010

2011

15.

272

Ekonomická a etická solidarita v globalizačnom a krízovom prostredí.

Alexy Július

Dr.hc. prof.Ing.CSc.

2010

2011

16.

273

Formovanie moderného sociálneho štátu pri utváraní podmienok udržateľného rozvoja na pozadí globalizácie a hospodárskej recesie.

Stanek Vojtech

prof. Ing. PhD.

2010

2011

17.

274

Inovatívne koncepty a prístupy v rozvoji územných samosprávnych celkov v podmienkach znalostnej ekonomiky.

Žárska Elena

prof. Ing. CSc.

2010

2011

18.

298

Determinanty formovania znalostnej ekonomiky v kontexte novej hospodárskej stratégie „Európa 2020“.

Gonda Vladimír, prof. Ing. PhD.

2011

2014

19.

299

Formovanie hospodárskej politiky pre dlhodobý ekonomický rast

Fifeková Elena, Ing. PhD.

2011

2013

20.

300

Predikčné modely finančných kríz

Sivák Rudolf, Dr.h.c., Prof., Ing., PhD.

2011

2013

21.

301

Sociálne nerovnosti a ich regionálny rozmer v Slovenskej republike

Ošková Silvia, Ing. PhD.

2011

2013

22.

302

Efektívnosť využitia daňových príjmov a verejných výdavkov v nadväznosti na dlhodobú udržateľnosť verejných financií a nové netradičné možnosti rozpočtových príjmov

Schultzová Anna, prof. Ing., PhD.

2011

2014

23.

303

Perspektívy poistného trhu v Slovenskej republike v siločiarach civilizačných výziev

Pastoráková Erika, doc. Ing., PhD.

2011

2013

24.

304

Environmentálna regulácia s využitím dane z energií

Čiernik Anton, Ing., PhD.

2011

2013

25.

305

Spotreba a kvalita života domácností SR vo väzbe na ich spotrebiteľské rozhodovania v európskom kontexte.

Holková Vieroslava, doc. Ing., CSc.

2011

2013

26.

306

Kapitálový trh a jeho úloha pri podpore reálnej ekonomiky v rámci eurozóny.

Chovancová Božena, prof. Ing., PhD.

2011

2013

 

KEGA

P.č.

Č. proj.

Názov projektu

Vedúci projektu

Od

Do

1.

493

Finančná gramotnosť na základných a stredných školách.

Orbánová Darina

Ing. PhD.

2010

2011

2.

494

Medzinárodná ekonómia - nový predmet študijného programu (vypracovanie vysokoškolskej učebnice).

Muchová Eva

doc. Ing. PhD.

2010

2011

3. 

485

Teória verejnej voľby ako integrálna súčasť nového študijného programu v kontexte internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania.

Čaplánová Anetta

doc. Ing. PhD.

2009

2011

4. 

505

Inovácia obsahu vzdelávania vo verejnej správe a nadväzná tvorba modernej vysokoškolskej učebnice

prof. Ing. Elena Žárska, CSc.

2011

2013

 

PROJEKTY MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV

P.č.

Č. proj.

Názov projektu

Vedúci projektu

Od

Do

1. 

2315023

Vyrovnávanie platobnej bilancie v podmienkach krajín Eurozóny - vplyv zavedenia eura na platobnú bilanciu Slovenskej republiky.

Vojtková Mária, Ing.

2011

2011

2. 

2315025

Finančná exklúzia mladých ľudí v SR.

Dudáková Nina, Ing.

2011

2011

3. 

2315021

Modelová analýza možnosti financovania vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom absolventskej dane.

Belkovicsová Daša (Vališová), Ing.

2010

2011

4. 

2315024

Následky zavedenia spoločnej meny Euro vo vybraných krajinách.

Sabo Štefan, Ing.

2011

2011

5. 

2315020

Vybrané oblasti sociálnej politiky v procese formovania znalostnej ekonomiky.

Polonyová Simona, Ing.

2010

2011

6. 

2315023

Vyrovnávanie platobnej bilancie v podmienkach krajín Eurozóny - vplyv zavedenia eura na platobnú bilanciu Slovenskej republiky.

Vojtková Mária, Ing.

2011

2011

 

PROJEKTY 6. RP

P.č.

Č. proj.

Názov projektu

Vedúci projektu

Od

Do

1. 

EURODITE 006187

Regional Trajectories to the Knowledge Economy: a dynamic model (EURODITE).

Buček Milan

prof. Ing. DrSc.

2005

2011

2. 

MSCF-CT-2005–029619

Priority European Programme in Advanced Regional Economics (PREPARE).

Buček Milan

prof. Ing. DrSc.

2006

2011

 

ZAHRANIČNÉ PROJEKTY

P.č.

Č. proj.

Názov projektu

Vedúci projektu

Od

Do

1. 

COST 336/06

Science and Technology Research In a Knowledge-based Economy (STRIKE).

Čaplánová Anetta (partic.)

doc. Ing. PhD.

2007

2011

2. 

ESPON vs5168

The Territorial Dimension of the Innovation and Knowledge Economy (ESPON KIT).

Buček Milan

prof. Ing. DrSc.

2010

2011

 

PROJEKTY IVF

P.č.

Č. proj.

Názov projektu

Vedúci projektu

Od

Do

1.

51000659

Visegrad Scholarship Program (Valeriia Gorchynska).

Péliová Jana

Ing. PhD.

2010

2011

 

INÉ PROJEKTY – MŠ SR

P.č.

Č. proj.

Názov projektu

Vedúci projektu

Od

Do

1.

26240120032

Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí.

štatutár: dr.h.c.prof.Ing.Rudolf Sivák,PhD.

zodpovedný garant za implementáciu projektu: Lisý Ján, prof. Ing. PhD.

2010

2013

 

INÉ PROJEKTY – ZMLUVY S TATRA BANKOU

P.č.

Č. proj.

Názov projektu

Vedúci projektu

Od

Do

1.

10vs065

Moderné Mikroekonomické teórie v anglickom jazyku.

Lábaj Martin, Ing. PhD.

2010

2011

 

PROJEKTY APVV

P.č.

Č. proj.

Názov projektu

Vedúci projektu

Od

Do

1.

291592

Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky (REDIPE).

Buček Milan

prof. Ing. DrSc.

2008

2011

2. 

291595

Kreatívna ekonomika - národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly (KRENAR).

Buček Milan

prof. Ing. DrSc.

2011

2014

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?