Načítavam stránku...

VEGA

P.č.

Č. proj.

Názov projektu

Vedúci projektu

Od

Do

1.

216

Analýza spoločensko-ekonomických efektov inovácií a ich financovanie v podnikateľských subjektoch v SR.

Sivák Rudolf

prof. Ing. PhD.

2008

2010

2.

217

Teória regulovania, jej miesto v systéme makroekonomických teórií a možnosti aplikácie jej teoretických postupov na problémy slovenskej ekonomiky.

Přívarová Magdaléna

doc. Ing. CSc.

2008

2010

3.

218

Teoretické a praktické aspekty novej (znalostnej) ekonomiky.

Piovarčiová Veronika

doc. Ing. CSc.

2008

2010

4.

219

Vplyv kohéznej politiky Európskej únie na konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky.

Neubauerová Erika

doc. Ing. PhD.

2008

2010

5.

220

Globalizácia versus regulácia bankovníctva a finančného trhu.

Horvátová Eva

doc. Ing. CSc.

2008

2010

6.

221

Mikroekonomické súvislosti spotreby slovenských domácností a kvality ich života v nových ekonomických podmienkach.

Holková Viera

doc. Ing. CSc.

2008

2010

7.

222

Vzťahy medzi investíciami, mierou investícií a ekonomickým rastom v Slovenskej republike.

Vidová Jarmila

Ing. PhD.

2008

2010

8.

223

Tvorba jednotného finančného trhu v rámci Eurozóny.

Chovancová Božena

prof. Ing. PhD.

2008

2010

9.

224

Vplyv nepriamych daní na spotrebu.

Schultzová Anna

prof. Ing. PhD.

2008

2010

10.

225

Účinnosť automatických stabilizátorov v procese vstupu SR do eurozóny.

Ochotnický Pavol

doc. Ing. PhD.

2008

2010

11.

226

Dopad globalizačných a integračných procesov na slovenský poistný trh II.

Pastoráková Erika

doc. Ing. PhD.

2008

2010

12.

227

Ekonomické aspekty ochrany životného prostredia v procese globalizácie svetovej ekonomiky.

Romančíková Eva

doc. Ing. CSc.

2008

2010

13.

228

Úloha informačných a komunikačných technológií pri podpore regionálneho rozvoja.

Tvrdoň Jozef

doc. Ing. CSc.

2008

2010

14.

229

Hospodárska politika reálnej konvergencie SR k EÚ.

Vincúr Pavol

prof. Ing. PhD.

2008

2010

15.

257

Regionálna politika Európskej únie a implikácia na regionálne disparity Slovenska.

Buček Milan

prof. Ing. DrSc.

2009

2011

16.

258

Nový rozmer hospodárskej a sociálnej politiky v znalostnej ekonomike.

Rievajová Eva

prof. Ing. PhD.

2009

2011

17.

259

Determinanty makroekonomického vývoja ekonomického rastu SR pred vstupom do eurozóny, tendencie a perspektívy makroekonomického vývoja po prijatí eura.

Lisý Ján

prof. Ing. PhD.

2009

2011

18.

260

Determinanty polarizácie bohatstva v globalizovanom svete (súčasnosť a budúcnosť).

Pauhofová, SAV/ Rozborilová Daria

doc. Ing. PhD.

2009

2011

19.

261

Perspektívy Slovenska v podmienkach globálnej nerovnováhy.

Kotlebová Jana

doc. Ing. PhD.

2009

2011

20.

262

Bohatstvo a chudoba v intenciách formovania novej ekonomiky - mikroekonomické a makroekonomické súvislosti.

Rozborilová Daria

doc. Ing. CSc.

2009

2011

21.

263

Súčasné trendy financovania verejného sektora s dôrazom na efektívnosť verejných výdavkov.

Zubaľová Alena

doc. Ing. PhD.

2009

2011

22.

265

Modelovanie opatrení proti neprijateľnému vyhýbaniu sa daniam s ohľadom na efektívnosť zdanenia a konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky s použitím metód operačnej analýzy.

Kubicová Jana

Ing. PhD. MBA

2010

2011

23.

266

Ekonomické dôsledky nahradenia USD ako rezervnej meny eurom.

Šturc Boris

Ing. CSc.

2010

2011

24.

267

Vplyv bankovníctva a finančných trhov na formovanie globálnej ekonomickej rovnováhy.

Tkáčová Dana

doc. Ing. PhD.

2010

2011

25.

268

Vzájomné súvislosti ľudského kapitálu a flexibility pracovnej sily v kontexte znalostnej ekonomiky.

Martincová Marta

doc. Ing. PhD.

2010

2011

26.

269

Makroekonomické aspekty globálnej finančnej krízy a svetovej hospodárskej recesie (s dôrazom na Slovensko a eurozónu).

Muchová Eva

doc. Ing. PhD.

2010

2011

27.

270

Vplyv verejných výdavkov na správanie sa ekonomických subjektov - experimentálna metóda.

Péliová Jana

Ing. PhD.

2010

2011

28.

271

Dopady a dôsledky finančnej krízy na sektor poisťovníctva.

Majtánová Anna

prof. Ing. PhD.

2010

2011

29.

272

Ekonomická a etická solidarita v globalizačnom a krízovom prostredí.

Alexy Július

Dr.hc. prof.Ing.CSc.

2010

2011

30.

273

Formovanie moderného sociálneho štátu pri utváraní podmienok udržateľného rozvoja na pozadí globalizácie a hospodárskej recesie.

Stanek Vojtech

prof. Ing. PhD.

2010

2011

31.

274

Inovatívne koncepty a prístupy v rozvoji územných samosprávnych celkov v podmienkach znalostnej ekonomiky.

Žárska Elena

doc. Ing. CSc.

2010

2011

 

KEGA

P.č.

Č. proj.

Názov projektu

Vedúci projektu

Od

Do

492

Poisťovníctvo v európskych dimenziách.

Majtánová Anna

prof. Ing. PhD.

2010

2010

493

Finančná gramotnosť na základných a stredných školách.

Orbánová Darina

Ing. PhD.

2010

2011

491

Podpora výučby predmetu Kvalita života.

Antalová Mária

PhDr. PhD.

2010

2010

494

Medzinárodná ekonómia - nový predmet študijného programu (vypracovanie vysokoškolskej učebnice).

Muchová Eva

doc. Ing. PhD.

2010

2011

482

Podpora podnikateľských paradigiem vo vyučovacom procese na stredných odborných školách ekonomického zamerania.

Velichová Ľudmila

Ing. PhD.

2008

2010

481

Rozpočtová teória, politika a prax. (vysokoškolská učebnica určená pre III. stupeň vysokoškolského štúdia)

Beličková Kornélia

doc. Ing. PhD.

2008

2010

485

Teória verejnej voľby ako integrálna súčasť nového študijného programu v kontexte internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania.

Čaplánová Anetta

doc. Ing. PhD.

2009

2011

 

PROJEKTY MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV

P.č.

Č. proj.

Názov projektu

Vedúci projektu

Od

Do

2315009

Makroekonomické aspekty cyklického vývoja európskych ekonomík v podmienkach znalostnej ekonomiky.

Novák Marcel

Ing. PhD.

2008

2010

2315013

Úloha a postavenie poisťovníctva v konglomeráte finančných trhov Európy.

Littvová Zuzana

Ing. PhD.

2009

2010

2315014

Priame a nepriame prejavy vplyvu EU v Bratislave na rozvoj mesta a regiónu.

Štofko Michal

Ing.

2009

2010

2315015

Flexibilita trhu práce v kontexte procesu globalizácie a zamestnanosti.

Přívara Andrej

Ing.

2009

2010

2315016

Vybrané problémy bankovníctva a finančných trhov.

Šimko Martin

Ing.

2009

2010

2315017

Zvyšovanie ekonomickej výkonnosti SR po vstupe do EMÚ - nové výzvy pre hospodársku politiku.

Lábaj Martin

Ing. PhD.

2009

2010

2315018

Ponukovo orientovaná hospodárska politika a možnosti jej uplatňovania v období prehlbujúcich sa recesných tendencií.

Havettová Miroslava

Ing. PhD.

2009

2010

2315019

Slovenský bankový sektor a perspektívy jeho vývoja.

Střelecká Zdenka

Ing.

2009

2010

2315020

Vybrané oblasti sociálnej politiky v procese formovania znalostnej ekonomiky.

Polonyová Simona

Ing.

2010

2011

2315021

Modelová analýza možnosti financovania vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom absolventskej dane.

Vališová Daša

Ing.

2010

2011

 

PROJEKTY 6. RP

P.č.

Č. proj.

Názov projektu

Vedúci projektu

Od

Do

EURODITE 006187

Regional Trajectories to the Knowledge Economy: a dynamic model (EURODITE).

Buček Milan

prof. Ing. DrSc.

2005

2011

MSCF-CT-2005–029619

Priority European Programme in Advanced Regional Economics (PREPARE).

Buček Milan

prof. Ing. DrSc.

2006

2011

 

ZAHRANIČNÉ PROJEKTY

P.č.

Č. proj.

Názov projektu

Vedúci projektu

Od

Do

COST 336/06

Science and Technology Research In a Knowledge-based Economy (STRIKE).

Čaplánová Anetta (partic.)

doc. Ing. PhD.

2007

2011

ESPON vs5168

The Territorial Dimension of the Innovation and Knowledge Economy (ESPON KIT).

Buček Milan

prof. Ing. DrSc.

2010

2011

IBM 3.12.09

IBM Innovative Workplace for Doctorate Students.

Ochotnický Pavol

doc. Ing. PhD.

2010

2010

 

PROJEKTY APVV

P.č.

Č. proj.

Názov projektu

Vedúci projektu

Od

Do

291592

Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky (REDIPE).

Buček Milan

prof. Ing. DrSc.

2008

2011

 

PROJEKT APLIKOVANÉHO VÝSKUMU MŠ SR

P.č.

Č. proj.

Názov projektu

Vedúci projektu

Od

Do

53

Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ.

Vincúr Pavol

prof. Ing. PhD.

2008

2010

 

PROJEKTY IVF

P.č.

Č. proj.

Názov projektu

Vedúci projektu

Od

Do

308100004-IVF

Strengthening the educational and scientific collaboration among Faculties of Economics within V4 and countries of South Eastern Europe.

Horvátová Eva

doc. Ing. CSc.

2008

2010

50910063

Visegrad Scholarship Program (Yuliya Kiriyenko).

Péliová Jana

Ing. PhD.

2009

2010

50910717

Visegrad Scholarship Program (Maksim Belitski).

Péliová Jana

Ing. PhD.

2009

2010

50910858

Visegrad Scholarship Program (Usevalad Nikulin).

Péliová Jana

Ing. PhD.

2009

2010

50910886

Visegrad Scholarship Program (Yaroslav Iolkin).

Péliová Jana

Ing. PhD.

2009

2010

50910896

Visegrad Scholarship Program (Vira Dubrovina).

Péliová Jana

Ing. PhD.

2009

2010

51000659

Visegrad Scholarship Program (Valeriia Gorchynska).

Péliová Jana

Ing. PhD.

2010

2011

 

INÉ PROJEKTY – MŠ SR

P.č.

Č. proj.

Názov projektu

Vedúci projektu

Od

Do

26240120032

Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí.

štatutár: dr.h.c.prof.Ing.Rudolf Sivák,PhD.

zodpovedný garant za implementáciu projektu: Lisý Ján, prof. Ing. PhD.

2010

2013

201521

Príspevok na organizačné zabezpečenie vedeckého seminára "História, súčasnosť a perspektívy Katedry ekonomickej teórie" a medzinárodnej vedeckej konferencie "Nová ekonomika a jej odraz v ekonomickej teórii a hospodárskej praxi".

Piovarčiová Veronika, doc. Ing. PhD.

2010

2010

 

INÉ PROJEKTY – ZMLUVY S TATRA BANKOU

P.č.

Č. proj.

Názov projektu

Vedúci projektu

Od

Do

2010vs019

Zavádzanie moderných vyučovacích techník do predmetu Riziko a neistota vo financiách s využitím experimentálnej ekonómie.

Kováč Urban

Ing. PhD.

2010

2010

2010vs031

VET zóna.

Novák Marcel

Ing. PhD.

2010

2010

10vs065

Moderné Mikroekonomické teórie v anglickom jazyku.

Lábaj Martin, Ing. PhD.

2010

2011

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?