Načítavam stránku...

VEGA

P. č. Číslo projektu Názov projektu Vedúci projektu Doba riešenia
1. 183 Makroekonomické aspekty konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky k eurozóne.

Muchová Eva,

doc. Ing. PhD.

2007 - 2009
2. 184 Vývojové trendy v poistnom krytí životných a neživotných rizík.

Majtánová Anna,

prof. Ing. PhD.

2007 - 2009
3. 185 Reforma systémov korporátnych daní v EÚ ako jeden z predpokladov dosiahnutia Lisabonskej stratégie.

Kubicová Jana,

Ing. PhD. MBA

2007 - 2009
4. 186 Možnosti využitia inštitútu verejno-súkromného partnerstva (PPP) pri realizácii regionálnej politiky územnej samosprávy.

Žárska Elena,

prof. Ing. CSc.

2007 - 2009
5. 187 Sociálne systémy v Európe v kontexte protirečení doby.

Stanek Vojtech,

prof. Ing. PhD.

2007 - 2009
6. 188 Ľudské zdroje ako predpoklad konkurencieschopnosti regiónov.

Vlčková Viera,

doc. RNDr. CSc.

2007 - 2009
7. 216 Analýza spoločensko-ekonomických efektov inovácií a ich financovanie v podnikateľských subjektoch v SR.

Sivák Rudolf,

prof. Ing. PhD.

2008 - 2010
8. 217 Teória regulovania, jej miesto v systéme makroekonomických teórií a možnosti aplikácie jej teoretických postupov na problémy slovenskej ekonomiky.

Přívarová Magdaléna,

doc. Ing. CSc.

2008 - 2010
9. 218 Teoretické a praktické aspekty novej (znalostnej) ekonomiky.

Piovarčiová Veronika,

doc. Ing. CSc.

2008 - 2010
10. 219 Vplyv kohéznej politiky Európskej únie na konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky.

Neubauerová Erika,

doc. Ing. PhD.

2008 - 2010
11. 220 Globalizácia versus regulácia bankovníctva a finančného trhu.

Horvátová Eva,

doc. Ing. CSc.

2008 - 2010
12. 221 Mikroekonomické súvislosti spotreby slovenských domácností a kvality ich života v nových ekonomických podmienkach.

Holková Viera,

doc. Ing. CSc.

2008 - 2010
13. 222 Vzťahy medzi investíciami, mierou investícií a ekonomickým rastom v Slovenskej republike.

Vidová Jarmila,

Ing. PhD.

2008 - 2010
14. 223 Tvorba jednotného finančného trhu v rámci Eurozóny.

Chovancová Božena,

prof. Ing. PhD.

2008 - 2010
15. 224 Vplyv nepriamych daní na spotrebu.

Schultzová Anna,

prof. Ing. PhD.

2008 - 2010
16. 225 Účinnosť automatických stabilizátorov v procese vstupu SR do eurozóny.

Ochotnický Pavol,

doc. Ing. PhD.

2008 - 2010
17. 226 Dopad globalizačných a integračných procesov na slovenský poistný trh II.

Pastoráková Erika,

doc. Ing. PhD.

2008 - 2010
18. 227 Ekonomické aspekty ochrany životného prostredia v procese globalizácie svetovej ekonomiky.

Romančíková Eva,

doc. Ing. CSc.

2008 - 2010
19. 228 Úloha informačných a komunikačných technológií pri podpore regionálneho rozvoja.

Tvrdoň Jozef,

doc. Ing. CSc.

2008 - 2010
20. 229 Hospodárska politika reálnej konvergencie SR k EÚ.

Vincúr Pavol,

prof. Ing. PhD.

2008 - 2010
21. 257 Regionálna politika Európskej únie a implikácia na regionálne disparity Slovenska.

Buček Milan,

prof. Ing. DrSc.

2009 - 2011
22. 258 Nový rozmer hospodárskej a sociálnej politiky v znalostnej ekonomike.

Rievajová Eva,

prof. Ing. PhD.

2009 - 2011
23. 259 Determinanty makroekonomického vývoja ekonomického rastu SR pred vstupom do eurozóny, tendencie a perspektívy makroekonomického vývoja po prijatí eura.

Lisý Ján,

prof. Ing. PhD.

2009 - 2011
24. 260 Determinanty polarizácie bohatstva v globalizovanom svete (súčasnosť a budúcnosť).

Pauhofová, SAV/ Rozborilová Daria,

doc. Ing. PhD.

2009 - 2011
25. 261 Perspektívy Slovenska v podmienkach globálnej nerovnováhy.

Kotlebová Jana,

doc. Ing. PhD.

2009 - 2011
26. 262 Bohatstvo a chudoba v intenciách formovania novej ekonomiky - mikroekonomické a makroekonomické súvislosti.

Rozborilová Daria,

doc. Ing. CSc.

2009 - 2011
27. 263 Súčasné trendy financovania verejného sektora s dôrazom na efektívnosť verejných výdavkov.

Zubaľová Alena,

doc. Ing. PhD.

2009 - 2011
28. 1/4639/07 Úloha a postavenie univerzít pri budovaní regionálnych sietí ako predpokladu regionálneho rozvoja. UPJŠ /participácia Rehák Štefan, Ing. PhD. 2007 - 2009

 

KEGA

P. č. Číslo projektu Názov projektu Vedúci projektu Doba riešenia
1. 490 Investičné a hypotekárne bankovníctvo (vypracovanie vysokoškolskej učebnice).

Horvátová Eva,

doc. Ing. CSc.

2007 - 2009
2. 480 Metodika vedeckej práce (obsahové a metodické vypracovanie vysokoškolskej učebnice).

Gonda Vladimír,

prof. Ing. PhD.

2007 - 2009
3. 485 Teória verejnej voľby ako integrálna súčasť nového študijného programu v kontexte internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania.

Čaplánová Anetta,

doc. Ing. PhD.

2009 - 2011
4. 481 Rozpočtová teória, politika a prax. (vysokoškolská učebnica určená pre III. stupeň vysokoškolského štúdia)

Beličková Kornélia,

doc. Ing. PhD.

2008 - 2010
5. 470 Inovácia základných pedagogických dokumentov a učebníc ekonomiky pre gymnáziá a ostatné stredné školy s neekonomickým zameraním.

Novák Jaromír,

Ing. PhD.

2007 - 2009
6. 482 Podpora podnikateľských paradigiem vo vyučovacom procese na stredných odborných školách ekonomického zamerania.

Velichová Ľudmila,

Ing. PhD.

2008 - 2010

 

MEDZINÁRODNÉ VÝSKUMNÉ PROJEKTY

P. č. Číslo projektu Názov projektu Vedúci projektu Doba riešenia
1. EURODITE 006187 Regional Trajectories to the Knowledge Economy: a dynamic model (EURODITE).

Buček Milan,

prof. Ing. DrSc.

2005 - 2010
2. MSCF-CT-2005–029619 Priority European Programme in Advanced Regional Economics (PREPARE).

Buček Milan,

prof. Ing. DrSc.

2006 – 2010
3.   Mutual Learning on Social Inclusion and Social Protection.

Chovancová Božena, Tkáčová Dana (partic.)

doc. Ing. PhD.

2008 - 2009
4. COST 336/06 Science and Technology Research In a Knowledge-based Economy (STRIKE).

Čaplánová Anetta (partic.)

doc. Ing. PhD.

2007 - 2011

 

PROJEKTY MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV

P.č. Číslo projektu Názov projektu Vedúci projektu Doba riešenia
1. 2315016 Vybrané problémy bankovníctva a finančných trhov.

Šimko Martin,

Ing.

2009 - 2010
2. 2315019 Slovenský bankový sektor a perspektívy jeho vývoja. Střelecká Zdenka, Ing. 2009 - 2010
3. 2315008 Makroekonomické aspekty znalostnej ekonomiky vo svetle Lisabonskej stratégie.

Brinčíková Zuzana,

Ing. PhD.

2007 - 2009
4. 2315009 Makroekonomické aspekty cyklického vývoja európskych ekonomík v podmienkach znalostnej ekonomiky.

Novák Marcel,

Ing. PhD.

2008 - 2010
5. 2315017 Zvyšovanie ekonomickej výkonnosti SR po vstupe do EMÚ - nové výzvy pre hospodársku politiku.

Lábaj Martin,

Ing. PhD.

2009 - 2010
6. 2315018 Ponukovo orientovaná hospodárska politika a možnosti jej uplatňovania v období prehlbujúcich sa recesných tendencií.

Havettová Miroslava,

Ing. PhD.

2009 - 2010
7. 2315013 Úloha a postavenie poisťovníctva v konglomeráte finančných trhov Európy.

Littvová Zuzana,

Ing. PhD.

2009 - 2010
8. 2315015 Flexibilita trhu práce v kontexte procesu globalizácie a zamestnanosti.

Přívara Andrej,

Ing.

2009 - 2010
9. 2315011 Poznatková dynamika bratislavského regiónu: sektor informačných a komunikačných technológií.

Rehák Štefan,

Ing. PhD.

2008 - 2009
10. 2315014 Priame a nepriame prejavy vplyvu EU v Bratislave na rozvoj mesta a regiónu.

Šuranová Jana,

Ing. PhD.

2009 - 2010
11. 2317118 Teoretické a praktické prístupy k modelovaniu recyklačných procesov v kontexte Európskej environmentálnej perspektívy.

Šóš Ivan

Ing., (partic.)

2008 - 2009

 

PROJEKTY APVV

P. č. Číslo projektu Názov projektu Vedúci projektu Doba riešenia
1. 291592 Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky (REDIPE).

Buček Milan,

prof. Ing. DrSc.

2008 - 2009
2. 291591 Nástroje vplývajúce na lokalizáciu priamych zahraničných investícií.

Tvrdoň Jozef,

doc. Ing. PhD.

2008 - 2009

 

PROJEKTY APLIKOVANÉHO VÝSKUMU MŠ SR

P. č. Číslo projektu Názov projektu Vedúci projektu Doba riešenia
1. 53 Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ.

Vincúr Pavol,

prof. Ing. PhD.

2008 - 2010

 

PROJEKTY MVTS MŠ SR

P. č. Číslo projektu Názov projektu Vedúci projektu Doba riešenia
1. 211501 Endogénne kapacity regiónu pre rozvoj malých inovatívnych firiem.

Buček Milan,

prof. Ing. DrSc.

2008 - 2009

 

ROZVOJOVÉ PROJEKTY

P. č. Číslo projektu Názov projektu Vedúci projektu Doba riešenia
1.   Počítačové spracovanie reči. Šóš Ivan, Ing. 2008 - 2009

 

PROJEKTY INTERNATIONAL VYSEGRAD FUND (mobilitné projekty)

P. č. Číslo projektu Názov projektu Vedúci projektu Doba riešenia

1.

308100004

-IVF

Strengthening the educational and scientific collaboration among Faculties of Economics within V4 and countries of South Eastern Europe.

Horvátová Eva,

doc. Ing. CSc.

2008 - 2010
2. 50810222 Visegrad Scholarship Program (Vadim Serghei Matui).

Péliová Jana,

Ing. PhD.

2009
3. 50910063 Visegrad Scholarship Program (Yuliya Kiriyenko). Piovarčiová Veronika, doc. Ing. PhD. 2009 - 2010
4. 50910717 Visegrad Scholarship Program (Maksim Belitski).

Péliová Jana,

Ing. PhD.

2009 - 2010
5. 50910858 Visegrad Scholarship Program (Usevalad Nikulin).

Péliová Jana,

Ing. PhD.

2009 - 2010
6. 50910886 Visegrad Scholarship Program (Yaroslav Iolkin).

Péliová Jana,

Ing. PhD.

2009 – 2010
7. 50910896 Visegrad Scholarship Program (Vira Dubrovina).

Péliová Jana,

Ing. PhD.

2009 – 2010
8.

ERA/2009/

IP/W/0016

Law and Economy in a "Global Village" of Financial Crisis. (Erasmus IP)

Péliová Jana

Ing. PhD.

2009

 

INÉ PROJEKTY – ZMLUVY S TATRA BANKOU

P. č. Číslo projektu Názov projektu Vedúci projektu Doba riešenia
1. 2008vs031 Integrácia multimédií do výučby VET a ETŽ.

Piovarčiová Veronika,

doc. Ing. PhD.

2008 – 2009
2. 2008vv059 Learn more and publish!

Rehák Štefan,

Ing. PhD.

2008 – 2009

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?