Načítavam stránku...

 

Rok začiatku riešenia projektu Rok
skončenia riešenia projektu
Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ) Registračné číslo projektu Názov projektu Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor Spoluriešitelia projektu Katedra
               

3.1.1 Výskumné aktivity v rámci zahraničných grantových schém

               
2015 2018 COST COST IS1402 Ageism a multi-national, interdisciplinary perspective MSc. Gábor Szudi Ing. Jaroslava Szudi PhD., Ing. Andrea Chinoracká, Ing. Mária Husáková CSc., Ing. Viola Šuterová CSc., Ing. Iveta Fodranová CSc., doc. Mária Antalová, PhDr. Andrea Zambová, Ing. Michaela Nováková PhD. KSRaP
2017 2021 COST COST Action CA16206  Empowering the next generation of social enterprise scholars Ing. Eva Pongrácz PhD. prof. Ing. Eva Rievajová PhD., prof. PaedDr. Gabriela Korimová PhD., Ing. Hana Poláčková PhD.,  Ing. Michaela Nováková PhD., Ing. Lenka Pčolinská, PhD. Dr.h.c.mult.doc.PhDr.PeaDr.ThLic. Gyorgy Herdics PhD. MBA. Ing. Erika Lapinová PhD., Ing. Ivana Setnická, MSc Gábor Szudi KSRaP
               

3.1.2 domáce výskumné z grantových schém VEGA, APVV, KEGA

 
2015 2018 VEGA 1/0443/15 Daňová politika a jej vplyv na efektívny výber daní a elimináciu daňových únikov SCHULTZOVÁ Anna, prof. Ing. PhD. Ing. Jana Kušnírová PhD., Ing. Juraj Válek PhD., Ing. Marcela Rabatinová PhD., Ing. Peter Benko KF
2015 2018 VEGA 1/0975/15 Makroekonomické a mikroekonomické prejavy a dôsledky inflácie a deflácie NOVÁK Marcel, Ing. PhD. prof. Ing. Ján Lisý PhD., Ing. Ľubomír  Darmo PhD.,  Ing Pavol Skalák PhD., RnDr. Agneša Gašperanová PhD., Ing. Karol Trnovský PhD., Ing. Matej Valach PhD.,  Ing. Barbora Skaličanová, Ing. Valéria Dziurová, Ing. Marek  Kálovec PhD., Ing. Lucia Lacko-Bartošová PhD., Ing. Martina Záhumenská KET
2016 2019 VEGA 1/0393/16 Európska únia v pokrízovom období - makroekonomické a mikroekonomické aspekty prof. Ing. Eva Muchová PhD. Ing. Zuzana Brinčíková PhD., doc. PhDr. Helena Šajgalíková PhD., Ing. Marek Kálovec PhD., Ing. Karol Trnovský PhD., Ing. Ivana Lennerová PhD., prof. Ing. Vladimír Gonda CSc. Mag. Jana Chrenková PhD., doc. Ing. Vieroslava Holková CSc., Ing. Alexandra Veselková PhD.,  prof. Ing. Milan Terek PhD., Ing. Peter Leško, Ing. Peter Adamovský, Ing. Tomáš Kupka, Ing. Lukáš Burian KET
2016 2019 VEGA 1/0246/16 Efektívnosť fiškálnej a monetárnej politiky v priebehu ekonomického cyklu prof. Ing. Lisý Ján,  PhD. Ing. Daniel Dujava PhD., Ing. Marcel Novák PhD., Ing. Pavol Skalák PhD., Ing Zuzana Brinčíková PhD., doc. Ing. Marta Martincová PhD., Ing. Eleonóra Matoušková PhD., Ing. Ľubomír Darmo PhD., doc. Ing. Veronika Piovarčiová PhD., Ing. Valdimír Bačišin PhD., prof. Ing. Vladimír Gonda PhD.,  Ing. Zdenka Poláková, Ing. Martina Záhumenská, Ing. Valéria Dziurová, Ing. Michal Pleva, Ing. Peter Adamovský, Ing. Tomáš Kupka KET
2016 2018 VEGA 1/0014/16 Medzinárodná migrácia vysokokvalifikovaných pracovných síl v kontexte procesu globalizácie a formovania znalostnej ekonomiky prof. Ing. Přívarová Magdaléna,  CSc. Ing. Andrej Přívara PhD., doc. Ing. Daria Rozborilová CSc., Ing. Eleonóra Matoušková PhD., Ing. Ivana Lennerová PhD., Ing. Erika Šimonová,  Ing. Adam Cibuľa KET
2016 2018 VEGA 1/0020/16 Ekonomické aspekty ochrany práv duševného vlastníctva (prípadová štúdia SR) prof. Ing. Čaplánová Anetta,  PhD. doc.Ing. Veronika Piovarčiová PhD., Ing. Matej Valach PhD.,  Ing. Hana Poláčková, Mgr. Patrik Klimko, KET
2016 2019 VEGA 1/0001/16 Súčasnosť a perspektívy zmien zamestnanosti a súvisiacich procesov v kontexte napĺňania cieľov Európskej stratégie zamestnanosti Rievajová Eva, prof. Ing. PhD. Ing. Roman Klimko PhD., doc. Ing. Silvia Šipikalová PhD., Ing. Andrej Přívara PhD., doc. Ing. Mária Tokárová PhD., Ing. Eva Pongrácz PhD.,  Ing. Anna Orbánová PhD., Ing. Ľudmila Velichová PhD.,  doc. Ing. Peter Sika PhD., Gábor Szudi MsC KSRaP
2016 2018 VEGA 1/0002/16 Socio-ekonomické aspekty bytovej politiky v kontexte migrácie pracovnej sily. doc. Ing. Peter Sika PhD. doc PhDr. Mária Antalová PhD., Ing. Jarmila Vidová PhD.,  Ing. Michaela Nováková PhD., doc. Ing. Silvia Šipikalová PhD., Ing. Milena Bugárová KSRaP
2016 2018 VEGA 1/0776/16 Zdaňovanie finančného sektora a harmonizačné tendencie v Európskej únii doc. Ing. Mgr. Kubicová Jana,  PhD. MBA Mgr. Ing. Kristina Jančovičová-Bognárová PhD., Ing. Marcela Rabatinová PhD., doc. Ing. Katarína Belanová PhD., Ing. Barbora Drugdová PhD.,  Ing Martin Kocurek, Ing. Martin Geško KF
2016 2018 VEGA 1/0242/16 Globalizačné trendy a dynamika zmien na poistnom trhu Európskej únie prof. Ing. Anna Majtánová PhD. doc. Ing. Mária Dzurová PhD., PhDr. Bláhová Mária PhD.,  Ing. Marcinech Patrik KPOI
2016 2018 VEGA 1/0886/16 Hedonické modely oceňovania na trhu s nehnuteľnosťami na bývanie doc. Ing. Štefan Rehák PhD. Ing. Marek Gróf PhD., Mgr. Marek Káčer PhD., Mgr. Slavomír Ondoš PhD., doc. Ing. Peter Džupka PhD., Ing. Petra Szlafkaiová KVSaRR
2016 2019 VEGA 1/0431/16 Ekonomický rast a jeho sociálne a environmentálne dôsledky Ing. Andrea Vondrová PhD. Ing. Daniela Pobudová PhD., Ing. Matej Valach PhD., Ing. Edmund Fifek PhD., Mgr. Kristína Petríková, Mgr. Lucia Országhová, Ing. Richard Kališ, Ing. Erika Stracová, Ing. Peter Mandžák KHP
2017 2019 VEGA 1/0009/17 Budovanie kapitálovej únie v rámci Európy a jej efekty pre jednotlivé členské krajiny prof. Ing. Božena Chovancová PhD. Ing. Peter Árendáš PhD.,  doc. Ing. Jana Kotlebová PhD., Ing. Viera Malacká PhD., Ing. Mária Schwarczová PhD.,  Ing. Michaela Dorocáková, Ing. Ján Bukoven, Ing. Patrik Slobodník KBaMF
2017 2019 VEGA 1/0946/17 Úverový cyklus, kreditné riziko a jeho determinanty v krajinách strednej a východnej Európy Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák PhD.   KF
2017 2020 VEGA 1/0367/17 Ekonomické, legislatívne a inštitucionálne predpoklady a perspektívy rozvoja sociálnej a solidárnej ekonomiky v krajinách V4 vo väzbe na podporu sociálnej inklúzie Ing. Eva Pongrácz PhD. prof. Ing. Eva Rievajová PhD., prof. PaedDr. Gabriela Korimová PhD., Ing. Hana Poláčková PhD.,  Ing. Michaela Nováková PhD., Ing. Lenka Pčolinská, PhD. Dr.h.c.mult.doc.PhDr.PeaDr.ThLic. Gyorgy Herdics PhD. MBA. Ing. Erika Lapinová PhD., Ing. Ivana Setnická, MSc Gábor Szudi KSRaP
2017 2019 VEGA 1/0693/17 Banková únia: systémový prístup k vyhodnoteniu príčin a dopadov zavedenia bankovej únie na bankový sektor SR a štátov Eurozóny prof. Ing. Eva Horvátová, CSc. Ing. Ctibor Pilch CSc., doc. Ing. Dana Tkáčová PhD., Ing. Boris Šturc PhD.,  Ing. Mária Schwarczová PhD., Ing. Lenka Škodová, Ing. Jana Kováčová, Ing. Ali Assad, Ing. Peter Gernát, Ing. Zuana Košťálová, Ing. Martina Konečná KBaMF
2018 2020 VEGA 1/0257/18 Predikcia hustoty volatility na finančných trhoch doc. Ing. Štefan LYÓCSA PhD.   KBaMF
2018 2020 VEGA 1/0215/18 Finančná pozícia sektora domácností vo väzbe k rodovo citlivému rozpočtovaniu a sociálnej nerovnosti doc. Ing. Kornélia BELIČKOVÁ PhD.   KF
2018 2021 VEGA 1/0827/18 Experimentálne skúmanie faktorov ovplyvňujúcich rozhodovanie ekonomických subjektov doc. Ing. Jana PÉLIOVÁ  PhD. Ing. Mgr. Maroš Servátka PhD. Hp., Ing. Tomáš Ondruška PhD., doc. Ing. Erika Pastoráková PhD., Ing. Zuzana Brokešová PhD.,Ing. Matej Boór PhD., Ing. Martin Kocúrek MSc. KF
2018 2020 VEGA 1/0705/18 Ekonomika spoločného výkonu kompetencií  prof. Ing. ŽÁRSKA Elena, CSc.   KVSaRR
2018 2020 VEGA 1/0613/18 Prehlbovanie ekonomických nerovností v dôsledku distribučných efektov nekonvenčnej menovej politiky doc. Ing. KOTLEBOVÁ Jana, PhD.   KBaMF
2016 2018 KEGA 022EU-4/2016 Modely projektového vyučovania v odborných ekonomických predmetoch Ing. Ladislav Pasiar, PhD. prof. Ing. Rudolf Šlosár PhD.,Ing. Jaromír Novák PhD., PhDr. Zuzana Chmelárová PhD., Ing. Ľudmila Velichová PhD., Ing. Darina Orbánová PhD., Mgd. Andrea Čonková PhD., Ing. Cecília Kyndlová, Viktória Čerepkaiová Kpedag
2017 2019 KEGA 030EU-4/2017 Výskumom podporovaný rozvoj finančnej gramotnosti v podmienkach SR prof. Ing. Eva Horvátová, CSc. Ing. Boris Šturc, CSc., Ing. Mária Schwarczová PhD., Ing. Lenka Škodová, Ing. Jana Kováčová, Ing. Ali Assad KBaMF
2015 2018 APVV APVV-14-0512 Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov (UNIREG) Buček Milan, prof. Ing. DrSc. Rehák, Šipikal, Pástor, Belvončíková, Szitásiová,  Mišúnová, Lábaj, Káčer, Alexy, Rafaj, Lešková KVSaRR,KHP
2016 2019 APVV APVV-15-0322 Konkurencieschopnosť, akonomický rast a prežitie firiem Ochotnický Pavol, prof. Ing., CSc.  doc. Ing. Alena Zubaľová PhD., doc.Ing. Erika Neubauerová PhD., doc. Ing. Kornélia Beličková PhD., doc. Mgr. Ing. Jana Kubicová PhD., Ing. Kristína Jančovičová-Bognárová PhD., doc. Ing. Ľubomíra Gertler PhD., Ing. Juraj Válek PhD., Ing. Jana Kušnírová PhD., prof. Ing. Eva Muchová, PhD., Ing. Peter Leško PhD., Ing. Marcela Rabatinová PhD., prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., Ing. Martin Geško PhD.,  doc. Ing. Jana Péliová PhD., prof. Ing. Anna Schultzová PhD., Ing. Matej Boór, PhD., Ing. František Hocman, PhD., Ing. Martin Alexy PhD., Ing. Marek Káčer PhD., doc. Ing. Katarína Belanová PhD., Ing. Peter Benko, Ing. Michaela Tomčíková, Ing. Martina Fehérová MSc., Ing. Jaroslava Šepeľová KF, KET
2016 2020 APVV APVV-15-0765 Nerovnosť a ekonomický rast LUPTÁČIK Mikuláš, Univ. Prof. Dipl. Ing. DR. doc.Mgr.Martin Kahanec MA PhD., doc. Ing. Martin Lábaj PhD., Ing. Eduard Nežinský PhD., Ing. Paula Puškárová DiS.Art, PhD., Ing. Elena Fifeková PhD., Mgr. Kristína Petríková,  Ing. Viktória Šavrdová, Ing. Patrik Jankovič, Ing. Erika Stracová KHP, KSRaP
2016 2019 APVV APVV-15-0306 Kooperatívne aktivity miestnych samospráv a meranie ich účinnosti a efektívnosti Ing. Tomáš Jacko PhD.   KVSaRR
               
               
 

3.1.4. Výskumné aktivity od subjektov verejnej správy

               
               
 

3.1.5. Výskumné aktivity od iných subjektov, ako sú subjekty verejnej správy a od subjektov zo zahraničia(mimo grantových schém) - domáce výskumné mimo grantových schém

2018 2018 HB REAVIS Slovakia a.s. licenčná zmluva štúdia "Nové Nivy - Demographic and Ecobonomic Impact Study for BREEAM Communities certification" LUPTÁČIK Mikuláš, Univ. Prof. Dipl. Ing. DR.    
2018 2018 Ministerstvo dopravy a výstavby SR zmluva o dielo Analýza zriadenia národného leteckého dopravcu LUPTÁČIK Mikuláš, Univ. Prof. Dipl. Ing. DR.    
2018 2018 Ministerstvo dopravy a výstavby SR zmluva o dielo Štúdia realizovateľnosti zriadenia národného dopravcu vo vnútrozemskej vodnej doprave v podmienkach SR LUPTÁČIK Mikuláš, Univ. Prof. Dipl. Ing. DR.    
               
               
 

3.1.6. Finančné prostriedky pridelené na riešenie projektov mladých vedeckých pracovníkov (3.1.2.)

2018 2018 PMP   Efektívna produkcia znalostí a ich využitie aparátom verejnej správy v krajinách OECD Ing. Lešková Ing. Monika Vámošová, Ing. Barbora Janubová(FMV) KVSaRR
2018 2018 PMP   Sociálno-ekonomické dopady Priemyslu 4.0 na zamestnanosť na Slovensku a vo vybraných krajinách  Ing. Stracová Ing. Patrik Jankovič, Ing. Viktória Švardová KHP
2018 2018 PMP   Analýza metód a prístupov aplikovateľných na výskum determinantov dopytu po poistení v kontexte inovácií formujúcich poistný trh Ing. Ondruška Ing. Zuzana Gajdošová(FHI), Mgr. Raman Herasimau, Ing. Martina Fehérová MSc. KPOI
2018 2018 PMP   Hodnotenie efektívnosti potenciálnych koncentrácií na trhu zdravotnej starostlivosti Ing. Kališ Ing. Peter Mandžák, Ing. Michaela Blaško(FHI) KHP
               
               
 

3.1.7. Edukačné a ostatné nevýskumné projekty zo zahraničia

               
9/2017 7/2018 International Visegrad Fund   Nikola Dimishkovski PÉLIOVÁ Jana, Ing. PhD.   KF
               
               
               
               
 

3.1.8. Domáce nevýskumné projekty

               
2017 2018 nadácia VÚB 2017-3-03/1 Hosťujúci profesor -prof. Edward M. Bergman, PhD. prof. Ing. Buček Milan, DrSc.   KVSaRR
2018 2019 nadácia VÚB 2018-3-03/1 Hosťujúci profesor -prof. Alexander Minea doc. Ing. Jana Péliová Ph.D.   KF

 

 

 

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?