Štipendiá pre excelentných PhD. študentov a študentky (R1)

 

Kód výzvy  09I03-03-V02
Komponent 9. Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií
Investícia 3. Excelentná veda
Kód žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu 09I03-03-V02-00024
Identifikácia žiadateľa (názov, sídlo, IČO) (ďalej len „žiadateľ“) Ekonomická univerzita v Bratislave,
Dolnozemská cesta 3280/1
852 35 Bratislava
IČO: 00399957
Celková požadovaná výška prostriedkov mechanizmu v € 48 835,00 €
Maximálna celková schválená výška prostriedkov v € 48 834,80 €

 

Výzva je zameraná na podporu excelentných výskumných pracovísk na univerzitách, vysokých školách a výskumných inštitúciách, ktoré poskytujú denné doktorandské študijné programy. Cieľom výzvy je prilákať a podporiť excelentných PhD. študentov a študentky (R1), podporiť ich výskumné aktivity v špičkových pracoviskách na Slovensku a taktiež podporiť vytvorenie medzinárodne kompetitívneho prostredia pre najlepších vedcov a vedkyne. 

Očakávaným dopadom výzvy je zvýšenie kvality doktorandského štúdia, zvýšenie internacionalizácie, čím sa zvýši atraktivita denného doktorandského štúdia a kvalita výskumu na univerzitách, vysokých školách a oprávnených výskumných inštitúciách. 

Podpora z výzvy umožní realizovať výskumné aktivity študentov1 denného doktorandského štúdia od 1.9.2023, maximálne po dobu 34 mesiacov. Oprávnenými výdavkami vo výzve sú náklady spojené s príspevkom na štipendium, príspevkom na realizáciu samotného výskumu študenta a príspevkom na nepriame náklady žiadateľa, vzniknuté v súvislosti so zabezpečovaním štúdia doktoranda. Žiadateľ je oprávnený žiadať o podporu z prostriedkov mechanizmu iba raz, maximálne na taký počet študentov denného doktorandského štúdia, aký žiadateľovi a jeho útvarom prináleží v zmysle podmienok výzvy.