Názov časopisu v slovenskom

a cudzom jazyku

Typ časopisuPeriodicita vydávaniaObsahové zameranieJazykISSN

Region Direct

vedecký recenzovaný časopis 2x ročne Rozvoj regiónov v kontexte európskych rozvojových politík slovenský, anglický 1337-8473

Monitor hospodárskej politiky

odborno-popularizačný časopis 4x ročne Hospodárska politika, otázky hospodárskeho vývoja, makroekonomické, odvetvové a sektorové analýzy slovenský 2453-9287