Názov časopisu v slovenskom

a cudzom jazyku

Typ časopisuPeriodicita vydávaniaObsahové zameranieJazykISSN
Region Direct vedecký recenzovaný časopis 2x ročne Rozvoj regiónov v kontexte európskych rozvojových politík slovenský, anglický 1337-8473

Finančné trhy  /

Financial Markets

elektronický vedecký recenzovaný časopis 4x ročne Finančný trh, bankovníctvo, menová politika, medzinárodné financie slovenský, anglický 1336-5711
FOR-FIN odborný časopis mesačne Finančný trh, bankovníctvo, menová politika, medzinárodné financie slovenský, anglický 1339-5416
Revue sociálno-ekonomického rozvoja / Revue of the socio-economic development elektronický vedecký recenzovaný časopis 2x ročne Teoretické a praktické otázky sociálno-ekonomického rozvoja, aktuálne trendy spoločensko-ekonomického vývoja v krajinách EÚ slovenský, anglický, český, nemecký 2453-6148

Monitor hospodárskej politiky

odborno-popularizačný časopis 4x ročne Hospodárska politika, otázky hospodárskeho vývoja, makroekonomické, odvetvové a sektorové analýzy slovenský 2453-9287