Ubytovanie v Študentských domovoch (ŠD) EU v Bratislave sa poskytuje študentom denného štúdia na NHF EU v Bratislave v 7 študentských domovoch, ktoré sú rozmiestnené v rôznych častiach Bratislavy. Z každého ŠD vedie dostupné spojenie MHD na Ekonomicku univerzitu v Bratislave.

Prideľovanie ubytovania zabezpečuje Ubytovacia komisia NHF v spolupráci so Študentským parlamentom NHF. Kritériá a postup pridelenia ubytovania sú upravené Zásadami prideľovania ubytovania v Študentských domovoch Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

Kritériami pri prideľovaní ubytovania sú:

 • študijné výsledky podľa váženého priemeru známok zo skúšok za obdobie letného semestra predchádzajúceho akad. roka a zimného semestra súčasného akad. roka (vrátane neúspešne absolvovaných predmetov a prenosov),
 • pre novoprijatých študentov prvých ročníkov je to počet bodov z prijímacej skúšky, resp. priemer známok z bakalárskej štátnej skúšky,
 • najmenšia vzdialenosť miesta trvalého bydliska od miesta školy verejnými dopravnými prostriedkami (min. 50 km),

doplnkové body za:

 • jednostrannú osirelosť,
 • priznané sociálne štipendium,
 • účasť a umiestnenie v súťaži ŠVOČ,
 • motivačné štipendium (za reprezentáciu, mimoškolské aktivity a pod.),
 • darovanie krvi počas študentskej kvapky krvi na EU BA,
 • za aktiváčnu činnosť, 
 • za členstvo v organizácii ESN.

Študentom vlastniacim preukaz ZŤP, resp. ZŤP-S, obojstranným sirotám, zahraničným študentom a študentom na manželských internátoch sa ubytovanie poskytuje prednostne.

Pre novoprijatých študentov prvých ročníkov (t.j. prvákov a štvrtákov) je rezervovaných 50% ubytovacích miest.

Žiadosť o pridelenie ubytovania sa podáva v stanovenom termíne (spravidla v máji, resp. v júni a júli pre novoprijatých študentov) prostredníctvom Akademického informačného systému EU v Bratislave.

Postup podávania žiadostí o ubytovanie v ŠD EU v Bratislave:

 1. Kontrola údajov v AIS-e: pozorne si skontrolujte, či máte zapísané všetky známky, či je vaša e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu a telefónne číslo aktuálne
 2. Podanie žiadosti prostredníctvom AIS resp. ubytovacieho systému
 3. Doručenie potrebných potvrdení: Kopia úmrtného listu, preukazu ZŤP/ZŤP-S, potvrdenie o poberaní motivačného štipendia (okrem m. štipendia za prospech)
 4. Zverejnenie výsledkov: výpočet bodov je realizovaný v súlade zo zásadami prideľovania ubytovania
 5. Pridelenie izieb:
 6. Ubytovať sa: na ubytovanie potrebujete: dve fotografie a potvrdenie o zaplatení poplatku za ubytovanie

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese

 

Podrobnejšie informácie o jednotlivých internátoch, cenníky ubytovania a kontakty nájdete tu. 

 

Prílohy: