Sociálne štipendium je podporný sociálny program pre všetkých študentov v zhoršenej sociálnej situácii a prispieva na úhradu nákladov spojených so štúdium. Na sociálne štipendium majú právny nárok študenti študijných programov v prvých dvoch stupňoch štúdia, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike a sú študentmi prvého štúdia, a to v období  nepresahujúcom štandardnú dĺžku štúdia.

Sociálne štipendium možno priznať študentovi na základe písomnej žiadosti o priznanie sociálneho štipendia a dokladov, ktoré sú potrebné na výpočet a posúdenie nároku. Ak je žiadateľ študentom viacerých fakúlt, príp. vysokých škôl, môže žiadosť podať len na jednej fakulte, resp. VŠ. Žiadosť o sociálne štipendium žiadateľ podáva v akademickom roku, v ktorom sa má štipendium poskytovať. Priznáva sa od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť podaná, spravidla na celý akademický rok, najdlhšie do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom žiadateľ prestane byť študentom fakulty. V ojedinelých prípadoch sa sociálne štipendium vypláca študentovi aj počas mesiacov júl a august. Hlavným ukazovateľom pre posúdenie nároku na sociálne štipendium je rozhodujúci príjem okruhu spoločne posudzovaných osôb a hranica príjmu na vznik nároku na sociálne štipendium.

Referát sociálnych vecí pri posudzovaní žiadosti a priznávaní výšky sociálneho štipendia viaže vyhláška MŠ SR č. 235/2013 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhl. MŠ SR č. 102/2006 Z.z..

 

Informácie o podávaní žiadosti o sociálne štipendium

Sociálne štipendium možno priznať študentovi na základe písomnej žiadosti a príloh, podľa ktorých sa určuje rozhodujúci príjem na posúdenie nároku, okruh spoločne posudzovaných osôb a hranica príjmu.

Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia je možné vytlačiť spolu s prílohami z Dokumentov na stiahnutie v Excel programe. Akceptujeme len obojstranne vytlačené tlačivá vo formáte A3 (nie menšom), nakoľko tlačivo slúži ako spisový obal. Ak nemáte možnosť si tlačivo v A3 formáte vytlačiť, môžete si originál tlačiva osobne vyzdvihnúť na referáte pre sociálnu starostlivosť o študentov NHF EU v Bratislave na II. poschodí č. dverí 2B 15, resp. 2B 19.

Žiadosť sa podáva v akademickom roku, v ktorom má byť štipendium poskytnuté. Priznáva sa od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť podaná do konca mesiaca jún príslušného akademického raka (prípadne do ukončenia štúdia) - ak vyhláška o priznávaní sociálneho štipendia študentom VŠ neustanovuje inak.

Študent má právo podať  žiadosť o prehodnotenie sociálneho štipendia vždy, keď sa v okruhu spoločne posudzovaných osôb zmení  výška rozhodujúceho príjmu.

Sociálne štipendium sa priznáva v novej výške od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom študent požiadal o prehodnotenie priznanej výšky sociálneho štipendia, ak je nová výška sociálneho štipendia vyššia, ako doterajšia, inak, od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorej študent požiadal o priznanie novej výšky sociálneho štipendia.

Prílohy: