Motivačné štipendium

Ekonomická Univerzita motivačné štipendium priznáva  študentom z prostriedkov štátneho rozpočtu pridelených Ministerstvom školstva SR. Fakulta sa pri priznávaní motivačného štipendia  riadi „Pravidlami pre priznávanie  motivačného štipendia študentom EU v Bratislave a jej fakúlt“. O priznanie motivačného štipendia študent nežiada a jeho priznanie nie je nárokovateľné.
        
Motivačné štipendium je možné priznať za:

  • vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcom akademickom roku,
  • dosiahnutie vynikajúceho výsledku vo vedeckej činnosti, za výsledky v celo univerzitnej, národnej alebo medzinárodnej  súťaži ŠVOČ, za úspešnú reprezentáciu SR, EU alebo fakulty v umeleckých, športových alebo vedomostných súťažiach, za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia.

Podmienky pre priznávanie motivačného štipendia upravuje:

Tehotenské štipendium

Tehotná študentka, ktorá má trvalý pobyt v Slovenskej republike a nemá nárok na výplatu tehotenského, môže požiadať o priznanie tehotenského štipendia. Za študentku sa na účely tohto štipendia považuje aj osoba, ktorej bolo štúdium prerušené z dôvodu tehotenstva. Výška tehotenského štipendia je 200 eur mesačne. Na tehotenské štipendium má študentka podľa § 96b zákona č. 131/2002 Z .z. o vysokých školách právny nárok.

Informácie o podávaní žiadosti o tehotenské štipendium

Tehotenské štipendium sa priznáva na základe písomnej žiadosti študentky. K žiadosti je potrebné priložiť kópiu občianskeho preukazu, resp. dokladu o udelení trvalého pobytu v Slovenskej republike.

Žiadosť spolu s OP/dokladom o udelení TP v origináli študentka doručí na sociálne oddelenie NHF, miestnosť 2B 15, resp. 2B 19.

Tehotenské štipendium sa priznáva od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť. Študentka je povinná oznámiť univerzite skutočnosti majúce vplyv na poskytovanie tehotenského štipendia (vznik nároku na výplatu rodičovského príspevku po narodení dieťaťa; vznik nároku na výplatu tehotenského; skončenie tehotenstva).

Prílohy: