Motivačné štipendium

Ekonomická Univerzita motivačné štipendium priznáva  študentom z prostriedkov štátneho rozpočtu pridelených Ministerstvom školstva SR. Fakulta sa pri priznávaní motivačného štipendia  riadi „Pravidlami pre priznávanie  motivačného štipendia študentom EU v Bratislave a jej fakúlt“. O priznanie motivačného štipendia študent nežiada a jeho priznanie nie je nárokovateľné.
        
Motivačné štipendium je možné priznať za:

  • vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcom akademickom roku,
  • dosiahnutie vynikajúceho výsledku vo vedeckej činnosti, za výsledky v celo univerzitnej, národnej alebo medzinárodnej  súťaži ŠVOČ, za úspešnú reprezentáciu SR, EU alebo fakulty v umeleckých, športových alebo vedomostných súťažiach, za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia.

Podmienky pre priznávanie motivačného štipendia upravuje: