Postup pri priznávaní sociálneho štipendia je upravený:

  • zákonom č. zákonom č. 131/2002 z. z. o vysokých školách
  • vyhláškou MŠ SR č. 235/2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR vyhláška MŠ SR č. 102/2006 o priznaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení vyhlášky MŠ SR č. 396/2008

Prílohy