Načítavam stránku...

1. stupeň štúdia – bakalárske študijné programy

Národohospodárska fakulta EU v Bratislave poskytuje akreditované študijné programy na 1. stupni štúdia, ktorých štandardná dĺžka štúdia sú 3 roky a absolvent získa titul "Bc.".

 

Financie, bankovníctvo a investovanie

Štúdium je zamerané na získanie poznatkov z podnikovo hospodárskych a národohospodárskych náuk ako aj z predmetov profilujúcich štúdium v rámci 1. stupňa (verejné financie, bankovníctvo, daňovníctvo, poisťovníctvo, finančné trhy). Cieľom je pripraviť odborníkov pre oblasť financií, bankovníctva a investovania, ktorí dokážu analyzovať a riešiť teoretické a praktické problémy v uvedených oblastiach. Absolventi sú pripravení vykonávať vybrané činnosti v bankovej sústave, v inštitúciách finančného trhu, pôsobiť ako finanční ekonómovia v orgánoch a organizáciách štátneho a verejného sektora ako aj v oblasti súkromného finančného podnikania.

 

Národné hospodárstvo

Absolventi majú komplexné znalosti z národohospodárskej problematiky, ovládajú metódy kvantifikácie a vedia tvorivo posudzovať základné súvislosti v rámci hospodárskej politiky, jej aplikáciu v praxi. Sú pripravení analyzovať a špecifikovať problémy na rôznych úrovniach národného hospodárstva a navrhovať a prijímať opatrenia pre rozhodovacie procesy jednotlivých subjektov riadenia. Absolventi sa uplatnia najmä v ústredných orgánoch štátnej správy, samosprávy ako aj vo veľkých podnikateľských subjektoch. 

 

Ľudské zdroje a sociálny manažment

Absolventi študijného programu získajú teoretické i praktické poznatky z národohospodárskych i podnikovo-hospodárskych náuk, v rámci povinných a výberu voliteľných  predmetov zameraných na problematiku financií, poisťovníctva a daňovníctva, s dôrazom na predmety týkajúce sa oblasti zamestnanosti, sociálneho zabezpečenia a rozvoja ľudských zdrojov. Študentom je umožnené absolvovať výučbu odborných predmetov v cudzích jazykoch a tým posilniť ich jazykové zručnosti. Študenti získavajú vedomosti z aktívnej sociálnej politiky, vedia vypracovať konkrétny sociálny program a orientujú sa na aktiváciu sociálnych subjektov, získajú znalosti z trhu práce a naučia sa pohybovať na európskom trhu práce. Dokážu pracovať s ľudskými zdrojmi v rámci zamestnaneckej politiky. Ľudské zdroje možno študovať na rôznych úrovniach, náš prístup akcentuje spoločenskú úroveň. Absolventi ovládajú nástroje hospodárskej a sociálnej politiky, sú schopní analyzovať a riešiť praktické otázky sociálneho charakteru pri manažérskom rozhodovaní. Absolventi nachádzajú široké uplatnenie na rôznych úrovniach národného hospodárstva, v ústredných orgánoch štátnej správy, v súkromnom i verejnom sektore ako odborníci na riešenie otázok personálneho manažmentu a sociálnej politiky v širších súvislostiach.

 

Poisťovníctvo

Absolventi majú potrebné poznatky z národohospodárskych a podnikovo-hospodárskych náuk ako aj zo všeobecnej a poistnej matematiky, štatistiky, účtovníctva, bankovníctva, daňovníctva a poisťovníctva v takom rozsahu, aby zvládli analyzovať ekonomické situácie v poisťovni a prijímať v tomto smere jednoduchšie manažérske rozhodnutia. Absolventi sú spôsobilí riešiť otázky plánovacieho procesu, účtovníctva a marketingu v poisťovniach. Môžu sa uplatniť aj v inštitúciách a organizáciách finančného trhu.

 

Verejná správa a regionálny rozvoj

Absolventi ovládajú základné teórie, pojmy a fakty všeobecného systému ekonómie a ekonomiky, s dôrazom na jeho regionálny a lokálny podsystém a dokážu ich aplikovať pri spracovaní odborných podkladov pre prijímanie rozhodnutí subjektov verejnej správy. Sú schopní systemizovať a analyzovať aktuálne problémy verejnej správy, majú základné poznatky legislatívneho prostredia verejnej správy, ovládajú metódy a techniky analýz vecných problémov a metód riadenia vo verejnej správe. Absolventi sa uplatňujú v rôznych odboroch organizačných štruktúr verejnej správy všetkých stupňov, v subjektoch zaoberajúcich sa regionálnym a miestnym rozvojom a v iných verejnoprávnych korporáciách a neziskových organizáciách.

 

Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika

Študijný program Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika vám na I. a II. stupni štúdia ponúka kombinované vzdelávanie v oblasti ekonómie a žurnalistiky. Vďaka tomu získate nevyhnutné vedomosti z oblasti mikroekonómie, makroekonómie, medzinárodnej ekonómie, kvantitatívnej analýzy či špeciálnych kurzov z ekonomických teórií tak, aby ste dokázali nielen porozumieť, ale aj aplikovať získané poznatky vo svojej práci ekonomických novinárov. V rámci novinárskych predmetov vás prevedieme základmi žurnalistiky, štylistiky a masovej komunikácie, spomedzi voliteľných predmetov sa môžete zapísať na kurzy rétoriky alebo novinárskeho prejavu a etiky v žurnalistike. Praktické skúsenosti z reálnej práce novinárov získate ešte počas štúdia v redakcii The Slovak Spectator alebo v iných médiách. Ak uvažujete nad kariérou ekonomického novinára, hovorcu či analytika, prihláste sa na študijný program Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika. Uplatnenie nájdete vo všetkých druhoch podnikov, spoločností, organizácií a inštitúcií vo verejnom a v súkromnom sektore nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

 

Ekonómia a právo

Absolventi študijného programu EKONÓMIA A PRÁVO získajú univerzitné vzdelanie prvého stupňa v odboroch Národné hospodárstvo a Právo s akademickým titulom Bc. (bakalár). Absolventi s ekonomicko-právnou prípravou sú po skončení štúdia schopní úspešne pracovať v rôznych oblastiach národného hospodárstva a v riadiacich štruktúrach všetkých úrovní – v podnikoch, bankových a iných finančných inštitúciách, v centrálnych orgánoch štátnej správy, v národných aj medzinárodných spoločnostiach. Teoretické východiská výučby študijného odboru Právo sú základom pre získanie zručností pri interpretácii práva a v používaní právnej argumentácie, čím dosiahnuté Bc. vzdelanie umožňuje absolventovi správnu orientáciu v častých zmenách právnych predpisov a v širokej škále právnych názorov. Študent študijného programu Ekonómia a právo si osvojí schopnosť analyzovať a pochopiť ekonomické a právne procesy prebiehajúce v makro- a mikrosfére, ako aj posudzovať teoretické a praktické problémy na rôznych úrovniach národného hospodárstva.

Spoločný bakalársky študijný program v dennej i externej forme budú realizovať Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave a Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave . Študent prijatý na štúdium spoločného študijného programu je počas štúdia študentom obidvoch univerzít.

 

2. stupeň štúdia – inžinierske študijné programy

Národohospodárska fakulta EU v Bratislave poskytuje akreditované študijné programy na 2. stupni štúdia, ktorých štandardná dĺžka štúdia sú 2 roky a absolvent získa titul "Ing.".

 

Bankovníctvo

Štúdium v tomto študijnom programe je zamerané na získanie hlbokých teoretických a praktických poznatkov najmä z bankovníctva a menovej politiky (predmety: bankový marketing a manažment, podnikanie komerčných bánk, investičné bankovníctvo, hypotekárne bankovníctvo, bankopoisťovníctvo, finančné programovanie, medzinárodné financie, menová analýza a prognóza). Absolventi môžu pôsobiť ako špecialisti v centrálnej banke, v komerčných bankách, v inštitúciách finančného trhu, v medzinárodných finančných inštitúciách ako aj v investičných spoločnostiach a fondoch.

 

Financie

Absolventi tohto študijného programu sú profilovaní na oblasť podnikateľských ako aj verejných financií (teória a politika podnikateľských financií, analýza a prognóza vo financiách, riziko a neistota vo financiách, finančné programovanie, verejné financie, verejné rozpočty, financie verejnoprospešných subjektov, financie územno-správnych celkov, finančná kontrola). V potrebnej miere zvládajú počas štúdia aj poznatky z bankovníctva a daňovníctva. Absolventi sú pripravení na pôsobenie v praxi ako špecialisti, finanční ekonómovia pre súkromný a verejný sektor, pre finančný trh a môžu pôsobiť aj ako odborníci na financie v ústredných orgánoch štátnej správy ako aj v orgánoch a organizáciách verejnej správy.

 

Daňovníctvo a daňové poradenstvo

Absolvent študijného programu Daňovníctvo a daňové poradenstvo nadobudne počas štúdia potrebné poznatky z financií, bankovníctva a najmä špeciálne znalosti z daňovníctva a daňového poradenstva (priame dane, nepriame dane, daňová teória a politika, daňové sústavy vybraných štátov, medzinárodné zdaňovanie, daňové analýzy, kontrola a správa daní, daňové poradenstvo a audítorstvo). Absolvent je schopný po ukončení štúdia pracovať ako daňový analytik a poradca, riešiť otázky správy daní a činnosti správcov daní ako aj analyzovať vývoj daňovej politiky z hľadiska integračných procesov v Európe a vo svete. Absolventi môžu pôsobiť ako špecialisti na daňovú problematiku na daňových úradoch a riaditeľstvách, v spoločnostiach zameraných na daňové poradenstvo a audítorstvo ako aj v súkromnom finančnom podnikaní.

 

Poisťovníctvo

Absolvent tohto študijného programu ovláda problematiku teórie a praxe poisťovníctva, životného, neživotného a zdravotného poistenia, zaistenia, finančnej analýzy v poisťovniach, bankopoisťovníctva, finančného práva a má tak schopnosť riešiť konkrétne otázky z týchto oblastí a samostatne o nich rozhodovať. Absolventi sú pripravení analyzovať a prognózovať ekonomické procesy v poisťovniach, rozhodovať o aktivitách a ekonomických otázkach činnosti poisťovní vrátanie medzinárodných aspektov vykonávania dozoru nad poisťovacími inštitúciami ako aj výskumnú činnosť v inštitúciách finančného trhu. Môžu pôsobiť ako manažéri v poisťovniach, v medzinárodných finančných inštitúciách ako aj inštitúciách finančného trhu.

 

Verejná správa a regionálny rozvoj

Absolvent uvedeného študijného programu je odborníkom, ktorý má základné poznatky z ekonomických teórií a politík, regionálnej ekonomiky a politiky, teórie riadenia a organizácie verejnej správy a verejného sektora, ústavného a správneho práva, politológie a sociálnych vied, metód analýzy a riadenia hospodárskych a sociálnych procesov. Je schopný samostatne riešiť interdisciplinárne problémy charakteristické pre výkon verejnej správy na všetkých jej úrovniach, analyzovať a vysvetľovať sociálno-ekonomické procesy v kompetencii verejnej správy ako aj identifikovať ťažiskové problémy súvisiace s cieľmi európskej regionálnej politiky vrátane uplatnenia adekvátnych nástrojov jej realizácie. Absolvent študijného programu môže pôsobiť v medzinárodných inštitúciách, v ústredných, regionálnych a miestnych inštitúciách verejnej správy, verejného a neziskového sektora. Študijný program pripravuje absolventov aj pre vedeckú a pedagogickú prácu v súlade so zameraním obsahu štúdia. 

 

Hospodárska politika

Štúdium študijného programu Hospodárska politika je zamerané na prípravu národohospodárov širokého profilu v rámci súčasných trendov vo vývoji svetovej ekonomiky (globalizácie a integrácie). Absolventi počas štúdia nadobudnú komplexné vedomosti z moderných ekonomických teórií, metód makroekonomickej analýzy a prognózy ako aj z konkrétnych hospodárskych politík a integračných procesov v Európe a vo svete. Uplatnia sa ako národohospodárski analytici v centrálnych orgánoch štátnej správy, analytici vo finančných inštitúciách, v národných a medzinárodných spoločnostiach, na vysokých školách, vo výskume ako aj v redakciách novín, odborných časopisoch a v ďalších médiách.

 

Sociálny rozvoj a sociálna politika

Absolventi študijného programu nadobudnú počas štúdia hlboké teoretické a predovšetkým praktické vedomosti, ktoré možno získať cestou povinných a širokého výberu voliteľných predmetov podľa záujmu študentov. Výučba je tu zameraná predovšetkým na čiastkové oblastí sociálnej politiky, ktorá je stimulujúcim prvkom sociálno-ekonomického rozvoja, na riešenie teoretických i praktických problémov pracovného práva, zdravotnej politiky, sociálnej práce, ekonómie vzdelávania, európskych sociálnych systémov, kvality života, metodiky tvorby projektov. Jednotlivé oblasti sociálnej politiky sú rozpracované z hľadiska koordinácie a harmonizácie prístupov SR s prístupmi EÚ. Absolventi sú pripravení pôsobiť v praxi ako odborníci pre sociálnu oblasť a manažéri v inštitúciách súkromného i verejného sektora, v sociálnych a zdravotných poisťovniach, v ústredných orgánoch štátnej správy, samosprávy, ako i medzinárodných inštitúciách.

 

Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika

Cieľom štúdia v tomto študijnom programe je príprava vysokokvalifikovaného odborníka – ekonóma s hlbokými teoretickými vedomosťami a základnými praktickými schopnosťami potrebnými na makro a mikro úrovni, ktorý zároveň získava teoretické a praktické poznatky potrebné pre prácu novinára. Absolvent uvedeného študijného programu má predpoklady posudzovať a riešiť náročné teoretické a praktické problémy na rôznych úrovniach národného hospodárstva. Osobitná skupina predmetov rozvíja schopnosti absolventov pre vedecko-výskumnú a pedagogickú prácu. Ďalšia skupina predmetov je zameraná na metódy, techniky a tvorbu ekonomických žánrov. Absolventi sa uplatnia vo funkciách vyžadujúcich hlbokú teoretickú orientáciu a analytické makroekonomické schopnosti v centrálnych inštitúciách, v štátnej správe, vo verejných inštitúciách, na vysokých školách, vo vedeckom výskume a v rôznych medzinárodných inštitúciách. Získané vedomosti a schopnosti môžu taktiež uplatniť ako ekonomickí redaktori v periodikách, v odborných časopisoch a masovokomunikačných prostriedkoch ako aj hovorcovia štátnych, súkromných a verejných inštitúcií.

 

Medzinárodné financie

Absolvent získa úspešným absolvovaním študijného programu Medzinárodné financie schopnosť kriticky diskutovať k rôznym problémom teórií v medzinárodných financiách používaných v rôznych súvislostiach pri presadzovaní efektívnych rozhodnutí v oblasti medzinárodných financií. Je schopný samostatne riešiť interdisciplinárne otázky, systemizovať, analyzovať a kvalifikovane rozhodovať o praktických a koncepčných otázkach v rámci inštitúcií a procesov aj v medzinárodnom rozsahu. Študijný program je prakticky orientovaný, zlepšuje schopnosti a skúsenosti, ktoré sú relevantné a najviac oceňované zamestnávateľmi. Možnosť absolvovať 4. Semester štúdia na renomovanej univerzite vo Veľkej Británii, resp. v Spojených štátoch amerických zvyšuje medzinárodnú dimenziu štúdia, ktorú absolvent zužitkuje v súčasnom globálne prepojenom interkultúrnom pracovnom prostredí.

 

International Finance

Study program support critical thinking, which is an essential characteristic of master degree course. It encourages students to deeply and thoroughly analyze theories, problems and open questions in order to be able to formulate a balanced argument to explain the internal processes in organizations. An important part of critical thinking is a reflection and evaluation to assess the problem and get the right decision. Planning, implementation and results of decisions are an integral part of professional life. This requires both operational and strategic decisions. Expected outcomes of the study program reflect this important capability. Decision-making with creativity and curiosity allow individuals to look at problems from different perspectives and propose competent and accurate solutions to problems. It is needed in globalized world that students take into account the international context. An important element of the study program International Finance is to develop the ability to analyze the situation in a global context. Within joint programme students spend the 4th semester of study at a renowned university in the UK – Nottingham Trent University, and gain joint degree. This significantly increases international dimension of the study program.

 

Global Finance

MSc. in Global Finance is a joint degree program for the second level of studies conducted at the Faculty of National Economy, the University of Economics in Bratislava (3 semesters), and the International College, National Institute of Development Administration (ICO NIDA), Bangkok, Thailand (1 semester). Successful graduates from this study program are awarded the equivalent of the academic degree “Master of Science” and the joint degree diploma signed by the statutory representatives of both universities. Studying in a member country of the European Union and at the same time in the capital of the dynamically developing region of Southeast Asia provides a suitable environment for students, so as they not only acquired theoretical knowledge, but also relevant practical experience.

Graduate will dispose with advanced knowledge of finance, banking and asset management. Moreover, graduate will be able to:

  • analyse and evaluate key events and the context of global finance, international financial markets and international financial environment,
  • apply analytical, critical and creative thinking in practice and formulate proposals to address current problems in this area,
  • work independently but also collectively as a member or leader,
  • operate in an international and intercultural environment, understand intercultural differences and to act effectively in the financial sector in an international environment,
  • have a thorough knowledge of the functioning of the economies of Southeast Asia with a focus on financial institutions and markets in the region.

 

3. stupeň štúdia - doktorandské študijné programy

Národohospodárska fakulta EU v Bratislave poskytuje akreditované študijné programy na 3. stupni štúdia, ktorých štandardná dĺžka štúdia sú 3 roky a absolvent získa titul "PhD.".

 

Financie a bankovníctvo

Absolventi nachádzajú a prezentujú vlastné riešenia vedeckých a výskumných problémov a tvorivo aplikujú teoretické poznatky v reálnej ekonomike. Majú komplexné vedomosti z moderných ekonomických teórií, predovšetkým finančných, ovládajú metódy menovej a finančnej analýzy a prognózy pri riešení úloh finančnej politiky. Absolventi aplikujú získané vedomosti z oblasti financií ako odborníci vo všetkých orgánoch a organizáciách verejného a súkromného sektora, a môžu pracovať ako analytici a poradcovia vrcholového manažmentu s využitím širokého národohospodárskeho rozhľadu, majú hlboké vedomosti o integrácií slovenskej ekonomiky do Európskej únie a Európskej menovej únie, dokážu analyzovať a porozumieť vývoju konkrétnych finančných a menových politík a integračných procesov v Európe a vo svete.

 

Ekonomická teória

Absolventi sú vysokokvalifikovaní odborníci – národohospodári so značnými teoretickými vedomosťami. Ovládajú vedecké metódy výskumu z oblasti ekonomických vied, majú predpoklady posudzovať a riešiť zložité teoretické a praktické problémy na rôznych úrovniach národného hospodárstva a sú schopní tvorivým spôsobom aplikovať nové poznatky v pedagogickej i širšej hospodárskej a spoločenskej praxi. Sú spôsobilí podieľať sa na tvorbe ucelených koncepcií ekonomického rozvoja, riešiť náročné výskumné úlohy a publikovať výsledky výskumu vo vedeckých a odborných časopisoch a vo vysokoškolských učebných textoch. Absolventi tohto študijného programu sa uplatňujú predovšetkým vo funkciách vyžadujúcich hlbokú teoretickú orientáciu s praktickou aplikáciou a analytické schopnosti v centrálnych inštitúciách štátnej správy, v medzinárodných organizáciách a inštitúciách, na vysokých školách, vo výskume a v masmédiách.

 

Hospodárska politika

Absolventi študijného programu ovládajú vedecké metódy výskumu z oblasti ekonomických vied zameraných na problémy hospodárskej politiky. Majú predpoklady pre posudzovanie a riešenie zložitých, nielen teoretických, ale aj praktických problémov na rôznych úrovniach riadenia národného hospodárstva. Absolventi sú schopní tvorivým spôsobom aplikovať najnovšie poznatky v širšej hospodárskej praxi. Sú schopní riešiť náročné výskumné úlohy, riadiť a manažovať procesy tvorby a realizácie hospodárskej politiky. Absolventi uplatnia predovšetkým v takých funkciách, ktoré vyžadujú nielen hlbokú teoretickú orientáciu, ale aj jej praktickú aplikáciu s využitím analytických schopností tak v centrálnych inštitúciách štátnej správy, medzinárodných organizáciách, inštitúciách Európskej únie, ale aj v konkrétnych inštitúciách hospodárskej praxe.

 

Verejná správa a regionálny rozvoj

Absolventi tohto študijného programu sú odborníkmi, ktorí majú poznatky z ekonomických teórii a politík, regionálnej ekonomiky a politiky, teórie riadenia a organizácie verejnej správy a verejného sektora, ústavného a správneho práva, politológie a sociálnych vied, metód analýzy a riadenia hospodárskych a sociálnych procesov. Sú schopní samostatne riešiť interdisciplinárne problémy charakteristické pre výkon verejnej správy na všetkých jej úrovniach. Absolventi môžu pôsobiť vo vedúcich pozíciách ústredných, regionálnych a miestnych inštitúcií verejnej správy, verejného a neziskového sektora. Študijný program pripravuje odborníkov aj pre vedeckú a pedagogickú prácu v súlade so zameraním obsahu štúdia.

 

Poisťovníctvo

Absolventi študijného programu dokážu analyzovať zložité ekonomické situácie v poisťovni a prijímať komplexné manažérske rozhodnutia. Sú spôsobilí riešiť analyticky náročné úlohy z oblasti poistnej ekonomiky a marketingu v poisťovníctve. Manažérske uplatnenie nájdu najmä vo vrcholových organizačných zložkách poisťovní, ďalej ako výskumní a odborno-metodickí pracovníci v poisťovníctve pre rezortné výskumno-vývojové, metodické a pedagogické pracoviská ako aj vedúci útvarov zabezpečenia rizík v ekonomických subjektoch v hospodárskej praxi.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?