Načítavam stránku...

1. stupeň štúdia – bakalárske študijné programy

Národohospodárska fakulta EU v Bratislave poskytuje akreditované študijné programy na 1. stupni štúdia, ktorých štandardná dĺžka štúdia sú 3 roky a absolvent získa titul "Bc.".

Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika

Hovorí sa, že ekonómovia nevedia pútavo písať. Buď výnimkou!

NHF ETZ BC

Rozumieť ekonomickým súvislostiam a zároveň o nich vedieť pútavo písať v súčasnosti potrebujú nielen ekonomickí redaktori v mienkotvorných médiách, ale aj analytici prestížnych inštitúcií a súkromných think-tankoch. Študuj ekonomickú teóriu a žurnalistiku a nebudeš mať problém ani s jedným, ani s druhým!

Aké sú výhody študijného programu?

 • jedinečné spojenie ekonómie so žurnalistikou;
 • praktické skúsenosti získané v redakciách Hospodárskych novín a TASR;
 • jedinečná možnosť získania dvojitého diplomu s ICO NIDA Bangkok, Thajsko.

Informačná brožúra o študijnom programe

Financie, bankovníctvo a investovanie

Financie sú žily, ktorými prúdia peniaze, bankovníctvo je fenomén, ktorý z nich robí kapitál a investovanie je mozog, ktorý Vás naučí s nimi zaobchádzať

NHF FBI BC

Proces globalizácie svetovej ekonomiky, rozvoj integračných procesov a potreba rozvoja národnej trhovej ekonomiky si vyžaduje široký národohospodársky rozhľad a poznanie finančnej situácie v týchto procesoch. Štruktúra študijného programu Financie, bankovníctvo a investovanie (FBI) na bakalárskom stupni štúdia korešponduje s aktuálnymi požiadavkami ekonomickej teórie a praxe v oblasti verejných financií, bankovníctva, finančných trhov a medzinárodných financií.

Aké sú výhody študijného programu?

 • možnosť študovať tento študijný program aj v anglickom jazyku;
 • medzinárodne porovnateľný študijný plán so skvelou možnosťou absolvovania časti štúdia v zahraničí;
 • široká ponuka doplňujúcich predmetov podľa vlastného záujmu a zamerania.

Informačná brožúra o študijnom programe

Ľudské zdroje a sociálny manažment

Študuj ekonómiu s ľudskou tvárou - študuj ekonómiu so spoločenskou zodpovednosťou

NHF LZSM BC

Ľudský faktor  je v spoločnosti jedinečný a nezastupiteľný a dotýka sa každého z nás. Študijný program je svojím charakterom a zameraním jedinečný v komplexe slovenských vysokých škôl a univerzít, nakoľko je zameraný tak na problematiku ekonomického, ako aj sociálneho rozvoja. Naučí Vás poznávať ekonomické javy a procesy a zároveň reagovať na ne z pohľadu jednotlivca ako aj spoločnosti.

Aké sú výhody študijného programu?

 • poznatky získané počas štúdia využiteľné v profesijnom i osobnom živote v oblasti sociálno-ekonomického rozvoja jednotlivca, rodiny, firmy a spoločnosti;
 • prípadové štúdie a záverečné práce pod vedením manažérov a personalistov renomovaných spoločností;
 • interdisciplinárny prístup s dôrazom na riešenie sociálno-ekonomických problémov.

Informačná brožúra o študijnom programe

Národné hospodárstvo

Dobre fungujúca spoločnosť a prosperujúca ekonomika majú tie isté korene

NHF NH BC

Počas štúdia budeme spoločne hľadať odpovede na tieto, a iné zaujímavé a praktické otázky. Okrem toho získate zručnosti v používaní jednoduchých ekonomických analytických zručností pre preskúmanie vybraných problémov, a navrhnutie možností ich riešenia.

Aké sú výhody študijného programu?

 • úvod do využitia vyhľadávaných analytických zručností;
 • príprava pre ľubovoľný inžiniersky odbor na fakulte;
 • menší kolektív študentov zaručuje viac individuálneho prístupu vyučujúcich.

Informačná brožúra o študijnom programe

Poisťovníctvo

Ovládaj riziká ako málokto na finančnom trhu a poisti si svoju budúcnosť už teraz!

NHF POI BC

Študijný program Poisťovníctvo rozvíja schopnosť študentov analyzovať aj tieto úlohy a otázky z rôznych perspektív, podporuje kritické myslenie a zvyšuje prestíž absolventov na pracovnom trhu. S nami sa naučíš posúdiť, kde sú slabé miesta manažmentu rizík v podnikoch a v osobných financiách. Finančný svet sa mení rýchlo a poisťovníctvo neustále potrebuje prílev nových profesionálov na rôznorodé pracovné pozície.

Aké sú výhody študijného programu?

 • jedinečné základy teórie a praxe pre kariéru, ktorá prekoná vaše očakávania;
 • individuálny prístup učiteľov s praxou v odbore a medzinárodnými skúsenosťami;
 • možnosť štúdia na všetkých 3 stupňoch štúdia.

Informačná brožúra o študijnom programe

Verejná správa a regionálny rozvoj

Poď zmeniť miesto, kde žiješ.

NHF VSRR BC

Absolvent odboru verejná správa a regionálny rozvoj dokáže prispieť k rozvoju a vedeniu nielen samospráv a regiónov, ale aj celej krajiny. Môže tak spraviť na jednom z viac než 150-tisíc pracovných miestach v rámci verejného sektora.

Aké sú výhody študijného programu?

 • vedenie študentov k dlhodobej pozitívnej deviácii: z neviem, nedá sa, nezáujem meníme prístup na viem, dá sa a chcem to zmeniť;
 • program vedieme tak, aby to študentov napĺňalo a bavilo. Vyučujeme formou diskusie a zaujíma nás názor každého študenta. Aby im štúdium pomohlo nájsť nielen pracovné uplatnenie ale dávalo aj hlbší zmysel  - robiť veci lepšími okolo seba;
 • študenti získavajú užitočné znalosti a hlavne zručnosti, ktoré zvyšujú ich kariérne možnosti  nielen vo verejnom ale aj v súkromnom alebo neziskovom sektore.

Informačná brožúra o študijnom programe

Ekonómia a právo (spoločný program s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave)

Hovor ako právnik, mysli ako ekonóm!

NHF EaP BC

Spoločný študijný program Ekonómia a právo je unikátnou možnosťou štúdia na Slovensku. Zabezpečujú ho dve renomované slovenské univerzity - Ekonomická univerzita v Bratislave a Univerzita Komenského v Bratislave. Aj vďaka tomu absolvovanie tohto študijného programu garantuje nespochybniteľnú kvalitu v očiach zamestnávateľov a napomáha atraktivite každého absolventa na trhu práce.

Aké sú výhody študijného programu?

 • porozumenie ekonomických javov a právnych aspektov v našej spoločnosti;
 • riešenie simulovaných súdnych procesov a medzinárodných arbitráží už počas štúdia;
 • získanie spoločného diplomu Národohospodárskej fakulty EUBA a Právnickej fakulty UK.

Informačná brožúra o študijnom programe

2. stupeň štúdia – inžinierske študijné programy

Národohospodárska fakulta EU v Bratislave poskytuje akreditované študijné programy na 2. stupni štúdia, ktorých štandardná dĺžka štúdia sú 2 roky a absolvent získa titul "Ing.".

Bankovníctvo

Vyštudujem Bankovníctvo a budem robiť veci lepšie a lepšie veci

NHF BAN ING

Študijný program Bankovníctvo sa orientuje na najnovšie poznatky vedy a praxe v oblasti bankovníctva, finančných trhov, menovej politiky a medzinárodných financií. Ponuka predmetov je pravidelne aktualizovaná a inovovaná v súlade s potrebami doby. Výsledkom je príprava vynikajúcich odborníkov  v prestížnych oblastiach praxe finančných inštitúcií, renomovaných audítorských spoločností, bánk, medzinárodných organizácií, ako aj v oblasti výskumu, ktorí obstoja aj v medzinárodnej konkurencii.

Aké sú výhody študijného programu?

 • V súčasnosti je možné veľkú časť programu Bankovníctvo študovať okrem slovenského aj v anglickom jazyku.

Daňovníctvo a daňové poradenstvo

Znalosť daní otvára bohaté možnosti skúseným a ukrajuje tým, ktorí im nerozumejú

NHF DDP ING

Napriek pomerne častým zmenám v daňových zákonoch, nedochádza ku zmene významu výchovy zdatných odborníkov a špecialistov v oblasti daňovníctva. Študuj študijný program Daňovníctvo a daňové poradenstvo, ktorý ťa pripraví do reálnej praxe a vytvorí predpoklady tvojho budúceho finančného zabezpečenia.

Aké sú výhody študijného programu?

 • Jedinečnosť v kvalite prípravy študentov do praxe v štruktúre a komplexnosti ponúkaných predmetov.
 • Príprava študentov na výberové konania, ktoré vyhlasujú renomované domáce ako aj zahraničné spoločnosti.
 • Absolventi študijného programu sú flexibilní, zmeny chápu v širších ekonomických a spoločenských súvislostiach.

Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika

Hovorí sa, že ekonómovia nevedia pútavo písať. Buď výnimkou!

NHF ETZ ING

Rozumieť ekonomickým súvislostiam a zároveň o nich vedieť pútavo písať v súčasnosti potrebujú nielen ekonomickí redaktori v mienkotvorných médiách, ale aj analytici prestížnych inštitúcií a súkromných think-tankoch. Študuj ekonomickú teóriu a žurnalistiku a nebudeš mať problém ani s jedným, ani s druhým!

Aké sú výhody študijného programu?

 • jedinečné spojenie ekonómie so žurnalistikou;
 • reálna možnosť stretávať sa a diskutovať so zaujímavými osobnosťami hospodárskeho a kultúrneho života a získať praktické skúsenosti v redakciách Hospodárskych novín a TASR;
 • jedinečná možnosť získania dvojitého diplomu s ICO NIDA Bangkok, Thajsko.

Financie

Študijný program Financie Vás pripraví byť úspešní vo svete financií

NHF FIN ING

Študijný program je určený pre študentov, ktorí majú záujem o získanie hlbších teoretických poznatkov a analytických zručností v oblasti finančnej teórie, podnikových a verejných financií, ako aj v oblasti rizík vo financiách. Program prehlbuje vedomosti v súvislosti s integračnými procesmi najmä vo financiách v rámci Európskej únie, Európskej menovej únie, resp. integračnými procesmi v iných častiach sveta. Študijný program analyzuje vývoj konkrétnych finančných politík v jednotlivých krajinách ako aj v rámci globalizačných procesov; aplikuje teoretické poznatky pri praktickom riešení, prináša komplexné vedomosti z moderných ekonomických teórií (predovšetkým finančných teórií), z metód analýz a prognóz vo financiách a tiež možnosti riešenia úloh v rámci finančnej politiky a je úzko prepojený na prax aj tým, že vo výučbe pôsobia aj významní odborníci z praxe.

Aké sú výhody študijného programu?

 • Študijný program pomôže byť úspešný v globalizovanom prostredí finančného obchodovania.
 • Vzdelanie pre správne finančné rozhodnutia, zvládnutie finančných rizík, tvorbu finančných rezerv a diverzifikáciu rizík na finančných trhoch.
 • Možnosť absolvovať počas štúdia odbornú prax v orgánoch a inštitúciách hospodárskej praxe.

Hospodárska politika

Na začiatku bol problém...

NHF HP ING

Na študijnom programe Hospodárska politika sa naučíte formulovať otázky k ekonomickým problémom, ktoré možno následne teoreticky, prostredníctvom ekonomických modelov ale i empiricky na skutočných dátach zodpovedať. Využitím celej palety analytických nástrojov nájdete vlastnú cestu od ekonomických problémov k ich porozumeniu a vysvetleniu. 

Aké sú výhody študijného programu?

 • Štátne orgány hľadajú absolventov schopných analyticky myslieť. Tento študijný program pripravuje práve analyticky zdatných odborníkov pre vrcholné inštitúty verejnej správy.
 • Pripravuje absolventov na profesie, po ktorých rastie dopyt. Okamžitá uplatniteľnosť v praxi.
 • Buduje analytické zručnosti a ekonomické myslenie so širokým praktickým uplatnením. Existujúca spolupráca s potenciálnymi zamestnávateľmi už počas štúdia

Medzinárodné financie

Svetová kariéra vo financiách bez hraníc

NHF MF ING

Program podporuje kritické myslenie, ktoré je podstatnou charakteristikou ekonómie a medzinárodných financií. Povzbudzuje študentov k hĺbkovému pochopeniu  finančných teórií, problémov a otvorených otázok tak, aby boli schopní formulovať presvedčivé odborné argumenty na vysvetlenie súvislostí vo financiách a medzinárodných financiách, a to na báze získaných poznatkov počas štúdia. Študijnéý program má aj praktické zameranie na zdokonaľovanie zručností v práci s metódami a dátami, a ako aj informáciami, ktoré sú vysoko relevantné a oceňované zamestnávateľmi v SR a zahraničí.

Aké sú výhody študijného programu?

 • Možnosť absolvovať 4. semester štúdia na renomovanej univerzite vo Veľkej Británii - Nottingham Trent University a získať akademický titul Ing. a spoločný dvojitý diplom MSc.
 • Uplatnenie  v odbore financie už počas štúdia, a to aj  na medzinárodnej úrovni.
 • Možnosť voľby predmetov vyučovaných v slovenskom, resp. v anglickom jazyku.

Poisťovníctvo

Nenechaj nič na náhodu! Efektívny manažment rizík Ti zaistí budúcnosť podľa Tvojich predstáv

NHF POI ING

Študijný program Poisťovníctvo rozvíja schopnosť študentov analyzovať aj tieto úlohy a otázky z rôznych perspektív, podporuje kritické myslenie a zvyšuje prestíž absolventov na pracovnom trhu. S nami sa naučíš posúdiť, kde sú slabé miesta manažmentu rizík v podnikoch a v osobných financiách. Finančný svet sa mení rýchlo a poisťovníctvo neustále potrebuje prílev nových profesionálov na rôznorodé pracovné pozície.

Aké sú výhody študijného programu?

 • Prednášky odborníkov z praxe alebo exkurzie priamo do spoločností v rámci všetkých predmetov zabezpečovaných Katedrou poisťovníctva.
 • Individuálny prístup učiteľov s praxou v odbore a medzinárodnými skúsenosťami.
 • Jedno z najlepšie platených odvetví s vysokým záujmom o absolventov a ich uplatnením v poisťovniach, finančných inštitúciách a risk manažmente akýchkoľvek spoločností.

Sociálny rozvoj a sociálna politika

Študuj ekonómiu s ľudskou tvárou - študuj ekonómiu so spoločenskou zodpovednosťou

NHF SRSP ING

Ľudský faktor  je v spoločnosti jedinečný a nezastupiteľný a dotýka sa každého z nás. Študijný program je svojím charakterom a zameraním jedinečný v komplexe slovenských vysokých škôl a univerzít, nakoľko je zameraný tak na problematiku ekonomického, ako aj sociálneho rozvoja. Naučí Vás poznávať ekonomické javy a procesy a zároveň reagovať na ne z pohľadu jednotlivca ako aj spoločnosti.

Aké sú výhody študijného programu?

 • poznatky získané počas štúdia využiteľné v profesijnom i osobnom živote v oblasti sociálno-ekonomického rozvoja jednotlivca, rodiny, firmy a spoločnosti;
 • prípadové štúdie a záverečné práce pod vedením manažérov a personalistov renomovaných spoločností;
 • interdisciplinárny prístup zameraný na praktickú oblasť - spôsobilosti vo vypracovaní projektov na národnej a medzinárodnej úrovni s dôrazom na riešenie sociálno-ekonomických problémov.

Verejná správa a regionálny rozvoj

Poď zmeniť miesto, kde žiješ

NHF VSRR ING

Absolvent odboru verejná správa a regionálny rozvoj dokáže prispieť k rozvoju a vedeniu nielen samospráv a regiónov, ale aj celej krajiny. Môže tak spraviť na jednom z viac než 150-tisíc pracovných miestach v rámci verejného sektora.

Aké sú výhody študijného programu?

 • vedenie študentov k dlhodobej pozitívnej deviácii: z neviem, nedá sa, nezáujem meníme prístup na viem, dá sa a chcem to zmeniť;
 • program vedieme tak, aby to študentov napĺňalo a bavilo. Vyučujeme formou diskusie a zaujíma nás názor každého študenta. Aby im štúdium pomohlo nájsť nielen pracovné uplatnenie ale dávalo aj hlbší zmysel  - robiť veci lepšími okolo seba;
 • študenti získavajú užitočné znalosti a hlavne zručnosti, ktoré zvyšujú ich kariérne možnosti  nielen vo verejnom ale aj v súkromnom alebo neziskovom sektore.

Právo a ekonómia (spoločný program s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave)

Hovor ako právnik, mysli ako ekonóm!

NHF PaE ING

Spoločný študijný program Ekonómia a právo je unikátnou možnosťou štúdia na Slovensku. Zabezpečujú ho dve renomované slovenské univerzity - Ekonomická univerzita v Bratislave a Univerzita Komenského v Bratislave. Aj vďaka tomu absolvovanie tohto študijného programu garantuje nespochybniteľnú kvalitu v očiach zamestnávateľov a napomáha atraktivite každého absolventa na trhu práce.

Aké sú výhody študijného programu?

 • porozumenie ekonomických javov a právnych aspektov v našej spoločnosti;
 • riešenie simulovaných súdnych procesov a medzinárodných arbitráží už počas štúdia;
 • získanie spoločného diplomu Národohospodárskej fakulty EUBA a Právnickej fakulty UK.

Global Finance (študijný program v anglickom jazyku)

Naštartuje svoju kariéru so štúdiom Global finance a svet sa Vám už nikdy nebude zdať dostatočne veľký!

NHF GF ING

Študijný program je zameraný na súčasné globálne výzvy v oblasti financií, ekonómie a manažmentu. Program poskytne študentom nielen teoretické poznatky, ale aj praktické skúsenosti a zručnosti, vrátane rozvoja emocionálnej inteligencie, jazykových a interkultúrnych zručností. Študijný program je osobitne vhodný pre iniciatívnych študentov, ktorí chcú počas svojho vysokoškolského štúdia získať niečo viac a vytvoriť si predpoklady pre úspešné uplatnenie sa vo svojej budúcej profesionálnej kariére.

Ide o dvojročný spoločný študijný program s prestížnou thajskou univerzitou v Bangkoku. Jeho absolventi získajú spoločný diplom, plne akreditovaný MŠKaŠ SR. Počas štúdia budú študovať nielen na EU v Bratislave, ale jeden semester strávia na partnerskej univerzite International College, National Institute of Development Administration (ICO NIDA) v Bangkoku (Thajsko). Štúdium v členskej krajine Európskej únie a zároveň v hlavnom meste Thajska, v dynamicky sa rozvíjajúcej oblasti juhovýchodnej Ázie poskytne študentom komparatívnu výhodu na trhu práce a možnosť lepšieho uplatnenia sa v zahraničí.

Aké sú výhody študijného programu?

 • Popri titule Ing. z EUBA študenti získajú spoločný diplom z oboch partnerských univerzít, ktorý im pomôže odlíšiť sa od konkurencie pri hľadaní zamestnania.
 • Zaujímavý študijný program nového typu uplatňujúci holistický prístup k vzdelávaniu.
 • Široká možnosť ďalšej profilácie študentov daná možnosťou absolvovať voliteľné predmety zo širokej ponuky oboch univerzít v anglickom jazyku.
 • Dostupnosť špičkových výskumných a študijných zdrojov – knižnica na thajskej univerzite NIDA je jednou z najmodernejších a najlepšie vybavených knižníc v oblasti ekonómie a manažmentu.

International Finance (študijný program v anglickom jazyku)

A world career in finance without any borders

NHF IF ING

Study program support critical thinking, which is an essential characteristic of master degree course. It encourages students to deeply and thoroughly analyze theories, problems and open questions in order to be able to formulate a balanced argument to explain the internal processes in organizations. An important part of critical thinking is a reflection and evaluation to assess the problem and get the right decision. Planning, implementation and results of decisions are an integral part of professional life. This requires both operational and strategic decisions. Expected outcomes of the study program reflect this important capability. Decision-making with creativity and curiosity allow individuals to look at problems from different perspectives and propose competent and accurate solutions to problems. It is needed in globalized world that students take into account the international context. An important element of the study program International Finance is to develop the ability to analyze the situation in a global context. Within joint programme students spend the 4th semester of study at a renowned university in the UK – Nottingham Trent University, and gain joint degree. This significantly increases international dimension of the study program.

3. stupeň štúdia - doktorandské študijné programy

Národohospodárska fakulta EU v Bratislave poskytuje akreditované študijné programy na 3. stupni štúdia, ktorých štandardná dĺžka štúdia sú 3 roky a absolvent získa titul "PhD.".

Ekonomická teória

Absolventi sú vysokokvalifikovaní odborníci – národohospodári so značnými teoretickými vedomosťami. Ovládajú vedecké metódy výskumu z oblasti ekonomických vied, majú predpoklady posudzovať a riešiť zložité teoretické a praktické problémy na rôznych úrovniach národného hospodárstva a sú schopní tvorivým spôsobom aplikovať nové poznatky v pedagogickej i širšej hospodárskej a spoločenskej praxi. Sú spôsobilí podieľať sa na tvorbe ucelených koncepcií ekonomického rozvoja, riešiť náročné výskumné úlohy a publikovať výsledky výskumu vo vedeckých a odborných časopisoch a vo vysokoškolských učebných textoch. Absolventi tohto študijného programu sa uplatňujú predovšetkým vo funkciách vyžadujúcich hlbokú teoretickú orientáciu s praktickou aplikáciou a analytické schopnosti v centrálnych inštitúciách štátnej správy, v medzinárodných organizáciách a inštitúciách, na vysokých školách, vo výskume a v masmédiách.

Financie a bankovníctvo

Absolventi nachádzajú a prezentujú vlastné riešenia vedeckých a výskumných problémov a tvorivo aplikujú teoretické poznatky v reálnej ekonomike. Majú komplexné vedomosti z moderných ekonomických teórií, predovšetkým finančných, ovládajú metódy menovej a finančnej analýzy a prognózy pri riešení úloh finančnej politiky. Absolventi aplikujú získané vedomosti z oblasti financií ako odborníci vo všetkých orgánoch a organizáciách verejného a súkromného sektora, a môžu pracovať ako analytici a poradcovia vrcholového manažmentu s využitím širokého národohospodárskeho rozhľadu, majú hlboké vedomosti o integrácií slovenskej ekonomiky do Európskej únie a Európskej menovej únie, dokážu analyzovať a porozumieť vývoju konkrétnych finančných a menových politík a integračných procesov v Európe a vo svete.

Hospodárska politika

Absolventi študijného programu ovládajú vedecké metódy výskumu z oblasti ekonomických vied zameraných na problémy hospodárskej politiky. Majú predpoklady pre posudzovanie a riešenie zložitých, nielen teoretických, ale aj praktických problémov na rôznych úrovniach riadenia národného hospodárstva. Absolventi sú schopní tvorivým spôsobom aplikovať najnovšie poznatky v širšej hospodárskej praxi. Sú schopní riešiť náročné výskumné úlohy, riadiť a manažovať procesy tvorby a realizácie hospodárskej politiky. Absolventi uplatnia predovšetkým v takých funkciách, ktoré vyžadujú nielen hlbokú teoretickú orientáciu, ale aj jej praktickú aplikáciu s využitím analytických schopností tak v centrálnych inštitúciách štátnej správy, medzinárodných organizáciách, inštitúciách Európskej únie, ale aj v konkrétnych inštitúciách hospodárskej praxe.

Poisťovníctvo

Absolventi študijného programu dokážu analyzovať zložité ekonomické situácie v poisťovni a prijímať komplexné manažérske rozhodnutia. Sú spôsobilí riešiť analyticky náročné úlohy z oblasti poistnej ekonomiky a marketingu v poisťovníctve. Manažérske uplatnenie nájdu najmä vo vrcholových organizačných zložkách poisťovní, ďalej ako výskumní a odborno-metodickí pracovníci v poisťovníctve pre rezortné výskumno-vývojové, metodické a pedagogické pracoviská ako aj vedúci útvarov zabezpečenia rizík v ekonomických subjektoch v hospodárskej praxi.

Verejná správa a regionálny rozvoj

Absolventi tohto študijného programu sú odborníkmi, ktorí majú poznatky z ekonomických teórii a politík, regionálnej ekonomiky a politiky, teórie riadenia a organizácie verejnej správy a verejného sektora, ústavného a správneho práva, politológie a sociálnych vied, metód analýzy a riadenia hospodárskych a sociálnych procesov. Sú schopní samostatne riešiť interdisciplinárne problémy charakteristické pre výkon verejnej správy na všetkých jej úrovniach. Absolventi môžu pôsobiť vo vedúcich pozíciách ústredných, regionálnych a miestnych inštitúcií verejnej správy, verejného a neziskového sektora. Študijný program pripravuje odborníkov aj pre vedeckú a pedagogickú prácu v súlade so zameraním obsahu štúdia.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?