Načítavam stránku...

1. stupeň štúdia – bakalárske študijné programy

Národohospodárska fakulta EU v Bratislave poskytuje akreditované študijné programy na 1. stupni štúdia, ktorých štandardná dĺžka štúdia sú 3 roky a absolvent získa titul "Bc.".

Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika

Hovorí sa, že ekonómovia nevedia pútavo písať. Buď výnimkou!

NHF ETZ BC

Rozumieť ekonomickým súvislostiam a zároveň o nich vedieť pútavo písať v súčasnosti potrebujú nielen ekonomickí redaktori v mienkotvorných médiách, ale aj analytici prestížnych inštitúcií a súkromných think-tankoch. Študuj ekonomickú teóriu a žurnalistiku a nebudeš mať problém ani s jedným, ani s druhým!

Aké sú výhody študijného programu?

 • jedinečné spojenie ekonómie so žurnalistikou;
 • praktické skúsenosti získané v redakciách Hospodárskych novín a TASR;
 • jedinečná možnosť získania dvojitého diplomu s ICO NIDA Bangkok, Thajsko.

Financie, bankovníctvo a investovanie

Financie sú žily, ktorými prúdia peniaze, bankovníctvo je fenomén, ktorý z nich robí kapitál a investovanie je mozog, ktorý Vás naučí s nimi zaobchádzať

NHF FBI BC

Proces globalizácie svetovej ekonomiky, rozvoj integračných procesov a potreba rozvoja národnej trhovej ekonomiky si vyžaduje široký národohospodársky rozhľad a poznanie finančnej situácie v týchto procesoch. Štruktúra študijného programu Financie, bankovníctvo a investovanie (FBI) na bakalárskom stupni štúdia korešponduje s aktuálnymi požiadavkami ekonomickej teórie a praxe v oblasti verejných financií, bankovníctva, finančných trhov a medzinárodných financií.

Aké sú výhody študijného programu?

 • možnosť študovať tento študijný program aj v anglickom jazyku;
 • medzinárodne porovnateľný študijný plán so skvelou možnosťou absolvovania časti štúdia v zahraničí;
 • široká ponuka doplňujúcich predmetov podľa vlastného záujmu a zamerania.

Ľudské zdroje a sociálny manažment

Študuj ekonómiu s ľudskou tvárou - študuj ekonómiu so spoločenskou zodpovednosťou

NHF LZSM BC

Ľudský faktor  je v spoločnosti jedinečný a nezastupiteľný a dotýka sa každého z nás. Študijný program je svojím charakterom a zameraním jedinečný v komplexe slovenských vysokých škôl a univerzít, nakoľko je zameraný tak na problematiku ekonomického, ako aj sociálneho rozvoja. Naučí Vás poznávať ekonomické javy a procesy a zároveň reagovať na ne z pohľadu jednotlivca ako aj spoločnosti.

Aké sú výhody študijného programu?

 • poznatky získané počas štúdia využiteľné v profesijnom i osobnom živote v oblasti sociálno-ekonomického rozvoja jednotlivca, rodiny, firmy a spoločnosti;
 • prípadové štúdie a záverečné práce pod vedením manažérov a personalistov renomovaných spoločností;
 • interdisciplinárny prístup s dôrazom na riešenie sociálno-ekonomických problémov.

Národné hospodárstvo

Dobre fungujúca spoločnosť a prosperujúca ekonomika majú tie isté korene

NHF NH BC

Počas štúdia budeme spoločne hľadať odpovede na tieto, a iné zaujímavé a praktické otázky. Okrem toho získate zručnosti v používaní jednoduchých ekonomických analytických zručností pre preskúmanie vybraných problémov, a navrhnutie možností ich riešenia.

Aké sú výhody študijného programu?

 • úvod do využitia vyhľadávaných analytických zručností;
 • príprava pre ľubovoľný inžiniersky odbor na fakulte;
 • menší kolektív študentov zaručuje viac individuálneho prístupu vyučujúcich.

Poisťovníctvo

Ovládaj riziká ako málokto na finančnom trhu a poisti si svoju budúcnosť už teraz!

NHF POI BC

Študijný program Poisťovníctvo rozvíja schopnosť študentov analyzovať aj tieto úlohy a otázky z rôznych perspektív, podporuje kritické myslenie a zvyšuje prestíž absolventov na pracovnom trhu. S nami sa naučíš posúdiť, kde sú slabé miesta manažmentu rizík v podnikoch a v osobných financiách. Finančný svet sa mení rýchlo a poisťovníctvo neustále potrebuje prílev nových profesionálov na rôznorodé pracovné pozície.

Aké sú výhody študijného programu?

 • jedinečné základy teórie a praxe pre kariéru, ktorá prekoná vaše očakávania;
 • individuálny prístup učiteľov s praxou v odbore a medzinárodnými skúsenosťami;
 • možnosť štúdia na všetkých 3 stupňoch štúdia.

Verejná správa a regionálny rozvoj

Poď zmeniť miesto, kde žiješ.

NHF VSRR BC

Absolvent odboru verejná správa a regionálny rozvoj dokáže prispieť k rozvoju a vedeniu nielen samospráv a regiónov, ale aj celej krajiny. Môže tak spraviť na jednom z viac než 150-tisíc pracovných miestach v rámci verejného sektora.

Aké sú výhody študijného programu?

 • vedenie študentov k dlhodobej pozitívnej deviácii: z neviem, nedá sa, nezáujem meníme prístup na viem, dá sa a chcem to zmeniť;
 • program vedieme tak, aby to študentov napĺňalo a bavilo. Vyučujeme formou diskusie a zaujíma nás názor každého študenta. Aby im štúdium pomohlo nájsť nielen pracovné uplatnenie ale dávalo aj hlbší zmysel  - robiť veci lepšími okolo seba;
 • študenti získavajú užitočné znalosti a hlavne zručnosti, ktoré zvyšujú ich kariérne možnosti  nielen vo verejnom ale aj v súkromnom alebo neziskovom sektore.

Ekonómia a právo (spoločný program s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave)

Hovor ako právnik, mysli ako ekonóm!

NHF EaP BC

Spoločný študijný program Ekonómia a právo je unikátnou možnosťou štúdia na Slovensku. Zabezpečujú ho dve renomované slovenské univerzity - Ekonomická univerzita v Bratislave a Univerzita Komenského v Bratislave. Aj vďaka tomu absolvovanie tohto študijného programu garantuje nespochybniteľnú kvalitu v očiach zamestnávateľov a napomáha atraktivite každého absolventa na trhu práce.

Aké sú výhody študijného programu?

 • porozumenie ekonomických javov a právnych aspektov v našej spoločnosti;
 • riešenie simulovaných súdnych procesov a medzinárodných arbitráží už počas štúdia;
 • získanie spoločného diplomu Národohospodárskej fakulty EUBA a Právnickej fakulty UK.

 

2. stupeň štúdia – inžinierske študijné programy

Národohospodárska fakulta EU v Bratislave poskytuje akreditované študijné programy na 2. stupni štúdia, ktorých štandardná dĺžka štúdia sú 2 roky a absolvent získa titul "Ing.".

Bankovníctvo

Štúdium v tomto študijnom programe je zamerané na získanie hlbokých teoretických a praktických poznatkov najmä z bankovníctva a menovej politiky (predmety: bankový marketing a manažment, podnikanie komerčných bánk, investičné bankovníctvo, hypotekárne bankovníctvo, bankopoisťovníctvo, finančné programovanie, medzinárodné financie, menová analýza a prognóza). Absolventi môžu pôsobiť ako špecialisti v centrálnej banke, v komerčných bankách, v inštitúciách finančného trhu, v medzinárodných finančných inštitúciách ako aj v investičných spoločnostiach a fondoch.

Daňovníctvo a daňové poradenstvo

Absolvent študijného programu Daňovníctvo a daňové poradenstvo nadobudne počas štúdia potrebné poznatky z financií, bankovníctva a najmä špeciálne znalosti z daňovníctva a daňového poradenstva (priame dane, nepriame dane, daňová teória a politika, daňové sústavy vybraných štátov, medzinárodné zdaňovanie, daňové analýzy, kontrola a správa daní, daňové poradenstvo a audítorstvo). Absolvent je schopný po ukončení štúdia pracovať ako daňový analytik a poradca, riešiť otázky správy daní a činnosti správcov daní ako aj analyzovať vývoj daňovej politiky z hľadiska integračných procesov v Európe a vo svete. Absolventi môžu pôsobiť ako špecialisti na daňovú problematiku na daňových úradoch a riaditeľstvách, v spoločnostiach zameraných na daňové poradenstvo a audítorstvo ako aj v súkromnom finančnom podnikaní.

Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika

Cieľom štúdia v tomto študijnom programe je príprava vysokokvalifikovaného odborníka – ekonóma s hlbokými teoretickými vedomosťami a základnými praktickými schopnosťami potrebnými na makro a mikro úrovni, ktorý zároveň získava teoretické a praktické poznatky potrebné pre prácu novinára. Absolvent uvedeného študijného programu má predpoklady posudzovať a riešiť náročné teoretické a praktické problémy na rôznych úrovniach národného hospodárstva. Osobitná skupina predmetov rozvíja schopnosti absolventov pre vedecko-výskumnú a pedagogickú prácu. Ďalšia skupina predmetov je zameraná na metódy, techniky a tvorbu ekonomických žánrov. Absolventi sa uplatnia vo funkciách vyžadujúcich hlbokú teoretickú orientáciu a analytické makroekonomické schopnosti v centrálnych inštitúciách, v štátnej správe, vo verejných inštitúciách, na vysokých školách, vo vedeckom výskume a v rôznych medzinárodných inštitúciách. Získané vedomosti a schopnosti môžu taktiež uplatniť ako ekonomickí redaktori v periodikách, v odborných časopisoch a masovokomunikačných prostriedkoch ako aj hovorcovia štátnych, súkromných a verejných inštitúcií.

 

Financie

Absolventi tohto študijného programu sú profilovaní na oblasť podnikateľských ako aj verejných financií (teória a politika podnikateľských financií, analýza a prognóza vo financiách, riziko a neistota vo financiách, finančné programovanie, verejné financie, verejné rozpočty, financie verejnoprospešných subjektov, financie územno-správnych celkov, finančná kontrola). V potrebnej miere zvládajú počas štúdia aj poznatky z bankovníctva a daňovníctva. Absolventi sú pripravení na pôsobenie v praxi ako špecialisti, finanční ekonómovia pre súkromný a verejný sektor, pre finančný trh a môžu pôsobiť aj ako odborníci na financie v ústredných orgánoch štátnej správy ako aj v orgánoch a organizáciách verejnej správy.

Hospodárska politika

Štúdium študijného programu Hospodárska politika je zamerané na prípravu národohospodárov širokého profilu v rámci súčasných trendov vo vývoji svetovej ekonomiky (globalizácie a integrácie). Absolventi počas štúdia nadobudnú komplexné vedomosti z moderných ekonomických teórií, metód makroekonomickej analýzy a prognózy ako aj z konkrétnych hospodárskych politík a integračných procesov v Európe a vo svete. Uplatnia sa ako národohospodárski analytici v centrálnych orgánoch štátnej správy, analytici vo finančných inštitúciách, v národných a medzinárodných spoločnostiach, na vysokých školách, vo výskume ako aj v redakciách novín, odborných časopisoch a v ďalších médiách.

Medzinárodné financie

Absolvent získa úspešným absolvovaním študijného programu Medzinárodné financie schopnosť kriticky diskutovať k rôznym problémom teórií v medzinárodných financiách používaných v rôznych súvislostiach pri presadzovaní efektívnych rozhodnutí v oblasti medzinárodných financií. Je schopný samostatne riešiť interdisciplinárne otázky, systemizovať, analyzovať a kvalifikovane rozhodovať o praktických a koncepčných otázkach v rámci inštitúcií a procesov aj v medzinárodnom rozsahu. Študijný program je prakticky orientovaný, zlepšuje schopnosti a skúsenosti, ktoré sú relevantné a najviac oceňované zamestnávateľmi. Možnosť absolvovať 4. Semester štúdia na renomovanej univerzite vo Veľkej Británii, resp. v Spojených štátoch amerických zvyšuje medzinárodnú dimenziu štúdia, ktorú absolvent zužitkuje v súčasnom globálne prepojenom interkultúrnom pracovnom prostredí.

Poisťovníctvo

Absolvent tohto študijného programu ovláda problematiku teórie a praxe poisťovníctva, životného, neživotného a zdravotného poistenia, zaistenia, finančnej analýzy v poisťovniach, bankopoisťovníctva, finančného práva a má tak schopnosť riešiť konkrétne otázky z týchto oblastí a samostatne o nich rozhodovať. Absolventi sú pripravení analyzovať a prognózovať ekonomické procesy v poisťovniach, rozhodovať o aktivitách a ekonomických otázkach činnosti poisťovní vrátanie medzinárodných aspektov vykonávania dozoru nad poisťovacími inštitúciami ako aj výskumnú činnosť v inštitúciách finančného trhu. Môžu pôsobiť ako manažéri v poisťovniach, v medzinárodných finančných inštitúciách ako aj inštitúciách finančného trhu.

Sociálny rozvoj a sociálna politika

Absolventi študijného programu nadobudnú počas štúdia hlboké teoretické a predovšetkým praktické vedomosti, ktoré možno získať cestou povinných a širokého výberu voliteľných predmetov podľa záujmu študentov. Výučba je tu zameraná predovšetkým na čiastkové oblastí sociálnej politiky, ktorá je stimulujúcim prvkom sociálno-ekonomického rozvoja, na riešenie teoretických i praktických problémov pracovného práva, zdravotnej politiky, sociálnej práce, ekonómie vzdelávania, európskych sociálnych systémov, kvality života, metodiky tvorby projektov. Jednotlivé oblasti sociálnej politiky sú rozpracované z hľadiska koordinácie a harmonizácie prístupov SR s prístupmi EÚ. Absolventi sú pripravení pôsobiť v praxi ako odborníci pre sociálnu oblasť a manažéri v inštitúciách súkromného i verejného sektora, v sociálnych a zdravotných poisťovniach, v ústredných orgánoch štátnej správy, samosprávy, ako i medzinárodných inštitúciách.

Verejná správa a regionálny rozvoj

Absolvent uvedeného študijného programu je odborníkom, ktorý má základné poznatky z ekonomických teórií a politík, regionálnej ekonomiky a politiky, teórie riadenia a organizácie verejnej správy a verejného sektora, ústavného a správneho práva, politológie a sociálnych vied, metód analýzy a riadenia hospodárskych a sociálnych procesov. Je schopný samostatne riešiť interdisciplinárne problémy charakteristické pre výkon verejnej správy na všetkých jej úrovniach, analyzovať a vysvetľovať sociálno-ekonomické procesy v kompetencii verejnej správy ako aj identifikovať ťažiskové problémy súvisiace s cieľmi európskej regionálnej politiky vrátane uplatnenia adekvátnych nástrojov jej realizácie. Absolvent študijného programu môže pôsobiť v medzinárodných inštitúciách, v ústredných, regionálnych a miestnych inštitúciách verejnej správy, verejného a neziskového sektora. Študijný program pripravuje absolventov aj pre vedeckú a pedagogickú prácu v súlade so zameraním obsahu štúdia. 

Global Finance (Study program in English)

MSc. in Global Finance is a joint degree program for the second level of studies conducted at the Faculty of National Economy, the University of Economics in Bratislava (3 semesters), and the International College, National Institute of Development Administration (ICO NIDA), Bangkok, Thailand (1 semester). Successful graduates from this study program are awarded the equivalent of the academic degree “Master of Science” and the joint degree diploma signed by the statutory representatives of both universities. Studying in a member country of the European Union and at the same time in the capital of the dynamically developing region of Southeast Asia provides a suitable environment for students, so as they not only acquired theoretical knowledge, but also relevant practical experience.

Graduate will dispose with advanced knowledge of finance, banking and asset management. Moreover, graduate will be able to:

 • analyse and evaluate key events and the context of global finance, international financial markets and international financial environment,
 • apply analytical, critical and creative thinking in practice and formulate proposals to address current problems in this area,
 • work independently but also collectively as a member or leader,
 • operate in an international and intercultural environment, understand intercultural differences and to act effectively in the financial sector in an international environment,
 • have a thorough knowledge of the functioning of the economies of Southeast Asia with a focus on financial institutions and markets in the region.

International Finance (Study program in English)

Study program support critical thinking, which is an essential characteristic of master degree course. It encourages students to deeply and thoroughly analyze theories, problems and open questions in order to be able to formulate a balanced argument to explain the internal processes in organizations. An important part of critical thinking is a reflection and evaluation to assess the problem and get the right decision. Planning, implementation and results of decisions are an integral part of professional life. This requires both operational and strategic decisions. Expected outcomes of the study program reflect this important capability. Decision-making with creativity and curiosity allow individuals to look at problems from different perspectives and propose competent and accurate solutions to problems. It is needed in globalized world that students take into account the international context. An important element of the study program International Finance is to develop the ability to analyze the situation in a global context. Within joint programme students spend the 4th semester of study at a renowned university in the UK – Nottingham Trent University, and gain joint degree. This significantly increases international dimension of the study program.

Právo a ekonómia (spoločný program s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave)

 

3. stupeň štúdia - doktorandské študijné programy

Národohospodárska fakulta EU v Bratislave poskytuje akreditované študijné programy na 3. stupni štúdia, ktorých štandardná dĺžka štúdia sú 3 roky a absolvent získa titul "PhD.".

Ekonomická teória

Absolventi sú vysokokvalifikovaní odborníci – národohospodári so značnými teoretickými vedomosťami. Ovládajú vedecké metódy výskumu z oblasti ekonomických vied, majú predpoklady posudzovať a riešiť zložité teoretické a praktické problémy na rôznych úrovniach národného hospodárstva a sú schopní tvorivým spôsobom aplikovať nové poznatky v pedagogickej i širšej hospodárskej a spoločenskej praxi. Sú spôsobilí podieľať sa na tvorbe ucelených koncepcií ekonomického rozvoja, riešiť náročné výskumné úlohy a publikovať výsledky výskumu vo vedeckých a odborných časopisoch a vo vysokoškolských učebných textoch. Absolventi tohto študijného programu sa uplatňujú predovšetkým vo funkciách vyžadujúcich hlbokú teoretickú orientáciu s praktickou aplikáciou a analytické schopnosti v centrálnych inštitúciách štátnej správy, v medzinárodných organizáciách a inštitúciách, na vysokých školách, vo výskume a v masmédiách.

Financie a bankovníctvo

Absolventi nachádzajú a prezentujú vlastné riešenia vedeckých a výskumných problémov a tvorivo aplikujú teoretické poznatky v reálnej ekonomike. Majú komplexné vedomosti z moderných ekonomických teórií, predovšetkým finančných, ovládajú metódy menovej a finančnej analýzy a prognózy pri riešení úloh finančnej politiky. Absolventi aplikujú získané vedomosti z oblasti financií ako odborníci vo všetkých orgánoch a organizáciách verejného a súkromného sektora, a môžu pracovať ako analytici a poradcovia vrcholového manažmentu s využitím širokého národohospodárskeho rozhľadu, majú hlboké vedomosti o integrácií slovenskej ekonomiky do Európskej únie a Európskej menovej únie, dokážu analyzovať a porozumieť vývoju konkrétnych finančných a menových politík a integračných procesov v Európe a vo svete.

Hospodárska politika

Absolventi študijného programu ovládajú vedecké metódy výskumu z oblasti ekonomických vied zameraných na problémy hospodárskej politiky. Majú predpoklady pre posudzovanie a riešenie zložitých, nielen teoretických, ale aj praktických problémov na rôznych úrovniach riadenia národného hospodárstva. Absolventi sú schopní tvorivým spôsobom aplikovať najnovšie poznatky v širšej hospodárskej praxi. Sú schopní riešiť náročné výskumné úlohy, riadiť a manažovať procesy tvorby a realizácie hospodárskej politiky. Absolventi uplatnia predovšetkým v takých funkciách, ktoré vyžadujú nielen hlbokú teoretickú orientáciu, ale aj jej praktickú aplikáciu s využitím analytických schopností tak v centrálnych inštitúciách štátnej správy, medzinárodných organizáciách, inštitúciách Európskej únie, ale aj v konkrétnych inštitúciách hospodárskej praxe.

Poisťovníctvo

Absolventi študijného programu dokážu analyzovať zložité ekonomické situácie v poisťovni a prijímať komplexné manažérske rozhodnutia. Sú spôsobilí riešiť analyticky náročné úlohy z oblasti poistnej ekonomiky a marketingu v poisťovníctve. Manažérske uplatnenie nájdu najmä vo vrcholových organizačných zložkách poisťovní, ďalej ako výskumní a odborno-metodickí pracovníci v poisťovníctve pre rezortné výskumno-vývojové, metodické a pedagogické pracoviská ako aj vedúci útvarov zabezpečenia rizík v ekonomických subjektoch v hospodárskej praxi.

Verejná správa a regionálny rozvoj

Absolventi tohto študijného programu sú odborníkmi, ktorí majú poznatky z ekonomických teórii a politík, regionálnej ekonomiky a politiky, teórie riadenia a organizácie verejnej správy a verejného sektora, ústavného a správneho práva, politológie a sociálnych vied, metód analýzy a riadenia hospodárskych a sociálnych procesov. Sú schopní samostatne riešiť interdisciplinárne problémy charakteristické pre výkon verejnej správy na všetkých jej úrovniach. Absolventi môžu pôsobiť vo vedúcich pozíciách ústredných, regionálnych a miestnych inštitúcií verejnej správy, verejného a neziskového sektora. Študijný program pripravuje odborníkov aj pre vedeckú a pedagogickú prácu v súlade so zameraním obsahu štúdia.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?