Načítavam stránku...
  • Jedinečné a kvalitné vzdelanie

Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, zaradená do najlepšej A kategórie v rámci komplexnej akreditácie Ministerstva školstva SR, má výbornú akademickú reputáciu a prestíž, dlhodobé a jedinečné postavenie medzi vysokými školami ekonomického zamerania nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Sme fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave s najširšou ponukou akreditovaných študijných programov, množstvom voliteľných predmetov a výučbou viac ako 50-tich vybraných odborných ekonomických predmetov vo viacerých cudzích jazykoch.

Podľa hodnotenia ARRA z roku 2015 sme 2. najlepšou ekonomickou fakultou v SRnajlepšia ekonomická fakulta v Bratislave. Národohospodárska fakulta EU BA v súčasnosti spolupracuje s viac ako 20 zahraničnými univerzitami, z ktorých profesori každoročne radi prichádzajú a realizujú odborné semináre a prednášky na pôde našej fakulty. Prednášali tu aj viacerí nositelia Nobelovej ceny.

 

  • Štúdium v zahraničí a dvojité diplomy zo zahraničnných univerzít

Národohospodárska fakulta EU BA ponúka svojim študentom široké možnosti absolvovania zahraničných študijných pobytov počas celého semestra na jednej z našich 270-tich zahraničných partnerských univerzít. Študijné výsledky z predmetov, ktoré študenti absolvovali v zahraničí, fakulta zohľadňuje a zahrňuje ako normálnu súčasť štúdia na Národohospodárskej fakulte EU BA. Študenti majú možnosť vybrať si z viacerých zahraničných študijných programov ako ERASMUS+ a CEEPUS.

Štúdiom na NHF môžete získať aj spoločný dvojitý diplom s Nottingham Trent University vo Veľkej Británii v rámci inžinierskeho študijného programu Medzinárodné financie alebo International Finance v anglickom jazyku

Štúdiom na NHF môžete získať aj spoločný dvojitý diplom s International College NIDA Bangkok v Thajsku rámci inžinierskeho študijného programu Global Finance  v anglickom jazyku

 

  • Sociálne, prospechové a mimoriadne štipendiá

Každý študent NHF EU BA môže získať  motivačné prospechové štipendium za dosiahnutie kvalitných študijných výsledkov. Fakulta prideľuje aj mimoriadne štipendiá študentom, ktorí sa významnou mierou podieľali na šírení dobrého mena našej fakulty (reprezentácia školy v športe, kultúrnom či spoločenskom živote). Študenti si môžu podať žiadosť aj o sociálne štipendium, resp. sa môžu uchádzať o získanie študentskej pôžičky. Osobitná podpora zo strany fakulty je pre hendikepovaných študentov.

 

  • Výborné možnosti uplatnenia a intenzívna spolupráca s praxou

Miera uplatniteľnosti absolventov Národohospodárskej fakulty EU BA je jedna z najvyšších medzi všetkými fakultami na Slovensku, aktuálne máme najnižšiu nezamestnanosť absolventov spomedzi všetkých ekonomických fakúlt na Slovensku len 1,1% (podľa hodnotenia ARRA 2015).

Viacerí absolventi fakulty pôsobia na významných pozíciách v praxi, mimo bývalých či súčasných ministrov, riaditeľov či partnerov významných národných aj medzinárodných spoločností aj 3 zo 4 guvernérov Národnej banky Slovenska sú absolventmi NHF EU BA.

V rámci štúdia na fakulte môžete absolvovať viacero predmetov, ktoré vedú priamo experti z praxe na témy priamo súvisiacimi s ich činnosťou. Súčasťou výučby je aj odborná prax. Okrem toho, viac ako 60 % študentov NHF EU BA pracuje už počas štúdia  a získava tak cenné skúsenosti z praxe.

 

  • Garancia ubytovania v Študentských domovoch EU v Bratislave

Pre všetkých novoprijatých študentov prvého ročníka denného štúdiana NHF EU v Bratislave garantujeme ubytovanie v Študentských domovoch EU v Bratislave (pri splnení podmienky - vzdialenosť miesta trvalého bydliska od miesta univerzity musí byť minimálne 90 km) 

 

  • Športové, spoločenské a iné možnosti mimoškolských aktivít

Študenti NHF EU BA si môžu vybrať zo širokých možností športových, spoločenských či iných mimoškolských aktivít ako sú napr. volejbal, basketbal, futbal (vysokoškolská liga), hokej, hádzaná, plávanie, tenis, stolný tenis, florbal, aerobik, joga, kulturistika či fitnes. Na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa môžete prihlásiť do vysokoškolského športového klubu Ekonóm, alebo sa môžete stať členom folklórneho súboru Ekonóm. Študentský parlament NHF organizuje rôzne študentské spoločenské akcie ako beánia, lámavica či ples študentov.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?