Načítavam stránku...

Termíny pre podávanie elektronických prihlášok sú naledovné:

  • 1. stupeň štúdia (bakalárske štúdium) do 31. marca 2020
  • 2. stupeň štúdia (inžinierske štúdium) do 30. apríla 2020.

Termín prijímacej skúšky na I. stupeň štúdia je 15. až 19. júna 2020. Náhradný termín prijímacích skúšok nebude stanovený.

Poplatok za prijímacie konanie je 32 Eur. Poplatok za prijímacie konanie na študijné programy Ekonómia a právo resp. študijné programy v anglickom jazyku je 60 Eur. Všetci uchádzači o štúdium na I. stupni štúdia majú povinnosť vykonať prijímaciu skúšku: počas prijímacích pohovorov, alebo prostredníctvom SCIO testov alebo podľa zásad jednotlivých fakúlt.

Všetky študijné programy v externej forme štúdia, na ktoré budú prijatí uchádzači v roku 2020 sú spoplatnené.

Prihlášky na EU v Bratislave prijímame len elektronicky. Na ten istý formulár prihlášky je možné uviesť až 3 rôzne študijné programy jednej fakulty. Prílohy prihlášky na I. stupeň štúdia sa nezasielajú.

Viac infomácií k prijímaciemu konaniu na II. stupeň (inžinierske štúdium)

Prílohy prihlášky na II. stupeň štúdia na študijné programy NHF EU v Bratislave u uchádzačov, ktorí absolvovali I. stupeň štúdia v roku 2019 a skôr, tvoria: úradne overená fotokópia vysokoškolského diplomu, úradne overená fotokópia dodatku k diplomu, úradne overená fotokópia vysvedčenia o štátnej skúške,

Ďalšie prílohy prihlášky na II. stupeň štúdia na NHF EU v Bratislave na študijné programy Medzinárodné financie v anglickom jazyku a Globálne financie v anglickom jazyku sú sumarizované v Zásadách prijímacieho konania na NHF EU v Bratislave.

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia na NHF EU v Bratislave je ukončené prvostupňové štúdium.

Kvalitatívny výber uchádzačov o štúdium na študijných programoch v slovenskom jazyku ponúkaných na NHF EU v Bratislave sa uskutoční na základe študijných výsledkov na bakalárskom stupni štúdia. Kritériom pre prijatie je vážený aritmetický priemer za celé obdobie bakalárskeho štúdia okrem posledného (letného) semestra štúdia (okrem študijného programu Právo a ekonómia).

Uchádzač o druhý stupeň štúdia na NHF EU v Bratislave na študijné programy ponúkané na NHF EU v Bratislave v anglickom jazyku musí úspešne vykonať prijímaciu skúšku zo všeobecných študijných predpokladov formou testu (okrem študijného programu Globálne financie v anglickom jazyku).

Prihlaska

Návod na vyplnenie elektronickej prihlášky pre - 1. stupeň štúdia resp.  2. stupeň štúdia.

Čo by ma mohlo zaujímať o prijímacom konaní?

pripravnekurzy

Ďalšie dokumenty k prijímaciemu konaniu:

 

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?