Načítavam stránku...

Rámcový harmonogram prípravy ponuky a prihlasovania sa na témy záverečných prác na AR 2019/2020   pre študentov dennej aj externej formy na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave

Týka sa týchto študentov

1. stupeň – 2. ročník – denná forma

1. stupeň – 3. ročník – externá forma – študijný program Financie, bankovníctvo a investovanie

2. stupeň – 1. ročník – denná forma

2. stupeň – 2. ročník – externá forma – študijný program Financie 

 

Termín Proces Upresnenie
Do 25.1.2019 Možnosť návrhu vlastnej témy záverečnej práce študentom / študentkou
 1. študent si môže navrhnúť vlastnú tému záverečnej práce;
 2. študent sa môže  pri návrhu vlastnej témy záverečnej práce poradiť so študijným poradcom (tútorom), resp. potenciálnym školiteľom, a to na tej katedre, ktorá garantuje príslušný študijný program;
 3. príslušné katedry spôsob nahlasovania vlastných tém záverečných prác študentmi dajú na vedomie študentom obvyklým spôsobom (napr. na internetovej stránke katedry, na vývesnej tabuli v priestoroch katedry a pod.);
 4. študenti nahlasujú vlastné témy záverečných prác na sekretariáty katedier, ktoré garantujú príslušný študijný program, a to podľa doteraz zaužívaných pravidiel (napr. prostredníctvom mailu, písomnej žiadosti atď.);
Do 15.2.2019 Príprava ponuky tém záverečných prác na katedrách Prebieha podľa vlastného harmonogramu katedier a zahŕňa:
 • spracovanie návrhov tém záverečných prác zo strany študentov, ich schvaľovanie, pridelenie a schválenie školiteľa;
 • prípravu a schvaľovanie tém záverečných prác ponúkaných príslušnou katedrou;
 • vloženie schválených tém záverečných prác do AIS (dostatok pre aktuálny počet študentov);
 • kontrolu úplnosti „nahodenia“ tém záverečných prác do AIS (téma v SJ, téma v AJ + anotácia);
18.2.2019 o 12.00 Uverejnenie ponuky tém záverečných prác zo strany katedier
 • všetky katedry uverejnia ponuku tém záverečných prác pre študentov obvyklým spôsobom (napr. na internetovej stránke katedry, na vývesnej tabuli v priestoroch katedry a pod.);   

Od 19.2. 2019  od 12.00 

do 8.3.2019    do 24.00

Prihlasovanie sa študentov na témy záverečných prác  
 • prostredníctvom AIS
Do 29.3.2019 Zverejnenie zoznamu schválených tém záverečných prác vrátane pridelených školiteľov zo strany katedier
 •  obvyklým spôsobom (napr. na internetovej stránke katedry, na vývesnej tabuli v priestoroch katedry a pod.);
Do 30.4.2019  Kontaktovanie vedúceho záverečnej práce (školiteľa) študentom / študentkou
 •  v čase konzultačných hodín


Poznámky:

Študijný program Financie, bankovníctvo a investovanie – 1. stupeň

 • Tento študijný program zabezpečujú Katedra financií a Katedra bankovníctva a medzinárodných financií. Témy záverečných prác vypisujú rámcovo v pomere 2:1, resp. podľa dopytu študentov.

Študijný program Ekonómia a právo – 1. stupeň

 • Študentom  spoločného študijného programu Ekonómia a právo budú ponúknuté témy záverečných bakalárskych prác tak zo strany NHF EUBA, ako aj zo strany PraF UK.
 • Študenti ŠP EaP (pokiaľ sa rozhodnú spracovávať tému záverečnej práce ekonomického zamerania) majú možnosť, rovnako ako ostatní študenti NHF EU v Bratislave, navrhnúť si vlastnú tému záverečnej práce.  O spracovanie vlastnej témy záverečnej práce sa môže študent / študentka uchádzať na ktorejkoľvek katedre NHF EUBA, ktorá odborne zastrešuje  problematiku, o ktorej spracovanie má záujem, kde študent aj vlastnú tému záverečnej bakalárskej práce nahlasuje.
 • Zoznam tém bakalárskych prác pre ŠP EaP sumarizuje a schvaľuje Katedra ekonomickej teórie. Ako pracovisko, ktoré tento študijný program garantuje, koordinuje aj všetky ostatné administratívne procesy s tým spojené.  Kontaktnou osobou pre tento proces je Ing. Marcel Novák, PhD.( Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. )
 • Jednotlivé katedry môžu tiež vypísať témy bakalárskych pre tento študijný program podľa vlastného uváženia tak, aby tematicky súviseli s obsahom štúdia študijného programu, pričom sa rámcovo odporúča navrhnúť témy záverečných prác zo strany veľkých katedier v počte cca 7 - 15 a zo strany malých katedier  v počte  cca 0 - 6;

Študijný program Právo a ekonómia – 2. stupeň

 • Manažment spracovania záverečných prác spoločného študijného programu Právo a ekonómia je v kompetencii PraF UK. Administratívne  procesy s tým spojené za NHF EUBA koordinuje Ing. Hana Poláčková, PhD. ( Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. )

Študijný program Medzinárodné financie – 2. stupeň

 • Študenti ŠP MF majú právo (rovnako ako študenti ostatných ŠP), zvoliť si vlastnú tému DP, pričom sa môžu uchádzať o spracovanie vybranej témy na ktorejkoľvek katedre NHF EUBA. Podmienkou je, aby téma svojim obsahom korešpondovala s odborným profilom absolventa ŠP MF.
 • Vlastné témy nahlasujú študenti na Katedru financií NHF EUBA aj v prípade, že téma bola dohodnutá na inej katedre.
 • Jednotlivé katedry môžu vypísať témy diplomových prác pre tento študijný program podľa vlastného uváženia tak, aby bola dodržaná vyššie uvedená podmienka súvisiaca s profilom absolventa;
 • Zoznam tém diplomových prác pre ŠP MF sumarizuje a schvaľuje Katedra financií. Ako pracovisko, ktoré tento študijný program garantuje, koordinuje aj všetky ostatné administratívne procesy s tým spojené.  Kontaktnou osobou pre tento proces je Ing. František Hocman, PhD. ( Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. )

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?