Načítavam stránku...

Vyhlásenie doplňujúcich volieb do Akademického senátu EU v Bratislave za študentskú časť

 

Volebná komisia pre doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu EU v Bratislave týmto v súlade s článkom 3 „Volebné komisie“, bod 4 Zásad volieb AS EU v Bratislave pre voľbu členov AS EU za zamestnaneckú a študentskú časť vyhlasuje doplňujúce voľby do študentskej časti AS EU a zverejňuje pravidlá, termín a spôsob uskutočnenia volieb:

V súlade s článkom 4 „Priebeh volieb“, bodom 3 a bodom 4 bude za člena študentskej časti AS NHF zvolený:

- 1 kandidát, ktorý získa spomedzi kandidátov, ktorí sú študentmi EU, najväčší počet hlasov

Za kandidáta na člena AS EU v Bratislave môže byť v súlade s článkom 3 "Volebné komisie“ bod 5 a 6 navrhnutý členom akademickej obce EU v Bratislave iný člen študentskej časti Akademickej obce EU v Bratislave dňa 05.10.2018 v čase 10:00 – 11:00 hod. písomne Volebnej komisii (kancelária ŠP NHF 2B57). Návrh musí obsahovať osobné údaje kandidáta aj navrhovateľa a vyslovenie súhlasu s kandidatúrou svojím podpisom. Volebná komisia zverejní zoznam kandidátov najneskôr 3 dni pred dňom konania volieb.

Termín volieb stanovuje Volebná komisia na 10.10.2018 v čase 12:30 – 15:15hod.v miestnosti 1C02-Zasadačka dekana NHF. Voľby členov študentskej časti AS EU v Bratislave sú priame, s tajným hlasovaním. Hlasovacie právo majú členovia študentskej časti Akademickej obce EU.

V Bratislave dňa 20.09.2018.

Katarína Baranovičová- predsedníčka volebnej komisie     

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?