Načítavam stránku...

Volebná komisia pre doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu NHF v Bratislave týmto v súlade s Článkom 1 a Článkom 4 Volebného poriadku NHF EU v Bratislave pre voľbu členov AS NHF EU za zamestnaneckú a študentskú časť vyhlasuje doplňujúce voľby do študentskej časti AS NHF a zverejňuje pravidlá, termín a spôsob uskutočnenia volieb:

 

V súlade s Článkom 4 budú za členov študentskej časti AS NHF zvolení:

1 kandidát, ktorý získa spomedzi kandidátov, ktorí v akademickom roku 2018/2019 budú študentmi 1. stupňa  štúdia, najväčší počet hlasov

2 kandidáti, ktorí získajú spomedzi kandidátov, ktorí budú v akademickom roku 2018/2019 študentmi 2. stupňa  štúdia, najväčší počet hlasov

1 kandidát, ktorý získa spomedzi kandidátov, ktorí v akademickom roku 2018/2019 budú študentmi 3. stupňa  štúdia, najväčší počet hlasov

Za kandidáta na člena AS NHF v Bratislave môže byť v súlade s Článkom 2 bod 2 a s článkom 4, bod 2 navrhnutý členom študentskej časti akademickej obce NHF EU v Bratislave iný člen študentskej časti Akademickej obce NHF EU v Bratislave dňa 18.9.2018 v čase 12:30 – 13:30 hod a dňa 19.9.2018 v čase 12:30 – 13:30 hod . Písomne Volebnej komisii v kancelárii ŠP NHF (2B57). Návrh kandidáta na člena AS NHF za študentskú časť sa podáva v zalepenej obálke. Súčasťou návrhu sú meno kandidáta, kontaktné údaje a vyjadrenie súhlasu s kandidatúrou, potvrdený podpisom kandidáta.Volebná komisia zverejní zoznam kandidátov najmenej 10 kalendárnych dní pred dňom konania volieb.

Termín volieb stanovuje Volebná komisia na 2.10.2018 v čase 12:30 – 16:00 hod. v miestnosti 1C.02. Voľby členov za študentskú časť AS NHF EU v Bratislave sú priame, s tajným hlasovaním. Hlasovacie právo majú všetci členovia študentskej časti Akademickej obce NHF, ktorí sú študentmi zapísanými na študijných programoch uskutočňovaných na fakulte.

v Bratislave dňa 31.8.2018

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?