V súlade so Zásadami volieb NHF EU v Bratislave, zamestnanecká časť akademickej obce NHF, navrhla nasledujúceho kandidáta do Akademického senátu NHF EU v Bratislave v doplňujúcich voľbách :

  • doc. Ing. Peter Árendáš, PhD. ; Katedra bankovníctva a medzinárodných financií

Kandidát súhlasil s kandidatúrou a splnil podmienky pre kandidatúru do AS NHF EU v Bratislave.

Voľby do Akademického senátu NHF EU v Bratislave za študentskú časť NHF sa uskutočnia prezenčnou formou dňa 16.10.2023, v čase 12:30 - 13:00 hod., v miestnosti 3B26.

Voliť sa bude jeden kandidát za príslušné pracovisko.

 

Členovia volebnej komisie s emailovými adresami:

doc. Ing. Juraj Válek, PhD.                               

predseda volebnej komisie

Ing. Erika Majzlíková, PhD.                              

Sandra Počuchová                                            

Náhradníci:

Ing. Monika Paráková                                     

Bc. Dominik Imrich                                         

 

v Bratislave, 03.10.2023

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.