Volebná komisia pre doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu NHF EU v Bratislave (ďalej AS NHF) týmto v súlade so Zásadami volieb AS NHF EU v Bratislave (Vnútorný predpis č. 7/2023), vyhlasuje doplňujúce voľby do študentskej časti AS NHF na volebné obdobie 2022 – 2026 a zverejňuje pravidlá, termín a spôsob uskutočnenia volieb.

Podrobné pravidlá, termín a spôsob uskutočnenia volieb v prílohe.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.