V súlade so Zásadami volieb do AS NHF EU v Bratislave, študentská časť akademickej obce NHF, navrhla nasledujúcu kandidátku do AS NHF EU v Bratislave:

 

 Sandra Počuchová

I.stupeň štúdia (Bc.)

Ekonómia a právo

Kandidátka splnila podmienky pre kandidatúru do AS NHF EU v Bratislave.

V súlade so Zásadami volieb EU v Bratislave, študentská časť akademickej obce NHF, navrhla nasledujúcu kandidátku do AS EU v Bratislave:

Mária Palacková

I.stupeň štúdia (Bc.)

Manažment verejných politík

Kandidátka splnila podmienky pre kandidatúru do AS EU v Bratislave.

Doplňujúce voľby do AS NHF a AS EU v Bratislave za študentskú časť sa uskutočnia prezenčnou formou dňa 08.03.2023 v čase od 12:00 do 13:30, v miestnosti 1C02.

Členovia volebnej komisie s emailovými adresami:

Bc. Róbert Palša -

Ing. Erika Majzlíková, PhD. –

Patrik Klimáček - pklimacek1@student.euba.sk

Náhradníci:

doc. Ing. Zuzana Brokešová, PhD. -

Richard Kosť -

Róbert Palša

predseda volebnej komisie

Bratislava, 22.02.2023

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.