Volebná komisia pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS NHF a AS EU v Bratislave týmto v súlade so Zásadami volieb AS NHF a AS EU vyhlasuje doplňujúce voľby do AS NHF a EU a zverejňuje pravidlá, termín a spôsob uskutočnenia volieb.

 Voľby sa vyhlasujú na 5 neobsadených miest študentských zástupcov v akademickom senáte NHF - 3 miesta za prvý stupeň, 1 miesto za druhý stupeň a 1 miesto za tretí stupeň štúdia. Voľby do AS EU sa vyhlasujú na jedno neobsadené miesto bez ohľadu na stupeň štúdia.

Návrh kandidátov môžu podávať všetci študenti akademickej obce, ktorí kandidáta nominujú do 11.10.2021 v čase do 12:00 formou zaslania emailu z oficiálnej univerzitnej adresy (s nastavením o doručení a s nastavením o prečítaní emailu) všetkým členom volebnej komisie.

Návrh kandidátov obsahuje:

- meno a priezvisko navrhovaného kandidáta

- oficiálnu univerzitnú emailovú adresu kandidáta

- telefonický kontakt.

Navrhnutý kandidát zašle potvrdenie prijatia kandidatúry predsedovi volebnej komisie mailom z oficiálnej univerzitnej adresy do 11.10.2021 do 18:00 hod. (s nastavením o doručení a s nastavením o prečítaní emailu). Zoznam kandidátov zverejní volebná komisia najneskôr 11.10.2021.

Doplňujúce voľby sa uskutočnia

online formou dňa 22.10.2021 v čase od 12:00 do 14:00, v prostredí MS Teams.

Členovia študentskej časti akademickej obce NHF volia zástupcov spomedzi všetkých navrhovaných kandidátov priamym a tajným hlasovaním. Voľba bude prebiehať elektronicky v prostredí MS Teams cez aplikáciu Polly. Hlasovací lístok bude obsahovať mená kandidátov za každý stupeň štúdia v rámci volieb do AS NHF a mená kandidátov do AS EU. Hlasovať môžu len študenti akademickej obce NHF a budú môcť voliť maximálne 3 kandidátov za prvý stupeň štúdia, 1 kandidáta za druhý stupeň štúdia, 1 kandidáta za tretí stupeň štúdia a 1 kandidáta do AS EU bez ohľadu na stupeň štúdia.

Zvolený bude ten kandidát, ktorý získa najvyšší počet hlasov. V prípade rovnosti hlasov o zvolení rozhodne žreb.

Volebná kampaň kandidátov nesmie prebiehať na oficiálnych webových stránkach a sociálnych sieťach NHF ako aj Študentského parlamentu NHF. Volebná kampaň nesmie byť diskriminačná a nemôže akýmkoľvek spôsobom zvýhodňovať vybraných kandidátov. V deň konania volieb platí volebné moratórium na akúkoľvek formu volebnej kampane.

Členovia volebnej komisie s mailovými adresami:

Bc. Alexandra Gaherová -

Róbert Palša -

Ing. Matej Bóor, Phd. -

Náhradníci:

Ing. Monika Paráková -

Bc. Dominika Machová -

Róbert Palša

predseda volebnej komisie

Bratislava, 21.9.2021

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.